Menu

Konsolidovaná rozvaha Eurosystému k 3. únoru 2012

7. února 2012

Položky nesouvisející s operacemi měnové politiky

V týdnu končícím 3. února 2012 zůstal objem zlata a pohledávek ve zlatě (položka 1 na straně aktiv) beze změny.

Čistý objem devizových aktiv Eurosystému (součet položek 2 a 3 na straně aktiv po odečtení položek 7, 8 a 9 na straně pasiv) se v důsledku klientských a portfoliových transakcí a operací na poskytnutí likvidity v amerických dolarech zvýšil o 4 mld. EUR na 277,4 mld. EUR (viz níže).

Operace na poskytnutí likvidity v amerických dolarech
Ke dni Druh transakce Splatná částka Nová částka
2. února 2012 reverzní transakce na poskytnutí likvidity v amerických dolarech se splatností 7 dní 7,9 mld. USD 3,7 mld. USD
2. února 2012 reverzní transakce na poskytnutí likvidity v amerických dolarech se splatností 84 dní 9,4 mld. USD

Tyto transakce na poskytnutí likvidity prováděl Eurosystém v souvislosti s dočasnou vzájemnou měnovou dohodou (swapovou linkou), kterou Evropská centrální banka uzavřela s Federálním rezervním systémem.

Objem obchodovatelných cenných papírů mimo cenné papíry držené pro účely měnové politiky v držení Eurosystému (položka 7.2 na straně aktiv) poklesl o 1,6 mld. EUR na 340,7 mld. EUR. Emise bankovek v oběhu (položka 1 na straně pasiv) se zvýšila o 2,3 mld. EUR na 871,5 mld. EUR. Objem závazků vůči veřejným rozpočtům (položka 5.1 na straně pasiv) klesl o 42,3 mld. EUR na 83,6 mld. EUR.

Položky související s operacemi měnové politiky

Čistý objem úvěrů poskytnutých Eurosystémem úvěrovým institucím (položka 5 na straně aktiv po odečtení položek 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na straně pasiv) poklesl o 36,7 mld. EUR na 63,7 mld. EUR. Ve středu 1. února 2012 byla splatná hlavní refinanční operace o objemu 130,3 mld. EUR a byla vypořádána další ve výši 115,6 mld. EUR. V uvedený den byly splatné rovněž termínované vklady o objemu 219 mld. EUR a byly přijaty nové vklady ve výši 219 mld. EUR.

Prostřednictvím mezní zápůjční facility (položka 5.5 na straně aktiv) bylo poskytnuto 2,8 mld. EUR (oproti 2,4 mld. EUR během předchozího týdne), pomocí vkladové facility (položka 2.2 na straně pasiv) bylo uloženo 511,4 mld. EUR (oproti 488,9 mld. EUR během předchozího týdne).

Objem cenných papírů držených pro účely měnové politiky v držení Eurosystému (položka 7.1 na straně aktiv) zůstal prakticky beze změny na úrovni 282,5 mld. EUR. Příčinou tohoto nárůstu je splacení cenných papírů v rámci prvního programu nákupu krytých dluhopisů, které vykompenzovalo vypořádané nákupy v rámci programu pro trhy s cennými papíry a druhého programu nákupu krytých dluhopisů. V týdnu končícím 3. února 2012 tedy činila hodnota akumulovaných nákupů v rámci programu pro trhy s cennými papíry 219,2 mld. EUR a hodnota portfolií držených v rámci prvního a druhého programu nákupu krytých dluhopisů 57,8 mld. EUR, resp. 5,6 mld. EUR. Všechna tři portfolia jsou vykázána jako cenné papíry držené do splatnosti.

Běžné účty úvěrových institucí eurozóny

V důsledku všech transakcí poklesl zůstatek na běžných účtech úvěrových institucí vedených u Eurosystému (položka 2.1 na straně pasiv) o 5 mld. EUR na 83,9 mld. EUR.

Aktiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Zlato a pohledávky ve zlatě 423 446 0
2 Pohledávky v cizí měně za nerezidenty eurozóny 246 012 1 041
2.1 Pohledávky za MMF 85 710 38
2.2 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů, zahraniční půjčky a jiná zahraniční aktiva 160 302 1 004
3 Pohledávky v cizí měně za rezidenty eurozóny 100 434 3 762
4 Pohledávky v eurech za nerezidenty eurozóny 24 180 −828
4.1 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů a půjčky 24 180 −828
4.2 Pohledávky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvěry v eurech úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 794 978 −14 269
5.1 Hlavní refinanční operace 115 579 −14 738
5.2 Dlouhodobější refinanční operace 676 505 0
5.3 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
5.4 Strukturální reverzní operace 0 0
5.5 Mezní zápůjční facilita 2 799 433
5.6 Pohledávky z vyrovnání marže 94 35
6 Ostatní pohledávky v eurech za úvěrovými institucemi eurozóny 73 319 1 027
7 Cenné papíry rezidentů eurozóny v eurech 623 229 −1 620
7.1 Cenné papíry držené pro účely měnové politiky 282 541 −38
7.2 Ostatní cenné papíry 340 688 −1 582
8 Pohledávky v eurech za veřejnými rozpočty 31 176 −2 750
9 Ostatní aktiva 345 352 −6 812
Aktiva celkem 2 662 126 −20 450
Pasiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Bankovky v oběhu 871 508 2 341
2 Závazky v eurech vůči úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 815 235 17 367
2.1 Běžné účty (systém povinných minimálních rezerv) 83 915 −5 024
2.2 Vkladová facilita 511 438 22 554
2.3 Termínované vklady 219 000 0
2.4 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
2.5 Závazky z vyrovnání marže 882 −163
3 Ostatní závazky v eurech vůči úvěrovým institucím v eurozóně 2 017 341
4 Emitované dluhopisy 0 0
5 Závazky v eurech vůči ostatním rezidentům eurozóny 93 804 −42 310
5.1 Závazky vůči veřejným rozpočtům 83 605 −42 317
5.2 Ostatní závazky 10 200 7
6 Závazky v eurech vůči nerezidentům eurozóny 122 474 3 918
7 Závazky v cizí měně vůči rezidentům eurozóny 3 541 696
8 Závazky v cizí měně vůči nerezidentům eurozóny 9 584 61
8.1 Vklady a ostatní závazky 9 584 61
8.2 Závazky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
9 Vyrovnávací položka zvláštních práv čerpání MMF 55 942 0
10 Ostatní pasiva 212 116 −3 183
11 Účty přecenění 394 028 0
12 Kapitál a rezervní fondy 81 877 318
Pasiva celkem 2 662 126 −20 450

Kontakty pro média