Menu

Konsolidirani računovodski izkaz Eurosistema na dan 13. januarja 2012

17. januar 2012

Postavke, ki niso v povezavi z operacijami denarne politike

V tednu, ki se je končal 13. januarja 2012, se je stanje zlata in terjatev v zlatu (postavka sredstev 1) zmanjšalo za 4 milijone EUR, kar je posledica prodaje zlata ene centralne banke Eurosistema (skladno s Sporazumom centralnih bank o zlatu z dne 27. septembra 2009) in prodaje zlatih kovancev druge centralne banke Eurosistema.

Neto stanje Eurosistema v tuji valuti (postavki sredstev 2 in 3, zmanjšani za postavke obveznosti 7, 8 in 9) se je zaradi transakcij s strankami in portfeljskih transakcij ter operacij povečevanja likvidnosti v ameriških dolarjih (glej spodaj) zmanjšalo za 0,1 milijarde EUR na 271,6 milijarde EUR.

Likvidnostne operacije v ameriških dolarjih
Datum valutacije Vrsta transakcije Zapadli znesek Novi znesek
12. januar 2012 7-dnevna povratna transakcija za povečevanje likvidnosti v ameriških dolarjih 6,2 mrd USD 5,7 mrd USD

Transakcije za povečevanje likvidnosti je Eurosistem izvedel na osnovi dogovora o začasnih povratnih valutnih zamenjavah (zamenjalna linija) med Evropsko centralno banko in ameriško centralno banko.

Imetja Eurosistema v tržnih vrednostnih papirjih razen tistih za namene denarne politike (postavka sredstev 7.2) so se povečala za 0,1 milijarde EUR na 344,2 milijarde EUR. Vrednost bankovcev v obtoku (postavka obveznosti 1) se je zmanjšala za 7,2 milijarde EUR na 876,6 milijarde EUR. Obveznosti do širše opredeljene države (postavka obveznosti 5.1) so se zmanjšale za 3,1 milijarde EUR na 76,5 milijarde EUR.

Postavke, ki so v povezavi z operacijami denarne politike

Neto posojanje Eurosistema kreditnim institucijam (postavka sredstev 5, zmanjšana za postavke obveznosti 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 in 4) se je zmanjšalo za 51,1 milijarde EUR na 109 milijard EUR. V sredo, 11. januarja 2012, je zapadla operacija glavnega refinanciranja v višini 130,6 milijarde EUR, poravnana je bila nova v višini 110,9 milijarde EUR. Na isti dan so zapadle vezane vloge v višini 211,5 milijarde EUR, zbrane pa so bile nove vloge v višini 213 milijard EUR.

Uporaba odprte ponudbe mejnega posojila (postavka sredstev 5.5) je znašala 2,4 milijarde EUR (v primerjavi s 1,4 milijarde EUR prejšnji teden), uporaba odprte ponudbe mejnega depozita (postavka obveznosti 2.2) pa 493,3 milijarde EUR (v primerjavi z 463,6 milijarde EUR prejšnji teden).

Imetja Eurosistema v vrednostnih papirjih za namene denarne politike (postavka sredstev 7.1) so se povečala za 4 milijarde EUR na 278,8 milijarde EUR. Povečanje je rezultat poravnanih nakupov v okviru programa v zvezi s trgi vrednostnih papirjev in drugega programa nakupa kritih obveznic ter zapadlosti vrednostnih papirjev v okviru prvega programa nakupa kritih obveznic. Tako je v tednu, ki se je končal 13. januarja 2012, vrednost akumuliranih nakupov v okviru programa v zvezi s trgi vrednostnih papirjev znašala 216,8 milijarde EUR, vrednost portfelja v okviru prvega programa nakupa kritih obveznic je znašala 58,6 milijarde EUR, v okviru drugega programa pa 3,4 milijarde EUR. Vsi trije portfelji se vodijo kot naložbe v imetju do zapadlosti.

Tekoči računi kreditnih institucij euroobmočja

Zaradi vseh transakcij se je stanje tekočih računov kreditnih institucij pri Eurosistemu (postavka obveznosti 2.1) zmanjšalo za 23,9 milijarde EUR na 132,5 milijarde EUR.

Sredstva (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Zlato in terjatve v zlatu 423.451 −4
2 Terjatve do nerezidentov euro območja v tuji valuti 246.024 22
2.1 Terjatve do MDS 85.658 7
2.2 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje, dana posojila in druge terjatve 160.366 15
3 Terjatve do rezidentov euro območja v tuji valuti 94.543 −1.103
4 Terjatve do nerezidentov euro območja v EUR 23.489 −1.076
4.1 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje in posojila 23.489 −1.076
4.2 Terjatve iz kreditov v okviru ERM II 0 0
5 Posojanje kreditnim institucijam euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 817.255 −18.723
5.1 Operacije glavnega refinanciranja 110.881 −19.741
5.2 Operacije dolgoročnejšega refinanciranja 703.894 0
5.3 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
5.4 Strukturne povratne operacije 0 0
5.5 Odprta ponudba mejnega posojila 2.386 995
5.6 Posojila v povezavi s pozivi h kritju 94 23
6 Druge terjatve do kreditnih institucij euro območja v EUR 69.534 2.696
7 Vrednostni papirji rezidentov euro območja v EUR 623.042 4.073
7.1 Vrednostni papirji v imetju za namene denarne politike 278.835 4.005
7.2 Drugi vrednostni papirji 344.207 68
8 Dolg širše države v EUR 33.926 0
9 Druga sredstva 345.723 3.232
Skupaj sredstva 2.676.987 −10.884
Obveznosti (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Bankovci v obtoku 876.589 −7.155
2 Obveznosti do kreditnih institucij euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 840.822 8.445
2.1 Tekoči računi (ki krijejo sistem obveznih rezerv) 132.536 −23.931
2.2 Odprta ponudba mejnega depozita 493.272 29.707
2.3 Vezane vloge 213.000 1.500
2.4 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
2.5 Depoziti v povezavi s pozivi h kritju 2.015 1.169
3 Druge obveznosti do kreditnih institucij euro območja v EUR 1.354 287
4 Izdani dolžniški certifikati 0 0
5 Obveznosti do drugih rezidentov euro območja v EUR 87.509 −3.214
5.1 Širša država 76.525 −3.107
5.2 Druge obveznosti 10.984 −107
6 Obveznosti do nerezidentov euro območja v EUR 117.730 −6.625
7 Obveznosti do rezidentov euro območja v tuji valuti 3.224 −2.424
8 Obveznosti do nerezidentov euro območja v tuji valuti 9.777 1.413
8.1 Vloge, stanja in druge obveznosti 9.777 1.413
8.2 Obveznosti iz posojil v okviru ERM II 0 0
9 Protipostavka dodeljenih posebnih pravic črpanja MDS 55.942 0
10 Druge obveznosti 208.460 −1.658
11 Računi prevrednotenja 394.031 0
12 Kapital in rezerve 81.550 47
Skupaj obveznosti 2.676.987 −10.884

Stiki za medije