Menu

De geconsolideerde weekstaat van het Eurosysteem per 13 januari 2012

17 januari 2012

Posten die geen verband houden met monetairbeleidstransacties

In de week die eindigde op 13 januari 2012 was de daling van EUR 4 miljoen in de post Goud en goudvorderingen (actiefpost 1) het gevolg van de verkoop, in overeenstemming met de “Central Bank Gold Agreement” (Goudovereenkomst tussen de Centrale Banken) die op 27 september 2009 in werking trad, van goud door een centrale bank van het Eurosysteem en van de verkoop van gouden munten door een andere centrale bank van het Eurosysteem.

De nettopositie van het Eurosysteem in vreemde valuta (actiefposten 2 en 3 minus passiefposten 7, 8 en 9) daalde met EUR 0,1 miljard naar EUR 271,6 miljard ten gevolge van cliënten- en beleggingstransacties en in Amerikaanse dollar luidende liquiditeitsverschaffende transacties (zie hieronder).

In Amerikaanse dollar luidende liquiditeitstransacties
Valutadatum Type transactie Vervallen bedrag Nieuw bedrag
12 januari 2012 7-daagse in Amerikaanse dollar luidende liquiditeitsverschaffende transactie met wederinkoop USD 6,2 miljard USD 5,7 miljard

De liquiditeitsverschaffende transacties werden door het Eurosysteem uitgevoerd in het kader van de tijdelijke wederzijdse kredietovereenkomst (“swap line”) van de Europese Centrale Bank (ECB) met het Federal Reserve System.

De door het Eurosysteem voor andere dan monetairbeleidsdoeleinden aangehouden waardepapieren (actiefpost 7.2) stegen met EUR 0,1 miljard naar EUR 344,2 miljard. De post Bankbiljetten in omloop (passiefpost 1) daalde met EUR 7,2 miljard naar EUR 876,6 miljard. De verplichtingen aan de overheid (passiefpost 5.1) daalden met EUR 3,1 miljard naar EUR 76,5 miljard.

Posten die verband houden met monetairbeleidstransacties

De totale kredietverlening door het Eurosysteem aan kredietinstellingen (actiefpost 5 minus passiefposten 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 en 4) daalde met EUR 51,1 miljard naar EUR 109 miljard. Op woensdag 11 januari 2012 verviel een basisherfinancieringstransactie van EUR 130,6 miljard en werd een nieuwe transactie van EUR 110,9 miljard verrekend. Op dezelfde dag vervielen termijndeposito’s ter waarde van EUR 211,5 miljard en werden nieuwe deposito’s ter waarde van EUR 213 miljard aangetrokken.

Het beroep op de Marginale beleningsfaciliteit (actiefpost 5.5) was EUR 2,4 miljard (vergeleken met EUR 1,4 miljard in de voorafgaande week), terwijl het beroep op de Depositofaciliteit (passiefpost 2.2) EUR 493,3 miljard bedroeg (vergeleken met EUR 463,6 miljard in de voorafgaande week).

De door het Eurosysteem voor monetairbeleidsdoeleinden aangehouden waardepapieren (actiefpost 7.1) stegen met EUR 4 miljard naar EUR 278,8 miljard. Deze stijging was het gevolg van verrekende aankopen in het kader van het Programma voor de effectenmarkten (“Securities Markets Programme”) en van het tweede aankoopprogramma van gedekte obligaties, alsook van de aflossing van effecten in het kader van het eerste aankoopprogramma van gedekte obligaties. In de week die eindigde op 13 januari 2012 bedroeg de waarde van de gecumuleerde aankopen in het kader van het Programma voor de effectenmarkten derhalve in totaal EUR 216,8 miljard en die van de portefeuilles aangehouden in het kader van het eerste en tweede aankoopprogramma van gedekte obligaties in totaal respectievelijk EUR 58,6 miljard en EUR 3,4 miljard. De drie portefeuilles worden geboekt als waardepapieren die tot de vervaldatum worden aangehouden.

De rekeningen-courant van de kredietinstellingen van het eurogebied

Ten gevolge van alle transacties daalde de rekening-courantpositie van kredietinstellingen bij het Eurosysteem (passiefpost 2.1) met EUR 23,9 miljard naar EUR 132,5 miljard.

Activa (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Goud en goudvorderingen 423.451 −4
2 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 246.024 22
2.1 Vorderingen op het IMF 85.658 7
2.2 Tegoeden bij banken en beleggingen in waardepapieren, externe leningen en overige externe activa 160.366 15
3 Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 94.543 −1.103
4 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 23.489 −1.076
4.1 Tegoeden bij banken, beleggingen in waardepapieren en leningen 23.489 −1.076
4.2 Vorderingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
5 Kredietverlening aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 817.255 −18.723
5.1 Basis-herfinancieringstransacties 110.881 −19.741
5.2 Langerlopende herfinancieringstransacties 703.894 0
5.3 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
5.4 Structurele transacties met wederinkoop 0 0
5.5 Marginale beleningsfaciliteit 2.386 995
5.6 Kredieten uit hoofde van margestortingen 94 23
6 Overige vorderingen op kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 69.534 2.696
7 Waardepapieren uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 623.042 4.073
7.1 Waardepapieren aangehouden voor monetaire-beleidsdoeleinden 278.835 4.005
7.2 Overige waardepapieren 344.207 68
8 Overheidsschuld, luidende in euro 33.926 0
9 Overige activa 345.723 3.232
Totaal activa 2.676.987 −10.884
Passiva (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Bankbiljetten in omloop 876.589 −7.155
2 Verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 840.822 8.445
2.1 Rekeningen-courant (met inbegrip van reserveverplichtingen) 132.536 −23.931
2.2 Depositofaciliteit 493.272 29.707
2.3 Termijndeposito's 213.000 1.500
2.4 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
2.5 Deposito's uit hoofde van margestortingen 2.015 1.169
3 Overige verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 1.354 287
4 Uitgegeven schuldbewijzen 0 0
5 Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 87.509 −3.214
5.1 Overheid 76.525 −3.107
5.2 Overige verplichtingen 10.984 −107
6 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 117.730 −6.625
7 Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 3.224 −2.424
8 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 9.777 1.413
8.1 Deposito's, tegoeden en overige verplichtingen 9.777 1.413
8.2 Verplichtingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
9 Tegenwaarde toegewezen bijzondere trekkingsrechten in het IMF 55.942 0
10 Overige passiva 208.460 −1.658
11 Herwaarderingsrekeningen 394.031 0
12 Kapitaal en reserves 81.550 47
Totaal passiva 2.676.987 −10.884

Contactpersonen voor de media