Menu

Konsolidovaná rozvaha Eurosystému k 30. březnu 2012

4. dubna 2012

Položky nesouvisející s operacemi měnové politiky

V týdnu končícím 30. března 2012 odpovídalo zvýšení objemu zlata a pohledávek ve zlatě (položka I na straně aktiv) o 9,3 mld. EUR čtvrtletnímu přecenění.

Čistý objem devizových aktiv Eurosystému (součet položek 2 a 3 na straně aktiv po odečtení položek 7, 8 a 9 na straně pasiv) se snížil o 22,4 mld. EUR na 228,1 mld. EUR. K této změně došlo v důsledku vlivů čtvrtletního přecenění aktiv a pasiv a dále v důsledku klientských a portfoliových transakcí, jež ve sledovaném období provedly centrální banky Eurosystému, a operací na poskytnutí likvidity v amerických dolarech (viz níže).

Operace na poskytnutí likvidity v amerických dolarech
Ke dni Druh transakce Splatná částka Nová částka
29. března 2012 reverzní transakce na poskytnutí likvidity v amerických dolarech se splatností 7 dní 1,8 mld. USD 2,9 mld. USD
29. března 2012 reverzní transakce na poskytnutí likvidity v amerických dolarech se splatností 84 dní 25,5 mld. USD 6,3 mld. USD

Tyto transakce na poskytnutí likvidity prováděl Eurosystém v souvislosti s dočasnou vzájemnou měnovou dohodou (swapovou linkou), kterou Evropská centrální banka uzavřela s Federálním rezervním systémem.

Objem obchodovatelných cenných papírů mimo cenné papíry držené pro účely měnové politiky v držení Eurosystému (položka 7.2 na straně aktiv) vzrostl o 0,4 mld. EUR na 347,3 mld. EUR. Emise bankovek v oběhu (položka 1 na straně pasiv) se zvýšila o 2,9 mld. EUR na 869,9 mld. EUR. Objem závazků vůči veřejným rozpočtům (položka 5.1 na straně pasiv) klesl o 19 mld. EUR na 137,5 mld. EUR.

Položky související s operacemi měnové politiky

Čistý objem úvěrů poskytnutých Eurosystémem úvěrovým institucím (položka 5 na straně aktiv po odečtení položek 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na straně pasiv) se zvýšil o 8,8 mld. EUR na 161,1 mld. EUR. Ve středu 28. března 2012 byla splatná hlavní refinanční operace o objemu 59,5 mld. EUR a byla vypořádána další ve výši 61,1 mld. EUR. V tentýž den byly splatné termínované vklady o objemu 218 mld. EUR a byly přijaty nové vklady ve výši 213,5 mld. EUR se splatností jeden týden. Ve čtvrtek 29. března 2012 byla splatná dlouhodobější refinanční operace o objemu 29,7 mld. EUR a byla vypořádána další ve výši 25,1 mld. EUR.

Prostřednictvím mezní zápůjční facility (položka 5.5 na straně aktiv) bylo poskytnuto 1,6 mld. EUR (oproti 0,8 mld. EUR během předchozího týdne), pomocí vkladové facility (položka 2.2 na straně pasiv) bylo uloženo 778,7 mld. EUR (oproti 785,4 mld. EUR během předchozího týdne).

Objem cenných papírů držených pro účely měnové politiky v držení Eurosystému (položka 7.1 na straně aktiv) vzrostl o 0,8 mld. EUR na 280,2 mld. EUR v důsledku vypořádaných nákupů v rámci druhého programu nákupu krytých dluhopisů a přecenění na konci čtvrtletí. V týdnu končícím 30. března 2012 tedy činila hodnota akumulovaných nákupů v rámci programu pro trhy s cennými papíry 214,2 mld. EUR a hodnota portfolií držených v rámci prvního a druhého programu nákupu krytých dluhopisů 56,8 mld. EUR, resp. 9,2 mld. EUR. Všechna tři portfolia jsou vykázána jako cenné papíry držené do splatnosti.

Běžné účty úvěrových institucí v eurozóně

V důsledku všech transakcí vzrostl zůstatek na běžných účtech úvěrových institucí vedených u Eurosystému (položka 2.1 na straně pasiv) o 19,4 mld. EUR na 108,7 mld. EUR.

