Menu

Eurosystemets konsoliderede balance pr. 16. marts 2012

20. marts 2012

Poster uden relation til de pengepolitiske operationer

I ugen, der sluttede den 16. marts 2012, forblev guld og tilgodehavender i guld (aktivpost 1) uændret.

Eurosystemets nettoposition i fremmed valuta (aktivpost 2 og 3 fratrukket passivpost 7, 8 og 9) steg med 1,0 mia. euro til 250,7 mia. euro som følge af kunde- og porteføljetransaktioner og likviditetstilførende operationer i amerikanske dollar (se nedenfor).

Likviditetstilførende operationer i amerikanske dollar
Valørdato Transaktionstype Forfaldent beløb Nyt beløb
15. marts 2012 Likviditetstilførende tilbageførselsforretning i amerikanske dollar med en løbetid på 7 dage USD 1,6 mia. USD 2,3 mia.

De likviditetstilførende transaktioner blev gennemført af Eurosystemet i forbindelse med det midlertidige, gensidige valutaarrangement (swap line) mellem Den Europæiske Centralbank og Federal Reserve.

Eurosystemets beholdninger af andre omsættelige værdipapirer end dem, der holdes af pengepolitiske grunde, (aktivpost 7.2) faldt med 1,1 mia. euro til 347,0 mia. euro. Seddelomløbet (passivpost 1) faldt med 1,5 mia. euro til 869,1 mia. euro. Forpligtelser over for offentlig forvaltning og service (passivpost 5.1) steg med 4,6 mia. euro til 138,9 mia. euro.

Poster med relation til de pengepolitiske operationer

Eurosystemets nettoudlån til kreditinstitutter (aktivpost 5 fratrukket passivpost 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 og 4) steg med 89,1 mia. euro til 172,6 mia. euro. Onsdag den 14. marts 2012 udløb en primær markedsoperation på 17,5 mia. euro, og en ny på 42,2 mia. euro blev afviklet. Samme dag udløb en langfristet markedsoperation på 14,3 mia. euro, og en ny på 9,8 mia. euro blev afviklet. Onsdag den 14. marts 2012 udløb desuden tidsindskud til en værdi af 219,5 mia. euro, og der var modtaget nye indskud til en værdi af 218 mia. euro med en løbetid på en uge.

Anvendelsen af den marginale udlånsfacilitet (aktivpost 5.5) udgjorde 11,8 mia. euro (mod 0,6 mia. euro i ugen før). Anvendelsen af indlånsfaciliteten (passivpost 2.2) udgjorde 758,8 mia. euro (mod 798,0 mia. euro i ugen før).

Eurosystemets beholdninger af værdipapirer, der holdes af pengepolitiske grunde, (aktivpost 7.1) steg med 0,4 mia. euro til 283,4 mia. euro. Denne stigning skyldtes afviklede opkøb i løbet af ugen under det andet program til opkøb af covered bonds, som mere end opvejede indfrielsen af værdipapirer under det første program til opkøb af covered bonds. I ugen, der sluttede den 16. marts 2012, udgjorde værdien af de akkumulerede opkøb under Securities Markets Programme derfor 217,8 mia. euro, og værdien af porteføljerne i forbindelse med det første og det andet program til opkøb af covered bonds udgjorde i alt henholdsvis 57,0 mia. euro og 8,7 mia. euro. Regnskabsmæssigt er alle tre porteføljer blevet behandlet som holdt-til-udløb.

Anfordringskonti tilhørende euroområdets kreditinstitutter

Som et resultat af alle transaktioner steg kreditinstitutternes anfordringskonti i Eurosystemet (passivpost 2.1) med 34,2 mia. euro til 132,2 mia. euro.

Aktiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Guld og tilgodehavender i guld 423.449 0
2 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter uden for euroområdet 246.561 −418
2.1 Tilgodehavender hos IMF 86.841 −20
2.2 Banktilgodehavender og værdipapirer, eksterne lån og andre eksterne aktiver 159.719 −397
3 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter i euroområdet 71.354 987
4 Tilgodehavender i euro hos residenter uden for euroområdet 18.018 −2.345
4.1 Banktilgodehavender, værdipapirer og lån 18.018 −2.345
4.2 Tilgodehavender i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
5 Udlån i euro til kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 1.149.485 31.212
5.1 Primære markedsoperationer 42.178 24.638
5.2 Langfristede markedsoperationer 1.095.505 −4.571
5.3 Finjusterende markedsoperationer 0 0
5.4 Strukturelle markedsoperationer 0 0
5.5 Marginal udlånsfacilitet 11.784 11.151
5.6 Udlån til dækning af øgede låneomkostninger 17 −6
6 Andre tilgodehavender i euro hos kreditinstitutter i euroområdet 55.269 −2.611
7 Værdipapirer i euro fra residenter i euroområdet 630.446 −676
7.1 Værdipapirer holdt af pengepolitiske grunde 283.399 389
7.2 Andre værdipapirer 347.047 −1.065
8 Offentlig forvaltning og service - gæld i euro 31.176 0
9 Andre aktiver 360.536 −45.638
Aktiver i alt 2.986.294 −19.488
Passiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Seddelomløb 869.106 −1.500
2 Forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 1.109.076 −23.626
2.1 Anfordringskonti (dækker reservekravssystemet) 132.173 34.229
2.2 Indlånsfacilitet 758.754 −39.200
2.3 Indskud med fast løbetid 218.000 −1.500
2.4 Finjusterende markedsoperationer 0 0
2.5 Indskud til dækning af øgede låneomkostninger 150 −17.155
3 Andre forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet 1.529 −5.826
4 Udstedte gældsbeviser 0 0
5 Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet 152.956 7.002
5.1 Offentlig forvaltning og service 138.933 4.632
5.2 Andre forpligtelser 14.024 2.370
6 Forpligtelser i euro over for residenter uden for euroområdet 93.408 1.114
7 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter i euroområdet 3.901 −10
8 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter uden for euroområdet 7.376 −423
8.1 Indlån og andre forpligtelser 7.376 −423
8.2 Forpligtelser i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
9 Modpost til tildelte særlige trækningsrettigheder i IMF 55.942 0
10 Andre forpligtelser 215.971 3.780
11 Revalueringskonti 394.029 0
12 Kapital og reserver 83.000 0
Passiver i alt 2.986.294 −19.488

Medie- og pressehenvendelser