Menu

Eurosystemets konsoliderade balansräkning per den 13 januari 2012

17 januari 2012

Poster som inte har samband med penningpolitiska operationer

Under den vecka som slutade den 13 januari 2012 motsvarade nettominskningen på 4 miljoner EUR i guld och guldfordringar (post 1 på tillgångssidan) försäljning av guld av en centralbank i Eurosystemet (i enlighet med centralbankernas överenskommelse om guld av den 27 september 2009) samt försäljning av guldmynt av en annan centralbank i Eurosystemet.

Eurosystemets nettoställning i utländsk valuta (posterna 2 och 3 på tillgångssidan minus posterna 7, 8 och 9 på skuldsidan) minskade med 0,1 miljard EUR till 271,6 miljarder EUR på grund av kund- och portföljtransaktioner och likvidiserande transaktioner i USD (se nedan).

Likvidiserande transaktioner i USD
Valutadag Typ av transaktion Förfallobelopp Nytt belopp
12 januari 2012 7-dagars likvidiserande reverserad transaktion i USD 6,2 miljarder USD 5,7 miljarder USD

De likvidiserande transaktionerna genomfördes av Eurosystemet i samband med det temporära ömsesidiga sedelfondsarrangemang (swap line) som Europeiska centralbanken har med Federal Reserve System.

Eurosystemets innehav av omsättbara värdepapper andra än de som innehas i penningpolitiska syften (post 7.2 på tillgångssidan) ökade med 0,1 miljard EUR till 344,2 miljarder EUR. Utelöpande sedlar (post 1 på skuldsidan) minskade med 7,2 miljard EUR till 876,6 miljarder EUR. Skulder till den offentliga sektorn (post 5.1 på skuldsidan) minskade med 3,1 miljarder EUR till 76,5 miljarder EUR.

Poster relaterade till penningpolitiska operationer

Eurosystemets nettoutlåning till kreditinstitut (post 5 på tillgångssidan minus posterna 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 och 4 på skuldsidan) minskade med 51,1 miljarder EUR till 109 miljarder EUR. Onsdagen den 11 januari 2012 förföll en huvudsaklig refinansieringstransaktion på 130,6 miljarder EUR och ersattes med en ny på 110,9 miljarder EUR. Samma dag förföll inlåning med fast löptid till ett belopp av 211,5 miljarder EUR och ny inlåning erhölls, till ett belopp av 213 miljarder EUR.

Utnyttjandet av utlåningsfaciliteten (post 5.5 på tillgångssidan) var 2,4 miljarder EUR (jämfört med 1,4 miljarder EUR föregående vecka) medan utnyttjandet av inlåningsfaciliteten (post 2.2 på skuldsidan) var 493,3 miljarder EUR (jämfört med 463,6 miljarder EUR föregående vecka).

Eurosystemets innehav av värdepapper som innehas i penningpolitiska syften (post 7.1 på tillgångssidan) ökade med 4 miljarder EUR till 278,8 miljarder EUR. Denna ökning berodde på avvecklade köp inom värdepappersprogrammet och det andra programmet för köp av säkerställda obligationer, samt inlösen av värdepapper inom det första programmet för köp av säkerställda obligationer. Under den vecka som slutade den 13 januari 2012 uppgick således värdet på ackumulerade köp i värdepappersprogrammet till 216,8 miljarder EUR medan värdet på ackumulerade köp i portföljerna för det första och andra programmet för köp av säkerställda obligationer uppgick till 58,6 miljarder EUR respektive 3,4 miljarder EUR. Alla tre portföljerna beräknas på basis av att de hålls till förfallodagen.

Löpande räkningar för kreditinstitut i euroområdet

Som resultat av alla transaktioner minskade ställningen för kreditinstitutens löpande räkningar hos Eurosystemet (post 2.1 på skuldsidan) med 23,9 miljarder EUR till 132,5 miljarder EUR.

Tillgångar (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Guld och guldfordringar 423.451 −4
2 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet 246.024 22
2.1 Fordringar på IMF 85.658 7
2.2 Banktillgodohavanden och värdepapper, lån och andra tillgångar 160.366 15
3 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande i euroområdet 94.543 −1.103
4 Fordringar i euro på hemmahörande utanför euroområdet 23.489 −1.076
4.1 Banktillgodohavanden, värdepapper och lån 23.489 −1.076
4.2 Fordringar som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
5 Utlåning i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterad till penningpolitiska transaktioner 817.255 −18.723
5.1 Huvudsakliga refinansieringstransaktioner 110.881 −19.741
5.2 Långfristiga refinansieringstransaktioner 703.894 0
5.3 Finjusterande repotransaktioner 0 0
5.4 Strukturella repotransaktioner 0 0
5.5 Utlåningsfacilitet 2.386 995
5.6 Fordringar avseende tilläggssäkerheter 94 23
6 Övriga fordringar i euro på kreditinstitut i euroområdet 69.534 2.696
7 Värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet 623.042 4.073
7.1 Värdepapper som innehas i penningpolitiskt syfte 278.835 4.005
7.2 Andra värdepapper 344.207 68
8 Fordringar i euro på den offentliga sektorn 33.926 0
9 Övriga tillgångar 345.723 3.232
Summa tillgångar 2.676.987 −10.884
Skulder (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Utelöpande sedlar 876.589 −7.155
2 Skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterade till penningpolitiska transaktioner 840.822 8.445
2.1 Löpande räkningar (inklusive kassakrav) 132.536 −23.931
2.2 Inlåningsfacilitet 493.272 29.707
2.3 Inlåning med fast löptid 213.000 1.500
2.4 Finjusterande repotransaktioner 0 0
2.5 Skulder avseende tilläggssäkerheter 2.015 1.169
3 Övriga skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet 1.354 287
4 Emitterade skuldcertifikat 0 0
5 Skulder i euro till övriga hemmahörande i euroområdet 87.509 −3.214
5.1 Offentliga sektorn 76.525 −3.107
5.2 Övriga skulder 10.984 −107
6 Skulder i euro till hemmahörande utanför euroområdet 117.730 −6.625
7 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande i euroområdet 3.224 −2.424
8 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet 9.777 1.413
8.1 Inlåning och övriga skulder 9.777 1.413
8.2 Skulder som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
9 Motpost till särskilda dragningsrätter som tilldelats av IMF 55.942 0
10 Övriga skulder 208.460 −1.658
11 Värderegleringskonton 394.031 0
12 Eget kapital 81.550 47
Summa skulder 2.676.987 −10.884

Kontakt för media