Menu

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Eurosystemu na dzień 13 stycznia 2012 r.

17 stycznia 2012

Pozycje niezwiązane z operacjami polityki pieniężnej

W tygodniu zakończonym 13 stycznia 2012 r. spadek stanu złota i należności w złocie (pozycja aktywów 1) o 4 mln euro wynikał ze sprzedaży złota przez jeden z banków centralnych Eurosystemu (na podstawie Umowy banków centralnych w sprawie złota, która weszła w życie 27 września 2009 r.) oraz sprzedaży złotych monet przez inny bank centralny Eurosystemu.

Pozycja netto Eurosystemu w walutach obcych (pozycje aktywów 2 i 3 minus pozycje pasywów 7, 8 i 9) obniżyła się o 0,1 mld euro do poziomu 271,6 mld euro w wyniku transakcji klientów i transakcji portfelowych oraz transakcji zasilających w płynność w dolarach amerykańskich (zob. poniżej).

Transakcje płynnościowe w dolarach amerykańskich
Data waluty Rodzaj transakcji Kwota wymagalna Nowa kwota
12 stycznia 2012 r. Transakcja odwracalna zasilająca w płynność w dolarach amerykańskich, z terminem zapadalności 7 dni 6,2 mld USD 5,7 mld USD

Transakcje te zostały przeprowadzone przez Eurosystem w związku z tymczasową wzajemną umową walutową (linią swap) zawartą przez Europejski Bank Centralny z Systemem Rezerwy Federalnej.

Zasoby rynkowych papierów wartościowych innych niż papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7.2) wzrosły o 0,1 mld euro do poziomu 344,2 mld euro. Stan banknotów w obiegu (pozycja pasywów 1) obniżył się o 7,2 mld euro do poziomu 876,6 mld euro. Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych (pozycja pasywów 5.1) zmalały o 3,1 mld euro do poziomu 76,5 mld euro.

Pozycje związane z operacjami polityki pieniężnej

Stan należności Eurosystemu od instytucji kredytowych netto (pozycja aktywów 5 minus pozycje pasywów 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 oraz 4) obniżył się o 51,1 mld euro do poziomu 109 mld euro. W środę 11 stycznia 2012 r. przypadł termin zapadalności podstawowej operacji refinansującej w kwocie 130,6 mld euro oraz nastąpiło rozliczenie nowej operacji w kwocie 110,9 mld euro. W tym samym dniu przypadł termin zapadalności depozytów terminowych na kwotę 211,5 mld euro i przyjęto nowe depozyty na kwotę 213 mld euro.

Wykorzystanie kredytu w banku centralnym (pozycja aktywów 5.5) wyniosło 2,4 mld euro (wobec 1,4 mld euro w poprzednim tygodniu), zaś wykorzystanie depozytu w banku centralnym na koniec dnia (pozycja pasywów 2.2) wyniosło 493,3 mld euro (wobec 463,6 mld euro w poprzednim tygodniu).

Zasoby papierów wartościowych na potrzeby polityki pieniężnej w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7.1) wzrosły o 4 mld euro do poziomu 278,8 mld euro. Był to wynik rozliczonych zakupów w ramach programu dotyczącego rynków papierów wartościowych i drugiego programu skupu obligacji zabezpieczonych oraz wykupu papierów wartościowych w ramach pierwszego programu skupu obligacji zabezpieczonych. W związku z tym w tygodniu zakończonym 13 stycznia 2012 r. skumulowana wartość zakupów w ramach programu dotyczącego rynków papierów wartościowych wyniosła 216,8 mld euro, zaś wartość portfeli pierwszego i drugiego programu skupu obligacji zabezpieczonych wyniosła odpowiednio 58,6 mld i 3,4 mld euro. Wszystkie trzy portfele wykazuje się jako utrzymywane do terminu zapadalności.

Stan rachunków bieżących instytucji kredytowych strefy euro

W wyniku wszystkich transakcji stan rachunków bieżących instytucji kredytowych w Eurosystemie (pozycja pasywów 2.1) obniżył się o 23,9 mld euro do poziomu 132,5 mld euro.

Aktywa (w mln EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Złoto i należności w złocie 423.451 −4
2 Należności od nierezydentów strefy euro w walutach obcych 246.024 22
2.1 Należności od MFW 85.658 7
2.2 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty zagraniczne i inne aktywa zagraniczne 160.366 15
3 Należności od rezydentów strefy euro w walutach obcych 94.543 −1.103
4 Należności od nierezydentów strefy euro w euro 23.489 −1.076
4.1 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty 23.489 −1.076
4.2 Należności z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
5 Należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 817.255 −18.723
5.1 Podstawowe operacje refinansujące 110.881 −19.741
5.2 Dłuższe operacje refinansujące 703.894 0
5.3 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
5.4 Odwracalne operacje strukturalne 0 0
5.5 Kredyt w banku centralnym 2.386 995
5.6 Kredyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 94 23
6 Pozostałe należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro 69.534 2.696
7 Papiery wartościowe rezydentów strefy euro w euro 623.042 4.073
7.1 Papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej 278.835 4.005
7.2 Pozostałe papiery wartościowe 344.207 68
8 Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych w euro 33.926 0
9 Pozostałe aktywa 345.723 3.232
Aktywa razem 2.676.987 −10.884
Pasywa (w mln EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Banknoty w obiegu 876.589 −7.155
2 Zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 840.822 8.445
2.1 Rachunki bieżące (w tym rachunki rezerw obowiązkowych) 132.536 −23.931
2.2 Depozyt w banku centralnym na koniec dnia 493.272 29.707
2.3 Depozyty terminowe 213.000 1.500
2.4 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
2.5 Depozyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 2.015 1.169
3 Pozostałe zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro 1.354 287
4 Zobowiązania z tytułu emisji certyfikatów dłużnych 0 0
5 Zobowiązania wobec innych rezydentów strefy euro w euro 87.509 −3.214
5.1 Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych 76.525 −3.107
5.2 Pozostałe zobowiązania 10.984 −107
6 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w euro 117.730 −6.625
7 Zobowiązania wobec rezydentów strefy euro w walutach obcych 3.224 −2.424
8 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w walutach obcych 9.777 1.413
8.1 Depozyty, salda na rachunkach, pozostałe zobowiązania 9.777 1.413
8.2 Zobowiązania z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
9 Odpowiednik specjalnych praw ciągnienia (SDR) przyznawanych przez MFW 55.942 0
10 Pozostałe pasywa 208.460 −1.658
11 Różnice z wyceny 394.031 0
12 Kapitał i rezerwy kapitałowe 81.550 47
Pasywa razem 2.676.987 −10.884

Kontakt z mediami