Menu

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Eurosystemu na dzień 3 lutego 2012 r.

7 lutego 2012

Pozycje niezwiązane z operacjami polityki pieniężnej

W tygodniu zakończonym 3 lutego 2012 r. stan złota i należności w złocie (pozycja aktywów 1) nie zmienił się.

Pozycja netto Eurosystemu w walutach obcych (pozycje aktywów 2 i 3 minus pozycje pasywów 7, 8 i 9) zwiększyła się o 4 mld EUR do poziomu 277,4 mld EUR w wyniku transakcji klientów i transakcji portfelowych oraz transakcji zasilających w płynność w USD (zob. poniżej).

Transakcje płynnościowe w USD
Data waluty Rodzaj transakcji Kwota wymagalna Nowa kwota
2 lutego 2012 r. 7-dniowa transakcja odwracalna zasilająca w płynność w USD 7,9 mld USD 3,7 mld USD
2 lutego 2012 r. 84-dniowa transakcja odwracalna zasilająca w płynność w USD - 9,4 mld USD

Transakcje płynnościowe zostały przeprowadzone przez Eurosystem w związku z tymczasową wzajemną umową walutową (linią swap) zawartą przez Europejski Bank Centralny z Systemem Rezerwy Federalnej.

Zasoby rynkowych papierów wartościowych innych niż papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7.2) zmalały o 1,6 mld euro do poziomu 340,7 mld euro. Stan banknotów w obiegu (pozycja pasywów 1) zwiększył się o 2,3 mld euro do poziomu 871,5 mld euro. Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych (pozycja pasywów 5.1) obniżyły się o 42,3 mld euro do poziomu 83,6 mld euro.

Pozycje związane z operacjami polityki pieniężnej

Stan należności Eurosystemu od instytucji kredytowych netto (pozycja aktywów 5 minus pozycje pasywów 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 oraz 4) obniżył się o 36,7 mld EUR do poziomu 63,7 mld EUR. W środę 1 lutego 2012 r. przypadł termin zapadalności podstawowej operacji refinansującej w kwocie 130,3 mld euro oraz nastąpiło rozliczenie nowej operacji w kwocie 115,6 mld euro. W tym samym dniu przypadł termin zapadalności depozytów terminowych w kwocie 219 mld EUR i przyjęto nowe depozyty na kwotę 219 mld EUR.

Wykorzystanie kredytu w banku centralnym (pozycja aktywów 5.5) wyniosło 2,8 mld euro (wobec 2,4 mld euro w poprzednim tygodniu), zaś wykorzystanie depozytu w banku centralnym na koniec dnia (pozycja pasywów 2.2) wyniosło 511,4 mld euro (wobec 488,9 mld euro w poprzednim tygodniu).

Zasoby papierów wartościowych na potrzeby polityki pieniężnej w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7.1) pozostały na praktycznie niezmienionym poziomie 282,5 mld euro. Był to wynik wykupu papierów wartościowych w ramach pierwszego programu skupu obligacji zabezpieczonych kompensującego rozliczone zakupy w ramach programu dotyczącego rynków papierów wartościowych i drugiego programu skupu obligacji zabezpieczonych. W związku z tym w tygodniu zakończonym 3 lutego 2012 r. skumulowana wartość zakupów w ramach programu dotyczącego rynków papierów wartościowych wyniosła 219,2 mld euro, a wartość portfeli pierwszego i drugiego programu skupu obligacji zabezpieczonych wyniosła odpowiednio 57,8 mld i 5,6 mld euro. Wszystkie trzy portfele wykazuje się jako utrzymywane do terminu zapadalności.

Stan rachunków bieżących instytucji kredytowych strefy euro

W wyniku wszystkich transakcji stan rachunków bieżących instytucji kredytowych w Eurosystemie (pozycja pasywów 2.1) obniżył się o 5 mld EUR do poziomu 83,9 mld EUR.

Aktywa (w mln EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Złoto i należności w złocie 423.446 0
2 Należności od nierezydentów strefy euro w walutach obcych 246.012 1.041
2.1 Należności od MFW 85.710 38
2.2 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty zagraniczne i inne aktywa zagraniczne 160.302 1.004
3 Należności od rezydentów strefy euro w walutach obcych 100.434 3.762
4 Należności od nierezydentów strefy euro w euro 24.180 −828
4.1 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty 24.180 −828
4.2 Należności z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
5 Należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 794.978 −14.269
5.1 Podstawowe operacje refinansujące 115.579 −14.738
5.2 Dłuższe operacje refinansujące 676.505 0
5.3 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
5.4 Odwracalne operacje strukturalne 0 0
5.5 Kredyt w banku centralnym 2.799 433
5.6 Kredyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 94 35
6 Pozostałe należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro 73.319 1.027
7 Papiery wartościowe rezydentów strefy euro w euro 623.229 −1.620
7.1 Papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej 282.541 −38
7.2 Pozostałe papiery wartościowe 340.688 −1.582
8 Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych w euro 31.176 −2.750
9 Pozostałe aktywa 345.352 −6.812
Aktywa razem 2.662.126 −20.450
Pasywa (w mln EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Banknoty w obiegu 871.508 2.341
2 Zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 815.235 17.367
2.1 Rachunki bieżące (w tym rachunki rezerw obowiązkowych) 83.915 −5.024
2.2 Depozyt w banku centralnym na koniec dnia 511.438 22.554
2.3 Depozyty terminowe 219.000 0
2.4 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
2.5 Depozyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 882 −163
3 Pozostałe zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro 2.017 341
4 Zobowiązania z tytułu emisji certyfikatów dłużnych 0 0
5 Zobowiązania wobec innych rezydentów strefy euro w euro 93.804 −42.310
5.1 Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych 83.605 −42.317
5.2 Pozostałe zobowiązania 10.200 7
6 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w euro 122.474 3.918
7 Zobowiązania wobec rezydentów strefy euro w walutach obcych 3.541 696
8 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w walutach obcych 9.584 61
8.1 Depozyty, salda na rachunkach, pozostałe zobowiązania 9.584 61
8.2 Zobowiązania z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
9 Odpowiednik specjalnych praw ciągnienia (SDR) przyznawanych przez MFW 55.942 0
10 Pozostałe pasywa 212.116 −3.183
11 Różnice z wyceny 394.028 0
12 Kapitał i rezerwy kapitałowe 81.877 318
Pasywa razem 2.662.126 −20.450

Kontakt z mediami