Přecenění aktiv a pasiv Eurosystému na konci čtvrtletí

Zlato, devizové prostředky, cenné papíry a finanční nástroje v držení Eurosystému jsou v souladu s harmonizovanými účetními pravidly Eurosystému na konci každého čtvrtletí přeceňovány podle tržních kurzů a cen. Čistý vliv přecenění na každou položku rozvahy k 31. březnu 2012 je uveden v přidaném sloupečku „ Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě přecenění na konci čtvrtletí“. Při přecenění zůstatků byla použita následující cena zlata a tyto hlavní směnné kurzy:

Zlato: 1 243,449 EUR za unci ryzího zlata

USD: 1,3356 USD/EUR

JPY: 109,56 JPY/EUR

Zvláštní práva čerpání: 1,1607 EUR/ZPČ

Aktiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě
i)transakcí
ii)úprav na konci čtvrtletí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
i) ii)
1 Zlato a pohledávky ve zlatě 432 705 0 9 256
2 Pohledávky v cizí měně za nerezidenty eurozóny 238 468 −789 −8 225
2.1 Pohledávky za MMF 85 195 −17 −1 854
2.2 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů, zahraniční půjčky a jiná zahraniční aktiva 153 273 −771 −6 371
3 Pohledávky v cizí měně za rezidenty eurozóny 55 160 −13 647 −1 951
4 Pohledávky v eurech za nerezidenty eurozóny 18 366 −336 57
4.1 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů a půjčky 18 366 −336 57
4.2 Pohledávky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0 0
5 Úvěry v eurech úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 1 153 584 −2 304 0
5.1 Hlavní refinanční operace 61 078 1 535 0
5.2 Dlouhodobější refinanční operace 1 090 891 −4 614 0
5.3 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0 0
5.4 Strukturální reverzní operace 0 0 0
5.5 Mezní zápůjční facilita 1 615 781 0
5.6 Pohledávky z vyrovnání marže 0 −6 0
6 Ostatní pohledávky v eurech za úvěrovými institucemi eurozóny 59 575 1 867 0
7 Cenné papíry rezidentů eurozóny v eurech 627 480 −1 174 2 398
7.1 Cenné papíry držené pro účely měnové politiky 280 180 255 581
7.2 Ostatní cenné papíry 347 301 −1 429 1 817
8 Pohledávky v eurech za veřejnými rozpočty 31 131 0 −45
9 Ostatní aktiva 347 957 −4 427 898
Aktiva celkem 2 964 427 −20 809 2 388
Pasiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě
i)transakcí
ii)úprav na konci čtvrtletí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
i) ii)
1 Bankovky v oběhu 869 948 2 885 0
2 Závazky v eurech vůči úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 1 101 178 8 312 0
2.1 Běžné účty (systém povinných minimálních rezerv) 108 653 19 380 0
2.2 Vkladová facilita 778 702 −6 691 0
2.3 Termínované vklady 213 500 −4 500 0
2.4 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0 0
2.5 Závazky z vyrovnání marže 324 123 0
3 Ostatní závazky v eurech vůči úvěrovým institucím v eurozóně 2 146 500 0
4 Emitované dluhopisy 0 0 0
5 Závazky v eurech vůči ostatním rezidentům eurozóny 149 635 −18 290 0
5.1 Závazky vůči veřejným rozpočtům 137 522 −19 000 0
5.2 Ostatní závazky 12 113 710 0
6 Závazky v eurech vůči nerezidentům eurozóny 79 805 −10 900 2
7 Závazky v cizí měně vůči rezidentům eurozóny 3 025 35 −109
8 Závazky v cizí měně vůči nerezidentům eurozóny 7 822 −632 −242
8.1 Vklady a ostatní závazky 7 822 −632 −242
8.2 Závazky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0 0
9 Vyrovnávací položka zvláštních práv čerpání MMF 54 716 0 −1 226
10 Ostatní pasiva 212 821 −3 347 −1 707
11 Účty přecenění 399 445 0 5 416
12 Kapitál a rezervní fondy 83 887 628 254
Pasiva celkem 2 964 427 −20 809 2 388

Kontakty pro média