Konsolidovaný finančný výkaz Eurosystému k 13. januáru 2012

17. januára 2012

Položky nesúvisiace s operáciami menovej politiky

V týždni končiacom sa 13. januára 2012 sa stav zlata a pohľadávok v zlate (položka 1 na strane aktív) znížil o 4 mil. EUR v dôsledku predaja zlata, ktorý uskutočnila jedna z centrálnych bánk Eurosystému (v súlade s Dohodou centrálnych bánk o zlate v účinnosti od 27. septembra 2009), a predaja zlatých mincí ďalšou centrálnou bankou Eurosystému.

Čistá devízová pozícia Eurosystému (položky 2 a 3 na strane aktív mínus položky 7, 8 a 9 na strane pasív) sa v dôsledku klientskych a portfóliových transakcií a operácií na dodanie likvidity v amerických dolároch (tabuľka nižšie) znížila o 0,1 mld. EUR na 271,6 mld. EUR.

Operácie na dodanie likvidity v amerických dolároch
Dátum valuty Druh obchodu Splatná suma Nová suma
12. január 2012 7-dňový reverzný obchod na dodanie likvidity v amerických dolároch 6,2 mld. EUR 5,7 mld. EUR

Eurosystém uvedené obchody na dodanie likvidity uskutočnil v rámci dočasnej vzájomnej menovej dohody (swapovej linky) medzi Európskou centrálnou bankou a Federálnym rezervným systémom.

Objem obchodovateľných cenných papierov v držbe Eurosystému na účely iné, ako sú účely menovej politiky (položka 7.2 na strane aktív), sa zvýšil o 0,1  mld. EUR na 344,2 mld. EUR. Hodnota bankoviek v obehu (položka 1 na strane pasív) klesla o 7,2 mld. EUR na 876,6 mld. EUR. Objem záväzkov voči verejnej správe (položka 5.1 na strane pasív) klesol o 3,1 mld. EUR na 76,5 mld. EUR.

Položky súvisiace s operáciami menovej politiky

Čistý objem úverov Eurosystému poskytnutých úverovým inštitúciám (položka 5 na strane aktív mínus položky 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na strane pasív) sa znížil o 51,1 mld. EUR na 109 mld. EUR. V stredu 11. januára 2012 bola splatná hlavná refinančná operácia v hodnote 130,6 mld. EUR a bola vyrovnaná ďalšia v hodnote 110,9 mld. EUR. V ten istý deň boli splatné aj  termínované vklady vo výške 211,5 mld. EUR a boli prijaté nové vo výške 213 mld. EUR.

Objem jednodňových refinančných operácií (položka 5.5 na strane aktív) dosiahol 2,4 mld. EUR (v porovnaní s 1,4 mld. EUR v predchádzajúcom týždni), zatiaľ čo objem jednodňových sterilizačných operácií (položka 2.2 na strane pasív) predstavoval 493,3 mld. EUR (v porovnaní so 463,6 mld. EUR v predchádzajúcom týždni).

Objem cenných papierov v držbe Eurosystému na účely menovej politiky (položka 7.1 na strane aktív) sa zvýšil o 4 mld. EUR na 278,8 mld. EUR v dôsledku vyrovnaných nákupov v rámci programu pre trhy s cennými papiermi a druhého programu nákupu krytých dlhopisov, ako aj splatenia cenných papierov v rámci prvého programu nákupu krytých dlhopisov. V týždni končiacom sa 13. januára 2012 tak hodnota akumulovaných nákupov v rámci programu pre trhy s cennými papiermi predstavovala 216,8 mld. EUR a hodnota portfólií prvého a druhého programu nákupu krytých dlhopisov predstavovala 58,6 mld. EUR a 3,4 mld. EUR. Všetky tri portfóliá sa vykazujú ako držané do splatnosti.

Bežné účty úverových inštitúcií eurozóny

Zostatok na bežných účtoch úverových inštitúcií vedených v Eurosystéme (položka 2.1 na strane pasív) sa v dôsledku všetkých transakcií znížil o 23,9 mld. EUR na 132,5 mld. EUR.

Aktíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Súčty/medzisúčty nemusia súhlasiť v dôsledku zaokrúhlenia.
1 Zlato a pohľadávky v zlate 423 451 −4
2 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 246 024 22
2.1 Pohľadávky voči MMF 85 658 7
2.2 Vklady v bankách, investície do cenných papierov, zahraničné pôžičky a ostatné zahraničné aktíva 160 366 15
3 Pohľadávky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 94 543 −1 103
4 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v eurách 23 489 −1 076
4.1 Vklady v bankách, investície do cenných papierov a pôžičky 23 489 −1 076
4.2 Pohľadávky z úverovej facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvery poskytnuté úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách 817 255 −18 723
5.1 Hlavné refinančné operácie 110 881 −19 741
5.2 Dlhodobejšie refinančné operácie 703 894 0
5.3 Dolaďovacie reverzné operácie 0 0
5.4 Štrukturálne reverzné operácie 0 0
5.5 Jednodňové refinančné operácie 2 386 995
5.6 Pohľadávky z vyrovnania marže 94 23
6 Ostatné pohľadávky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 69 534 2 696
7 Cenné papiere rezidentov eurozóny v eurách 623 042 4 073
7.1 Cenné papiere držané na účely menovej politiky 278 835 4 005
7.2 Ostatné cenné papiere 344 207 68
8 Pohľadávky voči verejnej správe v eurách 33 926 0
9 Ostatné aktíva 345 723 3 232
Úhrn aktív 2 676 987 −10 884
Pasíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Súčty/medzisúčty nemusia súhlasiť v dôsledku zaokrúhlenia.
1 Bankovky v obehu 876 589 −7 155
2 Záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách 840 822 8 445
2.1 Bežné účty (na krytie povinných minimálnych rezerv) 132 536 −23 931
2.2 Jednodňové sterilizačné operácie 493 272 29 707
2.3 Termínované vklady 213 000 1 500
2.4 Dolaďovacie reverzné operácie 0 0
2.5 Záväzky z vyrovnania marže 2 015 1 169
3 Ostatné záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 1 354 287
4 Emitované dlhové certifikáty 0 0
5 Záväzky voči ostatným rezidentom eurozóny v eurách 87 509 −3 214
5.1 Verejná správa 76 525 −3 107
5.2 Ostatné záväzky 10 984 −107
6 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v eurách 117 730 −6 625
7 Záväzky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 3 224 −2 424
8 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 9 777 1 413
8.1 Vklady, zostatky a ostatné záväzky 9 777 1 413
8.2 Záväzky z úverovej facility v rámci ERM II 0 0
9 Protipoložka k osobitným právam čerpania prideleným MMF 55 942 0
10 Ostatné pasíva 208 460 −1 658
11 Účty precenenia 394 031 0
12 Kapitál a rezervy 81 550 47
Úhrn pasív 2 676 987 −10 884

Kontakt pre médiá