Eurosistēmas konsolidētais finanšu pārskats 2012. gada 13. janvārī

2012.17.01.

Ar monetārās politikas operācijām nesaistītie posteņi

Nedēļā, kas beidzās 2012. gada 13. janvārī, zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi (1. aktīvu postenis) samazinājās par 4 milj. euro, vienai Eurosistēmas centrālajai bankai pārdodot zeltu (saskaņā ar Centrālo banku nolīgumu par zeltu, kas stājās spēkā 2009. gada 27. septembrī) un vienai Eurosistēmas centrālajai bankai pārdodot zelta monētas.

Eurosistēmas ārvalstu valūtas tīrā pozīcija (2. un 3. aktīvu postenis mīnus 7., 8. un 9. pasīvu postenis) klientu un portfeļu darījumu un likviditāti palielinošo operāciju ASV dolāros (sk. tālāk) rezultātā samazinājās par 0.1 mljrd. euro (līdz 271.6 mljrd. euro).

Likviditātes operācijas ASV dolāros
Valutēšanas datums Darījuma veids Dzēstā darījuma apjoms Jaunā darījuma apjoms
2012. gada 12. janvāris Likviditāti palielinošs reversais darījums ASV dolāros ar dzēšanas termiņu 7 dienas 6.2 mljrd. ASV dolāru 5.7 mljrd. ASV dolāru

Likviditāti palielinošos darījumus Eurosistēma veica saistībā ar pagaidu savstarpējo vienošanos par valūtas darījumiem (mijmaiņas darījumu līniju) starp Eiropas Centrālo banku un Federālo rezervju sistēmu.

Eurosistēmas brīvi pārdodamo vērtspapīru, kas netiek turēti monetārās politikas mērķiem (7.2. aktīvu postenis), apjoms pieauga par 0.1 mljrd. euro (līdz 344.2 mljrd. euro). Banknotes apgrozībā (1. pasīvu postenis) samazinājās par 7.2 mljrd. euro (līdz 876.6 mljrd. euro). Saistības pret valdību (5.1. pasīvu postenis) samazinājās par 3.1 mljrd. euro (līdz 76.5 mljrd. euro).

Ar monetārās politikas operācijām saistītie posteņi

Eurosistēmas tīrie aizdevumi kredītiestādēm (5. aktīvu postenis mīnus 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. un 4. pasīvu postenis) samazinājās par 51.1 mljrd. euro (līdz 109 mljrd. euro). Trešdien, 2012. gada 11. janvārī, galvenajai refinansēšanas operācijai 130.6 mljrd. euro apmērā pienāca dzēšanas termiņš un tika noslēgta jauna galvenā refinansēšanas operācija 110.9 mljrd. euro apmērā. Tajā pašā dienā termiņnoguldījumiem 211.5 mljrd. euro apjomā pienāca termiņš un tika piesaistīti jauni noguldījumi 213 mljrd. euro apjomā.

Aizdevumu iespējas uz nakti (5.5. aktīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 2.4 mljrd. euro (iepriekšējā nedēļā – 1.4 mljrd. euro), bet noguldījumu iespējas uz nakti (2.2. pasīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 493.3 mljrd. euro (iepriekšējā nedēļā – 463.6 mljrd. euro).

Eurosistēmas vērtspapīru, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem (7.1. aktīvu postenis), apjoms pieauga par 4 mljrd. euro (līdz 278.8 mljrd. euro). Šo pieaugumu veidoja "Vērtspapīru tirgu programmas" ietvaros veikto pirkumu un otrās "Nodrošināto obligāciju iegādes programmas" ietvaros veikto pirkumu, kā arī pirmās "Nodrošināto obligāciju iegādes programmas" ietvaros dzēsto vērtspapīru rezultāts. Tādējādi nedēļā, kas beidzās 2012. gada 13. janvārī, "Vērtspapīru tirgu programmas" ietvaros veikto pirkumu kopējā vērtība sasniedza 216.8 mljrd. euro, savukārt pirmās un otrās "Nodrošināto obligāciju iegādes programmas" portfeļu vērtība sasniedza attiecīgi 58.6 mljrd. euro un 3.4 mljrd. euro. Visi trīs portfeļi uzskaitīti kā līdz termiņa beigām turētie vērtspapīri.

Euro zonas kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu konti

Visu darījumu rezultātā kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu kontu pozīcija Eurosistēmā (2.1. pasīvu postenis) samazinājās par 23.9 mljrd. euro (līdz 132.5 mljrd. euro).

Aktīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi 423,451 −4
2 Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 246,024 22
2.1 SVF debitoru parādi 85,658 7
2.2 Atlikumi bankās un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi 160,366 15
3 Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 94,543 −1,103
4 Prasības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 23,489 −1,076
4.1 Atlikumi bankās, ieguldījumi vērtspapīros un aizdevumi 23,489 −1,076
4.2 Kredīta iespēju prasības VKM II ietvaros 0 0
5 Aizdevumi, kas izsniegti euro euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 817,255 −18,723
5.1 Galvenās refinansēšanas operācijas 110,881 −19,741
5.2 Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas 703,894 0
5.3 Precizējošās reversās operācijas 0 0
5.4 Strukturālās reversās operācijas 0 0
5.5 Aizdevumu iespēja uz nakti 2,386 995
5.6 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu kredīti 94 23
6 Pārējās prasības euro pret euro zonas kredītiestādēm 69,534 2,696
7 Euro zonas rezidentu vērtspapīri euro 623,042 4,073
7.1 Vērtspapīri, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem 278,835 4,005
7.2 Pārējie vērtspapīri 344,207 68
8 Valdības parāds euro 33,926 0
9 Pārējie aktīvi 345,723 3,232
Kopā aktīvi 2,676,987 −10,884
Pasīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Banknotes apgrozībā 876,589 −7,155
2 Saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 840,822 8,445
2.1 Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu) 132,536 −23,931
2.2 Noguldījumu iespēja uz nakti 493,272 29,707
2.3 Termiņnoguldījumi 213,000 1,500
2.4 Precizējošās reversās operācijas 0 0
2.5 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi 2,015 1,169
3 Pārējās saistības euro pret euro zonas kredītiestādēm 1,354 287
4 Emitētie parāda vērtspapīri 0 0
5 Saistības euro pret citiem euro zonas valstu rezidentiem 87,509 −3,214
5.1 Saistības pret valdību 76,525 −3,107
5.2 Pārējās saistības 10,984 −107
6 Saistības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 117,730 −6,625
7 Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 3,224 −2,424
8 Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 9,777 1,413
8.1 Noguldījumi, kontu atlikumi un citas saistības 9,777 1,413
8.2 Kredīta iespēju saistības VKM II ietvaros 0 0
9 Saistības pret SVF speciālo aizņēmuma tiesību ietvaros 55,942 0
10 Pārējās saistības 208,460 −1,658
11 Pārvērtēšanas konti 394,031 0
12 Kapitāls un rezerves 81,550 47
Kopā pasīvi 2,676,987 −10,884

Kontaktinformācija presei