Menu

Konsolidirani računovodski izkaz Eurosistema na dan 3. februarja 2012

7. februar 2012

Postavke, ki niso v povezavi z operacijami denarne politike

V tednu, ki se je končal 3. februarja 2012, je stanje zlata in terjatev v zlatu (postavka sredstev 1) ostalo nespremenjeno.

Neto stanje Eurosistema v tuji valuti (postavki sredstev 2 in 3, zmanjšani za postavke obveznosti 7, 8 in 9) se je zaradi transakcij s strankami in portfeljskih transakcij ter operacij povečevanja likvidnosti v ameriških dolarjih (glej spodaj) povečalo za 4 milijarde EUR na 277,4 milijarde EUR.

Likvidnostne operacije v ameriških dolarjih
Datum valutacije Vrsta transakcije Zapadli znesek Novi znesek
2. februar 2012 7-dnevna povratna transakcija za povečevanje likvidnosti v ameriških dolarjih 7,9 mrd USD 3,7 mrd USD
2. februar 2012 84-dnevna povratna transakcija za povečevanje likvidnosti v ameriških dolarjih - 9,4 mrd USD

Transakcije za povečevanje likvidnosti je Eurosistem izvedel na osnovi dogovora o začasnih povratnih valutnih zamenjavah (zamenjalna linija) med Evropsko centralno banko in ameriško centralno banko.

Imetja Eurosistema v tržnih vrednostnih papirjih razen tistih za namene denarne politike (postavka sredstev 7.2) so se zmanjšala za 1,6 milijarde EUR na 340,7 milijarde EUR. Vrednost bankovcev v obtoku (postavka obveznosti 1) se je povečala za 2,3 milijarde EUR na 871,5 milijarde EUR. Obveznosti do širše opredeljene države (postavka obveznosti 5.1) so se zmanjšale za 42,3 milijarde EUR na 83,6 milijard EUR.

Postavke, ki so v povezavi z operacijami denarne politike

Neto posojanje Eurosistema kreditnim institucijam (postavka sredstev 5, zmanjšana za postavke obveznosti 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 in 4) se je zmanjšalo za 36,7 milijarde EUR na 63,7 milijarde EUR. V sredo, 1. februarja 2012, je zapadla operacija glavnega refinanciranja v višini 130,3 milijarde EUR, poravnana je bila nova v višini 115,6 milijarde EUR. Na isti dan so zapadle vezane vloge v višini 219 milijard EUR, zbrane pa so bile nove vloge v višini 219 milijard EUR.

Uporaba odprte ponudbe mejnega posojila (postavka sredstev 5.5) je znašala 2,8 milijarde EUR (v primerjavi z 2,4 milijarde EUR prejšnji teden), uporaba odprte ponudbe mejnega depozita (postavka obveznosti 2.2) pa 511,4 milijarde EUR (v primerjavi s 488,9 milijarde EUR prejšnji teden).

Imetja Eurosistema v vrednostnih papirjih za namene denarne politike (postavka sredstev 7.1) so ostala skoraj nespremenjena na ravni 282,5 milijarde EUR. To je bilo posledica dejstva, da so zapadli vrednostni papirji v okviru prvega programa nakupa kritih obveznic izravnali poravnane nakupe v okviru programa v zvezi s trgi vrednostnih papirjev in drugega programa nakupa kritih obveznic. Tako je v tednu, ki se je končal 3. februarja 2012, vrednost akumuliranih nakupov v okviru programa v zvezi s trgi vrednostnih papirjev znašala 219,2 milijarde EUR, vrednost portfelja v okviru prvega programa nakupov kritih obveznic je znašala 57,8 milijarde EUR, v okviru drugega programa pa 5,6 milijarde EUR. Vsi trije portfelji se vodijo kot naložbe v imetju do zapadlosti.

Tekoči računi kreditnih institucij euroobmočja

Zaradi vseh transakcij se je stanje tekočih računov kreditnih institucij pri Eurosistemu (postavka obveznosti 2.1) zmanjšalo za 5 milijard EUR na 83,9 milijarde EUR.

Sredstva (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Zlato in terjatve v zlatu 423.446 0
2 Terjatve do nerezidentov euro območja v tuji valuti 246.012 1.041
2.1 Terjatve do MDS 85.710 38
2.2 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje, dana posojila in druge terjatve 160.302 1.004
3 Terjatve do rezidentov euro območja v tuji valuti 100.434 3.762
4 Terjatve do nerezidentov euro območja v EUR 24.180 −828
4.1 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje in posojila 24.180 −828
4.2 Terjatve iz kreditov v okviru ERM II 0 0
5 Posojanje kreditnim institucijam euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 794.978 −14.269
5.1 Operacije glavnega refinanciranja 115.579 −14.738
5.2 Operacije dolgoročnejšega refinanciranja 676.505 0
5.3 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
5.4 Strukturne povratne operacije 0 0
5.5 Odprta ponudba mejnega posojila 2.799 433
5.6 Posojila v povezavi s pozivi h kritju 94 35
6 Druge terjatve do kreditnih institucij euro območja v EUR 73.319 1.027
7 Vrednostni papirji rezidentov euro območja v EUR 623.229 −1.620
7.1 Vrednostni papirji v imetju za namene denarne politike 282.541 −38
7.2 Drugi vrednostni papirji 340.688 −1.582
8 Dolg širše države v EUR 31.176 −2.750
9 Druga sredstva 345.352 −6.812
Skupaj sredstva 2.662.126 −20.450
Obveznosti (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Bankovci v obtoku 871.508 2.341
2 Obveznosti do kreditnih institucij euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 815.235 17.367
2.1 Tekoči računi (ki krijejo sistem obveznih rezerv) 83.915 −5.024
2.2 Odprta ponudba mejnega depozita 511.438 22.554
2.3 Vezane vloge 219.000 0
2.4 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
2.5 Depoziti v povezavi s pozivi h kritju 882 −163
3 Druge obveznosti do kreditnih institucij euro območja v EUR 2.017 341
4 Izdani dolžniški certifikati 0 0
5 Obveznosti do drugih rezidentov euro območja v EUR 93.804 −42.310
5.1 Širša država 83.605 −42.317
5.2 Druge obveznosti 10.200 7
6 Obveznosti do nerezidentov euro območja v EUR 122.474 3.918
7 Obveznosti do rezidentov euro območja v tuji valuti 3.541 696
8 Obveznosti do nerezidentov euro območja v tuji valuti 9.584 61
8.1 Vloge, stanja in druge obveznosti 9.584 61
8.2 Obveznosti iz posojil v okviru ERM II 0 0
9 Protipostavka dodeljenih posebnih pravic črpanja MDS 55.942 0
10 Druge obveznosti 212.116 −3.183
11 Računi prevrednotenja 394.028 0
12 Kapital in rezerve 81.877 318
Skupaj obveznosti 2.662.126 −20.450

Stiki za medije