Menu

De geconsolideerde weekstaat van het Eurosysteem per 3 februari 2012

7 februari 2012

Posten die geen verband houden met monetairbeleidstransacties

In de week die eindigde op 3 februari 2012 bleef de post Goud en goudvorderingen (actiefpost 1) onveranderd.

De nettopositie van het Eurosysteem in vreemde valuta (actiefposten 2 en 3 minus passiefposten 7, 8 en 9) steeg met EUR 4 miljard naar EUR 277,4 miljard ten gevolge van cliënten- en beleggingstransacties en in Amerikaanse dollar luidende liquiditeitsverschaffende transacties (zie hieronder).

In Amerikaanse dollar luidende liquiditeitstransacties
Valutadatum Type transactie Vervallen bedrag Nieuw bedrag
2 februari 2012 7-daagse in Amerikaanse dollar luidende liquiditeitsverschaffende transactie met wederinkoop USD 7,9 miljard USD 3,7 miljard
2 februari 2012 84-daagse in Amerikaanse dollar luidende liquiditeitsverschaffende transactie met wederinkoop - USD 9,4 miljard

De liquiditeitsverschaffende transacties werden door het Eurosysteem uitgevoerd in het kader van de tijdelijke wederzijdse kredietovereenkomst (“swap line”) van de Europese Centrale Bank met het Federal Reserve System.

De door het Eurosysteem voor andere dan monetairbeleidsdoeleinden aangehouden waardepapieren (actiefpost 7.2) daalden met EUR 1,6 miljard naar EUR 340,7 miljard. De post Bankbiljetten in omloop (passiefpost 1) steeg met EUR 2,3 miljard naar EUR 871,5 miljard. De verplichtingen aan de overheid (passiefpost 5.1) daalden met EUR 42,3 miljard naar EUR 83,6 miljard.

Posten die verband houden met monetairbeleidstransacties

De totale kredietverlening door het Eurosysteem aan kredietinstellingen (actiefpost 5 minus passiefposten 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 en 4) daalde met EUR 36,7 miljard naar EUR 63,7 miljard. Op woensdag 1 februari 2012 verviel een basisherfinancieringstransactie van EUR 130,3 miljard en werd een nieuwe transactie van EUR 115,6 miljard verrekend. Op dezelfde dag vervielen termijndeposito’s ter waarde van EUR 219 miljard en werden nieuwe deposito’s ter waarde van EUR 219 miljard aangetrokken.

Het beroep op de Marginale beleningsfaciliteit (actiefpost 5.5) was EUR 2,8 miljard (vergeleken met EUR 2,4 miljard in de voorafgaande week), terwijl het beroep op de Depositofaciliteit (passiefpost 2.2) EUR 511,4 miljard bedroeg (vergeleken met EUR 488,9 miljard in de voorafgaande week).

De door het Eurosysteem voor monetairbeleidsdoeleinden aangehouden waardepapieren (actiefpost 7.1) bleven vrijwel onveranderd op EUR 282,5 miljard doordat de aflossing van waardepapieren in het kader van het eerste aankoopprogramma voor gedekte obligaties werd gecompenseerd door de verrekende aankopen in het kader van het Programma voor de effectenmarkten (“Securities Markets Programme”) en van het tweede aankoopprogramma voor gedekte obligaties. In de week die eindigde op 3 februari 2012 bedroeg de waarde van de gecumuleerde aankopen in het kader van het Programma voor de effectenmarkten derhalve in totaal EUR 219,2 miljard en die van de portefeuilles aangehouden in het kader van het eerste en het tweede aankoopprogramma voor gedekte obligaties in totaal respectievelijk EUR 57,8 miljard en EUR 5,6 miljard. De drie portefeuilles worden geboekt als waardepapieren die tot de vervaldatum worden aangehouden.

De rekeningen-courant van de kredietinstellingen van het eurogebied

Ten gevolge van alle transacties daalde de rekening-courantpositie van kredietinstellingen bij het Eurosysteem (passiefpost 2.1) met EUR 5 miljard naar EUR 83,9 miljard.

Activa (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Goud en goudvorderingen 423.446 0
2 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 246.012 1.041
2.1 Vorderingen op het IMF 85.710 38
2.2 Tegoeden bij banken en beleggingen in waardepapieren, externe leningen en overige externe activa 160.302 1.004
3 Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 100.434 3.762
4 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 24.180 −828
4.1 Tegoeden bij banken, beleggingen in waardepapieren en leningen 24.180 −828
4.2 Vorderingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
5 Kredietverlening aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 794.978 −14.269
5.1 Basis-herfinancieringstransacties 115.579 −14.738
5.2 Langerlopende herfinancieringstransacties 676.505 0
5.3 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
5.4 Structurele transacties met wederinkoop 0 0
5.5 Marginale beleningsfaciliteit 2.799 433
5.6 Kredieten uit hoofde van margestortingen 94 35
6 Overige vorderingen op kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 73.319 1.027
7 Waardepapieren uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 623.229 −1.620
7.1 Waardepapieren aangehouden voor monetaire-beleidsdoeleinden 282.541 −38
7.2 Overige waardepapieren 340.688 −1.582
8 Overheidsschuld, luidende in euro 31.176 −2.750
9 Overige activa 345.352 −6.812
Totaal activa 2.662.126 −20.450
Passiva (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Bankbiljetten in omloop 871.508 2.341
2 Verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 815.235 17.367
2.1 Rekeningen-courant (met inbegrip van reserveverplichtingen) 83.915 −5.024
2.2 Depositofaciliteit 511.438 22.554
2.3 Termijndeposito's 219.000 0
2.4 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
2.5 Deposito's uit hoofde van margestortingen 882 −163
3 Overige verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 2.017 341
4 Uitgegeven schuldbewijzen 0 0
5 Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 93.804 −42.310
5.1 Overheid 83.605 −42.317
5.2 Overige verplichtingen 10.200 7
6 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 122.474 3.918
7 Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 3.541 696
8 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 9.584 61
8.1 Deposito's, tegoeden en overige verplichtingen 9.584 61
8.2 Verplichtingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
9 Tegenwaarde toegewezen bijzondere trekkingsrechten in het IMF 55.942 0
10 Overige passiva 212.116 −3.183
11 Herwaarderingsrekeningen 394.028 0
12 Kapitaal en reserves 81.877 318
Totaal passiva 2.662.126 −20.450

Contactpersonen voor de media