Menu

Eurosüsteemi konsolideeritud finantsaruanne seisuga 3. veebruar 2012

7. veebruar 2012

Kirjed, mis ei ole seotud rahapoliitika operatsioonidega

3. veebruaril 2012 lõppenud nädalal püsis kulla ja kullaga seotud nõuete (varade kirje 1) maht muutumatuna.

Eurosüsteemi netopositsioon välisvääringus (varade kirjed 2 ja 3, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 7, 8 ja 9) suurenes kliendi- ja portfellitehingute ning USA dollarites likviidsust lisavate operatsioonide (vt allpool) tulemusel 4 miljardi euro võrra 277,4 miljardi euroni.

USA dollarites likviidsust lisavad operatsioonid
Väärtuspäev Tehingu liik Summa tähtaja möödudes Uus summa
2. veebruar 2012 USA dollarites likviidsust lisav pöördoperatsioon tähtajaga 7 päeva 7,9 miljardit USA dollarit 3,7 miljardit USA dollarit
2. veebruar 2012 USA dollarites likviidsust lisav pöördoperatsioon tähtajaga 84 päeva 9,4 miljardit USA dollarit

Eurosüsteem teostas need likviidsust lisavad tehingud seoses ajutise vastastikuse valuutakokkuleppega (vahetustehingute liin), mille Euroopa Keskpank on sõlminud USA Föderaalreservi Süsteemiga.

Eurosüsteemi muude turukõlblike väärtpaberite (varade kirje 7.2) maht vähenes 1,6 miljardi euro võrra 340,7 miljardi euroni. Ringluses olevate pangatähtede väärtus (kohustuste kirje 1) kasvas 2,3 miljardi euro võrra 871,5 miljardi euroni. Kohustused valitsussektori ees (kohustuste kirje 5.1) vähenesid 42,3 miljardi euro võrra 83,6 miljardi euroni.

Rahapoliitika operatsioonidega seotud kirjed

Eurosüsteemi netolaenud krediidiasutustele (varade kirje 5, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) vähenesid 36,7 miljardi euro võrra 63,7 miljardi euroni. Kolmapäeval, 1. veebruaril 2012 möödus 130,3 miljardi euro suuruse põhilise refinantseerimisoperatsiooni tähtaeg ning teostati uus operatsioon väärtusega 115,6 miljardit eurot. Samal kuupäeval möödus 219 miljardi euro väärtuses tähtajaliste hoiuste tähtaeg ning koguti uusi hoiuseid samuti 219 miljardi euro väärtuses.

Laenamise püsivõimalust (varade kirje 5.5) kasutati 2,8 miljardi euro ulatuses (võrreldes 2,4 miljardi euroga eelmisel nädalal) ning hoiustamise püsivõimalust (kohustuste kirje 2.2) kasutati 511,4 miljardi euro ulatuses (võrreldes 488,9 miljardi euroga eelmisel nädalal).

Eurosüsteemi rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavate väärtpaberite (varade kirje 7.1) maht püsis praktiliselt muutumatuna 282,5 miljardi euro tasemel. Selle tingis väärtpaberite lunastamine tagatud võlakirjade esimese ostukava raames, mis tasakaalustas ostude arveldamise väärtpaberituruprogrammi ja tagatud võlakirjade teise ostukava raames. Selle tulemusel ulatus 3. veebruaril 2012 lõppenud nädalal väärtpaberituruprogrammi raames tehtud ostutehingute väärtus 219,2 miljardi euroni ning tagatud võlakirjade esimese ja teise ostukava alusel hoitavate portfellide väärtus vastavalt 57,8 miljardi ja 5,6 miljardi euroni. Kõiki kolme portfelli kajastatakse arvepidamises tähtaja lõpuni hoitavate väärtpaberitena.

Euroala krediidiasutuste arvelduskontod

Kõigi tehingute tulemusel vähenesid eurosüsteemi krediidiasutuste hoiused arvelduskontodel (kohustuste kirje 2.1) 5 miljardi euro võrra 83,9 miljardi euroni.

Varad (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Kuld ja nõuded kullas 423 446 0
2 Nõuded välisvääringus euroalaväliste residentide vastu 246 012 1 041
2.1 Nõuded RVFle 85 710 38
2.2 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ning muud välisvarad 160 302 1 004
3 Nõuded välisvääringus euroala residentide vastu 100 434 3 762
4 Nõuded eurodes euroalaväliste residentide vastu 24 180 −828
4.1 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud ja laenud 24 180 −828
4.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad nõuded 0 0
5 Rahapoliitika operatsioonidega seotud laenud eurodes euroala krediidiasutustele 794 978 −14 269
5.1 Põhilised refinantseerimisoperatsioonid 115 579 −14 738
5.2 Pikemaajalised refinantseerimisoperatsioonid 676 505 0
5.3 Tasanduspöördtehingud 0 0
5.4 Struktuursed pöördtehingud 0 0
5.5 Laenamise püsivõimalus 2 799 433
5.6 Lisatagatise nõuetega seotud krediit 94 35
6 Muud nõuded eurodes euroala krediidiasutuste vastu 73 319 1 027
7 Euroala residentide väärtpaberid eurodes 623 229 −1 620
7.1 Rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavad väärtpaberid 282 541 −38
7.2 Muud väärtpaberid 340 688 −1 582
8 Valitsussektori võlg eurodes 31 176 −2 750
9 Muud varad 345 352 −6 812
Varad kokku 2 662 126 −20 450
Kohustused (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Ringluses olevad pangatähed 871 508 2 341
2 Rahapoliitika operatsioonidega seotud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 815 235 17 367
2.1 Arvelduskontod (sealhulgas kohustusliku reservi nõuded) 83 915 −5 024
2.2 Hoiustamise püsivõimalus 511 438 22 554
2.3 Tähtajalised hoiused 219 000 0
2.4 Tasanduspöördtehingud 0 0
2.5 Lisatagatise nõuetega seotud hoiused 882 −163
3 Muud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 2 017 341
4 Emiteeritud võlakirjad 0 0
5 Kohustused eurodes teiste euroala residentide ees 93 804 −42 310
5.1 Valitsussektor 83 605 −42 317
5.2 Muud kohustused 10 200 7
6 Kohustused eurodes euroalaväliste residentide ees 122 474 3 918
7 Kohustused välisvääringus euroala residentide ees 3 541 696
8 Kohustused välisvääringus euroalaväliste residentide ees 9 584 61
8.1 Hoiused, kontojäägid ja muud kohustused 9 584 61
8.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad kohustused 0 0
9 Rahvusvahelise Valuutafondi arvestusühikute (SDR) vastaskirje 55 942 0
10 Muud kohustused 212 116 −3 183
11 Ümberhindluskontod 394 028 0
12 Kapital ja reservid 81 877 318
Kohustused kokku 2 662 126 −20 450

Kontaktandmed