Menu

Eurosystemets konsoliderede balance pr. 3. februar 2012

7. februar 2012

Poster uden relation til de pengepolitiske operationer

I ugen, der sluttede den 3. februar 2012, forblev guld og tilgodehavender i guld (aktivpost 1) uændret.

Eurosystemets nettoposition i fremmed valuta (aktivpost 2 og 3 fratrukket passivpost 7, 8 og 9) steg med 4 mia. euro til 277,4 mia. euro som følge af kunde- og porteføljetransaktioner og likviditetstilførende operationer i amerikanske dollar (se nedenfor).

Likviditetstilførende operationer i amerikanske dollar
Valørdato Transaktionstype Forfaldent beløb Nyt beløb
2. februar 2012 Likviditetstilførende tilbageførselsforretning i amerikanske dollar med en løbetid på 7 dage USD 7,9 mia. USD 3,7 mia.
2. februar 2012 Likviditetstilførende tilbageførselsforretning i amerikanske dollar med en løbetid på 84 dage - USD 9,4 mia.

De likviditetstilførende transaktioner blev gennemført af Eurosystemet i forbindelse med det midlertidige, gensidige valutaarrangement (swap line) mellem Den Europæiske Centralbank og Federal Reserve.

Eurosystemets beholdninger af andre omsættelige værdipapirer end dem, der holdes af pengepolitiske grunde, (aktivpost 7.2) faldt med 1,6 mia. euro til 340,7 mia. euro. Seddelomløbet (passivpost 1) steg med 2,3 mia. euro til 871,5 mia. euro. Forpligtelser over for offentlig forvaltning og service (passivpost 5.1) faldt med 42,3 mia. euro til 83,6 mia. euro.

Poster med relation til de pengepolitiske operationer

Eurosystemets nettoudlån til kreditinstitutter (aktivpost 5 fratrukket passivpost 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 og 4) faldt med 36,7 mia. euro til 63,7 mia. euro. Onsdag den 1. februar 2012 udløb en primær markedsoperation på 130,3 mia. euro, og en ny på 115,6 mia. euro blev afviklet. Samme dag udløb tidsindskud til en værdi af 219 mia. euro, og der var modtaget nye indskud til en værdi af 219 mia. euro.

Anvendelsen af den marginale udlånsfacilitet (aktivpost 5.5) udgjorde 2,8 mia. euro (mod 2,4 mia. euro i ugen før). Anvendelsen af indlånsfaciliteten (passivpost 2.2) udgjorde 511,4 mia. euro (mod 488,9 mia. euro i ugen før).

Eurosystemets beholdninger af værdipapirer, der holdes af pengepolitiske grunde, (aktivpost 7.1) forblev stort set uændret på 282,5 mia. euro. Dette skyldtes indfrielsen af værdipapirer under det første program til opkøb af covered bonds, som udlignede de afviklede opkøb under Securities Markets Programme og det andet program til opkøb af covered bonds. I ugen, der sluttede den 3. februar 2012, udgjorde værdien af de akkumulerede opkøb under Securities Markets Programme derfor 219,2 mia. euro, og værdien af porteføljerne i forbindelse med det første og det andet program til opkøb af covered bonds udgjorde i alt henholdsvis 57,8 mia. euro og 5,6 mia. euro. Regnskabsmæssigt er alle tre porteføljer blevet behandlet som holdt-til-udløb.

Anfordringskonti tilhørende euroområdets kreditinstitutter

Som et resultat af alle transaktioner faldt kreditinstitutternes anfordringskonti i Eurosystemet (passivpost 2.1) med 5 mia. euro til 83,9 mia. euro.

Aktiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Guld og tilgodehavender i guld 423.446 0
2 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter uden for euroområdet 246.012 1.041
2.1 Tilgodehavender hos IMF 85.710 38
2.2 Banktilgodehavender og værdipapirer, eksterne lån og andre eksterne aktiver 160.302 1.004
3 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter i euroområdet 100.434 3.762
4 Tilgodehavender i euro hos residenter uden for euroområdet 24.180 −828
4.1 Banktilgodehavender, værdipapirer og lån 24.180 −828
4.2 Tilgodehavender i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
5 Udlån i euro til kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 794.978 −14.269
5.1 Primære markedsoperationer 115.579 −14.738
5.2 Langfristede markedsoperationer 676.505 0
5.3 Finjusterende markedsoperationer 0 0
5.4 Strukturelle markedsoperationer 0 0
5.5 Marginal udlånsfacilitet 2.799 433
5.6 Udlån til dækning af øgede låneomkostninger 94 35
6 Andre tilgodehavender i euro hos kreditinstitutter i euroområdet 73.319 1.027
7 Værdipapirer i euro fra residenter i euroområdet 623.229 −1.620
7.1 Værdipapirer holdt af pengepolitiske grunde 282.541 −38
7.2 Andre værdipapirer 340.688 −1.582
8 Offentlig forvaltning og service - gæld i euro 31.176 −2.750
9 Andre aktiver 345.352 −6.812
Aktiver i alt 2.662.126 −20.450
Passiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Seddelomløb 871.508 2.341
2 Forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 815.235 17.367
2.1 Anfordringskonti (dækker reservekravssystemet) 83.915 −5.024
2.2 Indlånsfacilitet 511.438 22.554
2.3 Indskud med fast løbetid 219.000 0
2.4 Finjusterende markedsoperationer 0 0
2.5 Indskud til dækning af øgede låneomkostninger 882 −163
3 Andre forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet 2.017 341
4 Udstedte gældsbeviser 0 0
5 Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet 93.804 −42.310
5.1 Offentlig forvaltning og service 83.605 −42.317
5.2 Andre forpligtelser 10.200 7
6 Forpligtelser i euro over for residenter uden for euroområdet 122.474 3.918
7 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter i euroområdet 3.541 696
8 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter uden for euroområdet 9.584 61
8.1 Indlån og andre forpligtelser 9.584 61
8.2 Forpligtelser i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
9 Modpost til tildelte særlige trækningsrettigheder i IMF 55.942 0
10 Andre forpligtelser 212.116 −3.183
11 Revalueringskonti 394.028 0
12 Kapital og reserver 81.877 318
Passiver i alt 2.662.126 −20.450

Medie- og pressehenvendelser