Menu

Eurosistēmas konsolidētais finanšu pārskats 2012. gada 3. februārī

2012.7.02.

Ar monetārās politikas operācijām nesaistītie posteņi

Nedēļā, kas beidzās 2012. gada 3. februārī, zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi (1. aktīvu postenis) nemainījās.

Eurosistēmas ārvalstu valūtas tīrā pozīcija (2. un 3. aktīvu postenis mīnus 7., 8. un 9. pasīvu postenis) klientu un portfeļu darījumu un likviditāti palielinošo operāciju ASV dolāros (sk. tālāk) rezultātā palielinājās par 4 mljrd. euro (līdz 277.4 mljrd. euro).

Likviditātes operācijas ASV dolāros
Valutēšanas datums Darījuma veids Dzēstā darījuma apjoms Jaunā darījuma apjoms
2012. gada 12. februāris Likviditāti palielinošs reversais darījums ASV dolāros ar dzēšanas termiņu 7 dienas 7.9 mljrd. ASV dolāru 3.7 mljrd. ASV dolāru
2012. gada 12. februāris Likviditāti palielinošs reversais darījums ASV dolāros ar dzēšanas termiņu 84 dienas 9.4 mljrd. ASV dolāru

Likviditāti palielinošos darījumus Eurosistēma veica saistībā ar pagaidu savstarpējo vienošanos par valūtas darījumiem (mijmaiņas darījumu līniju) starp Eiropas Centrālo banku un Federālo rezervju sistēmu.

Eurosistēmas brīvi pārdodamo vērtspapīru, kas netiek turēti monetārās politikas mērķiem (7.2. aktīvu postenis), apjoms samazinājās par 1.6 mljrd. euro (līdz 340.7 mljrd. euro). Banknotes apgrozībā (1. pasīvu postenis) pieauga par 2.3 mljrd. euro (līdz 871.5 mljrd. euro). Saistības pret valdību (5.1. pasīvu postenis) samazinājās par 42.3 mljrd. euro (līdz 83.6 mljrd. euro).

Ar monetārās politikas operācijām saistītie posteņi

Eurosistēmas tīrie aizdevumi kredītiestādēm (5. aktīvu postenis mīnus 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. un 4. pasīvu postenis) samazinājās par 36.7 mljrd. euro (līdz 63.7 mljrd. euro). Trešdien, 2012. gada 1. februārī, galvenajai refinansēšanas operācijai 130.3 mljrd. euro apmērā pienāca dzēšanas termiņš un tika noslēgta jauna galvenā refinansēšanas operācija 115.6 mljrd. euro apmērā. Tajā pašā dienā termiņnoguldījumiem 219 mljrd. euro apjomā pienāca termiņš un tika piesaistīti jauni noguldījumi 219 mljrd. euro apjomā.

Aizdevumu iespējas uz nakti (5.5. aktīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 2.8 mljrd. euro (iepriekšējā nedēļā – 2.4 mljrd. euro), bet noguldījumu iespējas uz nakti (2.2. pasīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 511.4 mljrd. euro (iepriekšējā nedēļā – 488.9 mljrd. euro).

Eurosistēmas vērtspapīru, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem (7.1. aktīvu postenis), apjoms faktiski nemainījās (282.5 mljrd. euro). Tas skaidrojams ar to, ka pirmās "Nodrošināto obligāciju iegādes programmas" ietvaros dzēsto vērtspapīru apjoms kompensēja "Vērtspapīru tirgu programmas" un otrās "Nodrošināto obligāciju iegādes programmas" ietvaros veikto pirkumu apjomu. Tādējādi nedēļā, kas beidzās 2012. gada 3. februārī, "Vērtspapīru tirgu programmas" ietvaros veikto pirkumu kopējā vērtība sasniedza 219.2 mljrd. euro, savukārt pirmās un otrās "Nodrošināto obligāciju iegādes programmas" portfeļu vērtība sasniedza attiecīgi 57.8 mljrd. euro un 5.6 mljrd. euro. Visi trīs portfeļi uzskaitīti kā līdz termiņa beigām turētie vērtspapīri.

Euro zonas kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu konti

Visu darījumu rezultātā kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu kontu pozīcija Eurosistēmā (2.1. pasīvu postenis) samazinājās par 5 mljrd. euro (līdz 83.9 mljrd. euro).

Aktīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi 423,446 0
2 Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 246,012 1,041
2.1 SVF debitoru parādi 85,710 38
2.2 Atlikumi bankās un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi 160,302 1,004
3 Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 100,434 3,762
4 Prasības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 24,180 −828
4.1 Atlikumi bankās, ieguldījumi vērtspapīros un aizdevumi 24,180 −828
4.2 Kredīta iespēju prasības VKM II ietvaros 0 0
5 Aizdevumi, kas izsniegti euro euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 794,978 −14,269
5.1 Galvenās refinansēšanas operācijas 115,579 −14,738
5.2 Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas 676,505 0
5.3 Precizējošās reversās operācijas 0 0
5.4 Strukturālās reversās operācijas 0 0
5.5 Aizdevumu iespēja uz nakti 2,799 433
5.6 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu kredīti 94 35
6 Pārējās prasības euro pret euro zonas kredītiestādēm 73,319 1,027
7 Euro zonas rezidentu vērtspapīri euro 623,229 −1,620
7.1 Vērtspapīri, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem 282,541 −38
7.2 Pārējie vērtspapīri 340,688 −1,582
8 Valdības parāds euro 31,176 −2,750
9 Pārējie aktīvi 345,352 −6,812
Kopā aktīvi 2,662,126 −20,450
Pasīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Banknotes apgrozībā 871,508 2,341
2 Saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 815,235 17,367
2.1 Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu) 83,915 −5,024
2.2 Noguldījumu iespēja uz nakti 511,438 22,554
2.3 Termiņnoguldījumi 219,000 0
2.4 Precizējošās reversās operācijas 0 0
2.5 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi 882 −163
3 Pārējās saistības euro pret euro zonas kredītiestādēm 2,017 341
4 Emitētie parāda vērtspapīri 0 0
5 Saistības euro pret citiem euro zonas valstu rezidentiem 93,804 −42,310
5.1 Saistības pret valdību 83,605 −42,317
5.2 Pārējās saistības 10,200 7
6 Saistības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 122,474 3,918
7 Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 3,541 696
8 Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 9,584 61
8.1 Noguldījumi, kontu atlikumi un citas saistības 9,584 61
8.2 Kredīta iespēju saistības VKM II ietvaros 0 0
9 Saistības pret SVF speciālo aizņēmuma tiesību ietvaros 55,942 0
10 Pārējās saistības 212,116 −3,183
11 Pārvērtēšanas konti 394,028 0
12 Kapitāls un rezerves 81,877 318
Kopā pasīvi 2,662,126 −20,450

Kontaktinformācija presei