Menu

Eurosystemets konsoliderade balansräkning per den 3 februari 2012

7 februari 2012

Poster som inte har samband med penningpolitiska operationer

Den vecka som slutade den 3 februari 2012 var posten guld och guldfordringar (post 1 på tillgångssidan) oförändrad.

Eurosystemets nettoställning i utländsk valuta (posterna 2 och 3 på tillgångssidan minus posterna 7, 8 och 9 på skuldsidan) ökade med 4 miljarder EUR till 277,4 miljarder EUR på grund av kund- och portföljtransaktioner och likvidiserande transaktioner i USD (se nedan).

Likvidiserande transaktioner i USD
Valutadag Typ av transaktion Förfallobelopp Nytt belopp
2 february 2012 7-dagars likvidiserande reverserad transaktion i USD 7,9 miljarder USD 3,7 miljarder USD
2 february 2012 84-dagars likvidiserande reverserad transaktion i USD - 9,4 miljarder USD

De likvidiserande transaktionerna genomfördes av Eurosystemet i samband med det temporära ömsesidiga sedelfondsarrangemang (swappavtal) som Europeiska centralbanken har med Federal Reserve System.

Eurosystemets innehav av andra värdepapper än de som innehas i penningpolitiska syften (post 7.2 på tillgångssidan) minskade med 1,6 miljarder EUR till 340,7 miljarder EUR. Utelöpande sedlar (post 1 på skuldsidan) ökade med 2,3 miljarder EUR till 871,5 miljarder EUR. Skulder till den offentliga sektorn (post 5.1 på skuldsidan) minskade med 42,3 miljarder EUR till 83,6 miljarder EUR.

Poster relaterade till penningpolitiska operationer

Eurosystemets nettoutlåning till kreditinstitut (post 5 på tillgångssidan minus posterna 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 och 4 på skuldsidan) minskade med 36,7 miljarder EUR till 63,7 miljarder EUR. Onsdagen den 1 februari 2012 förföll en huvudsaklig refinansieringstransaktion på 130,3 miljarder EUR och ersattes med en ny på 115,6 miljarder EUR. Samma dag förföll inlåning med fast löptid till ett belopp av 219 miljarder EUR och ny inlåning, till ett belopp av 219 miljarder EUR, erhölls.

Utnyttjandet av utlåningsfaciliteten (post 5.5 på tillgångssidan) var 2,8 miljarder EUR (jämfört med 2,4 miljarder EUR föregående vecka) medan utnyttjandet av inlåningsfaciliteten (post 2.2 på skuldsidan) var 511,4 miljarder EUR (jämfört med 488,9 miljarder EUR föregående vecka).

Eurosystemets innehav av värdepapper som innehas i penningpolitiska syften (post 7.1 på tillgångssidan) var i princip oförändrat på 282,5 miljarder EUR. Detta berodde på inlösen av värdepapper inom det första programmet för köp av säkerställda obligationer vilket uppvägde de avvecklade köpen inom värdepappersprogrammet och det andra programmet för köp av säkerställda obligationer. Under den vecka som slutade den 3 februari 2012 uppgick således värdet på ackumulerade köp i värdepappersprogrammet till 219,2 miljarder EUR medan värdet på ackumulerade köp i portföljerna för det första och andra programmet för köp av säkerställda obligationer uppgick till 57,8 miljarder EUR respektive 5,6 miljarder EUR. Alla tre portföljerna beräknas på basis av att de hålls till förfallodagen.

Löpande räkningar för kreditinstitut i euroområdet

Som resultat av alla transaktioner minskade ställningen för kreditinstitutens löpande räkningar hos Eurosystemet (post 2.1 på skuldsidan) med 5 miljarder EUR till 83,9 miljarder EUR.

Tillgångar (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Guld och guldfordringar 423.446 0
2 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet 246.012 1.041
2.1 Fordringar på IMF 85.710 38
2.2 Banktillgodohavanden och värdepapper, lån och andra tillgångar 160.302 1.004
3 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande i euroområdet 100.434 3.762
4 Fordringar i euro på hemmahörande utanför euroområdet 24.180 −828
4.1 Banktillgodohavanden, värdepapper och lån 24.180 −828
4.2 Fordringar som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
5 Utlåning i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterad till penningpolitiska transaktioner 794.978 −14.269
5.1 Huvudsakliga refinansieringstransaktioner 115.579 −14.738
5.2 Långfristiga refinansieringstransaktioner 676.505 0
5.3 Finjusterande repotransaktioner 0 0
5.4 Strukturella repotransaktioner 0 0
5.5 Utlåningsfacilitet 2.799 433
5.6 Fordringar avseende tilläggssäkerheter 94 35
6 Övriga fordringar i euro på kreditinstitut i euroområdet 73.319 1.027
7 Värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet 623.229 −1.620
7.1 Värdepapper som innehas i penningpolitiskt syfte 282.541 −38
7.2 Andra värdepapper 340.688 −1.582
8 Fordringar i euro på den offentliga sektorn 31.176 −2.750
9 Övriga tillgångar 345.352 −6.812
Summa tillgångar 2.662.126 −20.450
Skulder (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Utelöpande sedlar 871.508 2.341
2 Skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterade till penningpolitiska transaktioner 815.235 17.367
2.1 Löpande räkningar (inklusive kassakrav) 83.915 −5.024
2.2 Inlåningsfacilitet 511.438 22.554
2.3 Inlåning med fast löptid 219.000 0
2.4 Finjusterande repotransaktioner 0 0
2.5 Skulder avseende tilläggssäkerheter 882 −163
3 Övriga skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet 2.017 341
4 Emitterade skuldcertifikat 0 0
5 Skulder i euro till övriga hemmahörande i euroområdet 93.804 −42.310
5.1 Offentliga sektorn 83.605 −42.317
5.2 Övriga skulder 10.200 7
6 Skulder i euro till hemmahörande utanför euroområdet 122.474 3.918
7 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande i euroområdet 3.541 696
8 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet 9.584 61
8.1 Inlåning och övriga skulder 9.584 61
8.2 Skulder som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
9 Motpost till särskilda dragningsrätter som tilldelats av IMF 55.942 0
10 Övriga skulder 212.116 −3.183
11 Värderegleringskonton 394.028 0
12 Eget kapital 81.877 318
Summa skulder 2.662.126 −20.450

Kontakt för media