Menu

Konsolidovaný finančný výkaz Eurosystému k 3. februáru 2012

7. februára 2012

Položky nesúvisiace s operáciami menovej politiky

V týždni končiacom sa 3. februára 2012 sa stav zlata a pohľadávok v zlate (položka 1 na strane aktív) nezmenil.

Čistá devízová pozícia Eurosystému (položky 2 a 3 na strane aktív mínus položky 7, 8 a 9 na strane pasív) sa v dôsledku klientskych a portfóliových transakcií a operácií na dodanie likvidity v amerických dolároch (tabuľka nižšie) zvýšila o 4 mld. EUR na 277,4 mld. EUR.

Operácie na dodanie likvidity v amerických dolároch
Dátum valuty Druh obchodu Splatná suma Nová suma
2. februára 2012 7-dňový reverzný obchod na dodanie likvidity v amerických dolároch 7,9 mld. USD 3,7 mld. USD
2. februára 2012 84-dňový reverzný obchod na dodanie likvidity v amerických dolároch 9,4 mld. USD

Eurosystém uvedené obchody na dodanie likvidity uskutočnil v rámci dočasnej vzájomnej menovej dohody (swapovej linky) medzi Európskou centrálnou bankou a Federálnym rezervným systémom.

Objem obchodovateľných cenných papierov v držbe Eurosystému na účely iné, ako sú účely menovej politiky (položka 7.2 na strane aktív), sa znížil o 1,6 mld. EUR na 340,7 mld. EUR. Hodnota bankoviek v obehu (položka 1 na strane pasív) stúpla o 2,3 mld. EUR na 871,5 mld. EUR. Objem záväzkov voči verejnej správe (položka 5.1 na strane pasív) klesol o 42,3 mld. EUR na 83,6 mld. EUR.

Položky súvisiace s operáciami menovej politiky

Čistý objem úverov Eurosystému poskytnutých úverovým inštitúciám (položka 5 na strane aktív mínus položky 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na strane pasív) sa znížil o 36,7 mld. EUR na 63,7 mld. EUR. V stredu 1. februára 2012 bola splatná hlavná refinančná operácia v hodnote 130,3 mld. EUR a bola vyrovnaná ďalšia v hodnote 115,6 mld. EUR. V ten istý deň boli splatné aj  termínované vklady vo výške 219 mld. EUR a boli prijaté nové v rovnakej výške.

Objem jednodňových refinančných operácií (položka 5.5 na strane aktív) dosiahol 2,8 mld. EUR (v porovnaní s 2,4 mld. EUR v predchádzajúcom týždni), zatiaľ čo objem jednodňových sterilizačných operácií (položka 2.2 na strane pasív) predstavoval 511,4 mld. EUR (v porovnaní so 488,9 mld. EUR v predchádzajúcom týždni).

Objem cenných papierov v držbe Eurosystému na účely menovej politiky (položka 7.1 na strane aktív) sa v podstate nezmenil a zostáva na úrovni 282,5 mld. EUR, pretože hodnota vyrovnaných nákupov v rámci programu pre trhy s cennými papiermi a druhého programu nákupu krytých dlhopisov bola rovnaká ako hodnota splatených cenných papierov v rámci prvého programu nákupu krytých dlhopisov. V týždni končiacom sa 3. februára 2012 tak hodnota akumulovaných nákupov v rámci programu pre trhy s cennými papiermi predstavovala 219,2 mld. EUR a hodnota portfólií prvého a druhého programu nákupu krytých dlhopisov predstavovala 57,8 mld. EUR a 5,6 mld. EUR. Všetky tri portfóliá sa vykazujú ako držané do splatnosti.

Bežné účty úverových inštitúcií eurozóny

Zostatok na bežných účtoch úverových inštitúcií vedených v Eurosystéme (položka 2.1 na strane pasív) sa v dôsledku všetkých transakcií znížil o 5 mld. EUR na 83,9 mld. EUR.

Aktíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Súčty/medzisúčty nemusia súhlasiť v dôsledku zaokrúhlenia.
1 Zlato a pohľadávky v zlate 423 446 0
2 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 246 012 1 041
2.1 Pohľadávky voči MMF 85 710 38
2.2 Vklady v bankách, investície do cenných papierov, zahraničné pôžičky a ostatné zahraničné aktíva 160 302 1 004
3 Pohľadávky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 100 434 3 762
4 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v eurách 24 180 −828
4.1 Vklady v bankách, investície do cenných papierov a pôžičky 24 180 −828
4.2 Pohľadávky z úverovej facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvery poskytnuté úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách 794 978 −14 269
5.1 Hlavné refinančné operácie 115 579 −14 738
5.2 Dlhodobejšie refinančné operácie 676 505 0
5.3 Dolaďovacie reverzné operácie 0 0
5.4 Štrukturálne reverzné operácie 0 0
5.5 Jednodňové refinančné operácie 2 799 433
5.6 Pohľadávky z vyrovnania marže 94 35
6 Ostatné pohľadávky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 73 319 1 027
7 Cenné papiere rezidentov eurozóny v eurách 623 229 −1 620
7.1 Cenné papiere držané na účely menovej politiky 282 541 −38
7.2 Ostatné cenné papiere 340 688 −1 582
8 Pohľadávky voči verejnej správe v eurách 31 176 −2 750
9 Ostatné aktíva 345 352 −6 812
Úhrn aktív 2 662 126 −20 450
Pasíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Súčty/medzisúčty nemusia súhlasiť v dôsledku zaokrúhlenia.
1 Bankovky v obehu 871 508 2 341
2 Záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách 815 235 17 367
2.1 Bežné účty (na krytie povinných minimálnych rezerv) 83 915 −5 024
2.2 Jednodňové sterilizačné operácie 511 438 22 554
2.3 Termínované vklady 219 000 0
2.4 Dolaďovacie reverzné operácie 0 0
2.5 Záväzky z vyrovnania marže 882 −163
3 Ostatné záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 2 017 341
4 Emitované dlhové certifikáty 0 0
5 Záväzky voči ostatným rezidentom eurozóny v eurách 93 804 −42 310
5.1 Verejná správa 83 605 −42 317
5.2 Ostatné záväzky 10 200 7
6 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v eurách 122 474 3 918
7 Záväzky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 3 541 696
8 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 9 584 61
8.1 Vklady, zostatky a ostatné záväzky 9 584 61
8.2 Záväzky z úverovej facility v rámci ERM II 0 0
9 Protipoložka k osobitným právam čerpania prideleným MMF 55 942 0
10 Ostatné pasíva 212 116 −3 183
11 Účty precenenia 394 028 0
12 Kapitál a rezervy 81 877 318
Úhrn pasív 2 662 126 −20 450

Kontakt pre médiá