Menu

Консолидиран финансов отчет на Евросистемата към 3 февруари 2012 г.

7 февруари 2012 г.

Статии, несвързани с операции по паричната политика

През седмицата, която приключва на 3 февруари 2012 г., показателят злато и вземания в злато (статия 1 от активите) остава непроменен.

Нетната позиция на Евросистемата в чуждестранна валута (статии 2 и 3 от активите минус статии 7, 8 и 9 от пасивите) отбелязва увеличение с 4 млрд. евро до 277,4 млрд. евро в резултат на извършените транзакции с клиенти, портфейлни транзакции и операции по предоставяне на ликвидност в щатски долари (виж по-долу).

Операции по предоставяне на ликвидност в щатски долари
Вальор Вид транзакция Сума с настъпващ падеж Нова сума
2 февруари 2012 г. 7-дневна обратна транзакция по предоставяне на ликвидност в щатски долари 7,9 млрд. щатски долара 3,7 млрд. щатски долара
2 февруари 2012 г. 84-дневна обратна транзакция по предоставяне на ликвидност в щатски долари - 9,4 млрд. щатски долара

Транзакциите по предоставяне на ликвидност са извършени от Евросистемата във връзка с временното реципрочно валутно споразумение (суап линия), сключено от Европейската централна банка със Системата на Федералния резерв.

Наличностите на Евросистемата от търгуеми ценни книжа, различни от държаните за целите на паричната политика (статия 7.2 от активите), отбелязват намаление с 1,6 млрд. евро до 340,7 млрд. евро. Банкнотите в обращение (статия I от пасивите) се увеличават с 2,3 млрд. евро до 871,5 млрд. евро. Задълженията към сектор Държавно управление (статия 5.I от пасивите) отбелязват намаление с 42,3 млрд. евро до 83,6 млрд. евро.

Статии, свързани с операции по паричната политика

Нетното кредитиране на Евросистемата за кредитни институции (статия 5 от активите минус статии 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 и 4 от пасивите) отбелязва намаление с 36,7 млрд. евро до 63,7 млрд. евро. На 1 февруари 2012 г., сряда, настъпи падежът на основна операция по рефинансиране в размер на 130,3 млрд. евро и бе извършено плащането по нова на стойност 115,6 млрд. евро. На същата дата настъпи падежът на срочни депозити в размер на 219 млрд. евро и бяха набрани нови депозити в размер на 219 млрд. евро.

Използваното пределно кредитно улеснение (статия 5.5 от активите) възлиза на 2,8 млрд. евро (при 2,4 млрд. евро през предходната седмица), докато използваното депозитно улеснение (статия 2.2 от пасивите) е 511,4 млрд. евро (при 488,9 млрд. евро през предходната седмица).

Наличностите на Евросистемата от ценни книжа, държани за целите на паричната политика (статия 7.1 от активите), остават непроменени в размер на 282,5 млрд. евро. Това се дължи на изплащането на ценни книжа по първата програма за закупуване на обезпечени облигации, което компенсира заплатените покупки по програмата за пазарите на ценни книжа и втората програма за закупуване на обезпечени облигации. Така през седмицата, която приключва на 3 февруари 2012 г., стойността на общите покупки по програмата за пазарите на ценни книжа е в размер на 219,2 млрд. евро, а тази на държаните портфейли по първата и втората програма за закупуване на обезпечени облигации – съответно 57,8 млрд. евро и 5,6 млрд. евро. И трите портфейла се отчитат като притежавани до падеж.

Разплащателни сметки на кредитните институции от еврозоната

В резултат на всички транзакции по разплащателните сметки на кредитните институции при Евросистемата (статия 2.I от пасивите) се отчита спад от 5 млрд. евро до 83,9 млрд. евро.

Активи (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на трансакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Злато и вземания в злато 423 446 0
2 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 246 012 1 041
2.1 Вземания от МВФ 85 710 38
2.2 Салда в банки и инвестиции в ценни книжа, външни заеми и други външни активи 160 302 1 004
3 Вземания от резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 100 434 3 762
4 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 24 180 −828
4.1 Салда в банки, инвестиции в ценни книжа и заеми 24 180 −828
4.2 Вземания, произтичащи от кредитното улеснение по Механизма на обменните курсове ІІ 0 0
5 Заеми за кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 794 978 −14 269
5.1 Основни операции по рефинансиране 115 579 −14 738
5.2 Дългосрочни операции по рефинансиране 676 505 0
5.3 Обратни операции за фино регулиране 0 0
5.4 Структурни обратни операции 0 0
5.5 Пределно кредитно улеснение 2 799 433
5.6 Кредити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 94 35
6 Други вземания от кредитни институции от еврозоната, деноминирани в евро 73 319 1 027
7 Ценни книжа на резиденти от еврозоната, деноминирани в евро 623 229 −1 620
7.1 Ценни книжа, държани за целите на паричната политика 282 541 −38
7.2 Други ценни книжа 340 688 −1 582
8 Дълг на сектор „Държавно управление“, деноминиран в евро 31 176 −2 750
9 Други активи 345 352 −6 812
Общо активи 2 662 126 −20 450
Пасиви (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на трансакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Банкноти в обращение 871 508 2 341
2 Задължения към кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 815 235 17 367
2.1 Разплащателни сметки (покриващи системата за минимални резерви) 83 915 −5 024
2.2 Депозитно улеснение 511 438 22 554
2.3 Срочни депозити 219 000 0
2.4 Обратни операции за фино регулиране 0 0
2.5 Депозити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 882 −163
3 Други задължения към кредитни институции от еврозоната, деноминирани в евро 2 017 341
4 Издадени дългови сертификати 0 0
5 Задължения към други резиденти от еврозоната, деноминирани в евро 93 804 −42 310
5.1 Сектор „Държавно управление“ 83 605 −42 317
5.2 Други задължения 10 200 7
6 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 122 474 3 918
7 Задължения към резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 3 541 696
8 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 9 584 61
8.1 Депозити, салда и други задължения 9 584 61
8.2 Задължения, произтичащи от кредитното улеснение по Механизма на обменните курсове ІІ 0 0
9 Специални права на тираж, предоставени от МВФ 55 942 0
10 Други задължения 212 116 −3 183
11 Сметки за преоценка 394 028 0
12 Капитал и резерви 81 877 318
Общо пасиви 2 662 126 −20 450

Данни за контакт за медиите