Консолидиран финансов отчет на Евросистемата към 30 март 2012 г.

4 април 2012 г.

Статии, несвързани с операции по паричната политика

Нарастването с 9,3 млрд. евро на показателя злато и вземания в злато (статия 1 от активите) през седмицата, която приключва на 30 март 2012 г., отразява корекциите вследствие на извършената тримесечна преоценка.

Нетната позиция на Евросистемата в чуждестранна валута (статии 2 и 3 от активите минус статии 7, 8 и 9 от пасивите) намалява с 22,4 млрд. евро до 228,1 млрд. евро. Промяната се дължи на ефекта от извършената тримесечна преоценка на активите и пасивите, както и на транзакциите с клиенти и портфейлни транзакции, осъществени от централни банки от Евросистемата през отчетния период, а също и на операциите по предоставяне на ликвидност в щатски долари (вж. по-долу).

Операции по предоставяне на ликвидност в щатски долари
Вальор Вид транзакция Сума с настъпващ падеж Нова сума
29 март 2012 г. 7-дневна обратна транзакция по предоставяне на ликвидност в щатски долари 1,8 млрд. щатски долара 2,9 млрд. щатски долара
29 март 2012 г. 84-дневна обратна транзакция по предоставяне на ликвидност в щатски долари 25,5 млрд. щатски долара 6,3 млрд. щатски долара

Транзакциите по предоставяне на ликвидност са извършени от Евросистемата във връзка с временното реципрочно валутно споразумение (суап линия), сключено от Европейската централна банка със Системата на Федералния резерв.

Наличностите на Евросистемата от търгуеми ценни книжа, различни от държаните за целите на паричната политика (статия 7.2 от активите), отбелязват увеличение с 0,4 млрд. евро до 347,3 млрд. евро. Банкнотите в обращение (статия I от пасивите) се увеличават с 2,9 млрд. евро до 869,9 млрд. евро. Задълженията към сектор Държавно управление (статия 5.1 от пасивите) намаляват с 19 млрд. евро до 137,5 млрд. евро.

Статии, свързани с операции по паричната политика

Нетното кредитиране на Евросистемата за кредитни институции (статия 5 от активите минус статии 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 и 4 от пасивите) отбелязва увеличение с 8,8 млрд. евро до 161,1 млрд. евро. На 28 март 2012 г., сряда, настъпи падежът на основна операция по рефинансиране в размер на 59,5 млрд. евро и бе извършено плащането по нова на стойност 61,1 млрд. евро. На същата дата настъпи падежът на срочни депозити в размер на 218 млрд. евро и бяха набрани нови едноседмични депозити в размер на 213,5 млрд. евро. На 29 март 2012 г., четвъртък, настъпи падежът на операция по дългосрочно рефинансиране в размер на 29,7 млрд. евро и бе извършено плащането по нова на стойност 25,1  млрд. евро.

Използваното пределно кредитно улеснение (статия 5.5 от активите) възлиза на 1,6 млрд. евро (при 0,8 млрд. евро през предходната седмица), а използваното депозитно улеснение (статия 2.2 от пасивите) е 778,7 млрд. евро (при 785,4 млрд. евро през предходната седмица).

Наличностите на Евросистемата от ценни книжа, държани за целите на паричната политика (статия 7.1 от активите) отбелязва увеличение с 0,8 млрд. евро до 280,2 млрд. евро в резултат на заплатени покупки по втората програма за закупуване на обезпечени облигации и корекции в края на тримесечието. Така през седмицата, която приключва на 30 март 2012 г., стойността на общите покупки по програмата за пазарите на ценни книжа е в размер на 214,2 млрд. евро, а тази на държаните портфейли по първата и втората програма за закупуване на обезпечени облигации – съответно 56,8 млрд. евро и 9,2 млрд. евро. И трите портфейла се отчитат като притежавани до падеж.

Разплащателни сметки на кредитните институции от еврозоната

В резултат на всички транзакции по разплащателните сметки на кредитните институции при Евросистемата (статия 2.1 от пасивите) се отчита увеличение от 19,4 млрд. евро до 108,7 млрд. евро.

Преоценка на активите и пасивите на Евросистемата към края на тримесечието

В съответствие с хармонизираните счетоводни правила на Евросистемата златото, валутата, ценните книжа и финансовите инструменти на Евросистемата подлежат на преоценка по пазарни курсове и цени към края на всяко тримесечие. Нетният резултат от преоценката върху всяка статия от баланса към 31 март 2012 г. е представен в допълнителна колона „ Разлика спрямо предходната седмица в резултат на корекции в края на тримесечието“. Цената на златото и основните обменни курсове, използвани за преоценката, са следните:

Злато ― 1 243,449 евро за унция чисто злато

Щатски долар ― 1,3356 за 1 евро

Японска йена ― 109,56 за 1 евро

Специални права на тираж ― 1,1607 евро за СПТ

Активи (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на
i)трансакции
ii)корекции в края на тримесечието
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
i) ii)
1 Злато и вземания в злато 432 705 0 9 256
2 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 238 468 −789 −8 225
2.1 Вземания от МВФ 85 195 −17 −1 854
2.2 Салда в банки и инвестиции в ценни книжа, външни заеми и други външни активи 153 273 −771 −6 371
3 Вземания от резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 55 160 −13 647 −1 951
4 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 18 366 −336 57
4.1 Салда в банки, инвестиции в ценни книжа и заеми 18 366 −336 57
4.2 Вземания, произтичащи от кредитното улеснение по Механизма на обменните курсове ІІ 0 0 0
5 Заеми за кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 1 153 584 −2 304 0
5.1 Основни операции по рефинансиране 61 078 1 535 0
5.2 Дългосрочни операции по рефинансиране 1 090 891 −4 614 0
5.3 Обратни операции за фино регулиране 0 0 0
5.4 Структурни обратни операции 0 0 0
5.5 Пределно кредитно улеснение 1 615 781 0
5.6 Кредити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 0 −6 0
6 Други вземания от кредитни институции от еврозоната, деноминирани в евро 59 575 1 867 0
7 Ценни книжа на резиденти от еврозоната, деноминирани в евро 627 480 −1 174 2 398
7.1 Ценни книжа, държани за целите на паричната политика 280 180 255 581
7.2 Други ценни книжа 347 301 −1 429 1 817
8 Дълг на сектор „Държавно управление“, деноминиран в евро 31 131 0 −45
9 Други активи 347 957 −4 427 898
Общо активи 2 964 427 −20 809 2 388
Пасиви (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на
i)трансакции
ii)корекции в края на тримесечието
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
i) ii)
1 Банкноти в обращение 869 948 2 885 0
2 Задължения към кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 1 101 178 8 312 0
2.1 Разплащателни сметки (покриващи системата за минимални резерви) 108 653 19 380 0
2.2 Депозитно улеснение 778 702 −6 691 0
2.3 Срочни депозити 213 500 −4 500 0
2.4 Обратни операции за фино регулиране 0 0 0
2.5 Депозити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 324 123 0
3 Други задължения към кредитни институции от еврозоната, деноминирани в евро 2 146 500 0
4 Издадени дългови сертификати 0 0 0
5 Задължения към други резиденти от еврозоната, деноминирани в евро 149 635 −18 290 0
5.1 Сектор „Държавно управление“ 137 522 −19 000 0
5.2 Други задължения 12 113 710 0
6 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 79 805 −10 900 2
7 Задължения към резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 3 025 35 −109
8 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 7 822 −632 −242
8.1 Депозити, салда и други задължения 7 822 −632 −242
8.2 Задължения, произтичащи от кредитното улеснение по Валутен механизъм ІІ 0 0 0
9 Специални права на тираж, предоставени от МВФ 54 716 0 −1 226
10 Други задължения 212 821 −3 347 −1 707
11 Сметки за преоценка 399 445 0 5 416
12 Капитал и резерви 83 887 628 254
Общо пасиви 2 964 427 −20 809 2 388

Данни за контакт за медиите