Menu

Eurosüsteemi konsolideeritud finantsaruanne seisuga 13. jaanuar 2012

17. jaanuar 2012

Kirjed, mis ei ole seotud rahapoliitika operatsioonidega

13. jaanuaril 2012 lõppenud nädalal vähenes kulla ja kullaga seotud nõuete (varade kirje 1) maht 4 miljoni euro võrra. Selle tingisid eurosüsteemi ühe keskpanga sooritatud kullamüük (kooskõlas 27. septembril 2009 jõustunud keskpankade kullakokkuleppega) ja eurosüsteemi teise keskpanga sooritatud kuldmüntide müük.

Eurosüsteemi netopositsioon välisvääringus (varade kirjed 2 ja 3, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 7, 8 ja 9) vähenes kliendi- ja portfellitehingute ning USA dollarites likviidsust lisavate operatsioonide (vt allpool) tulemusel 0,1 miljardi euro võrra 271,6 miljardi euroni.

USA dollarites likviidsust lisavad operatsioonid
Väärtuspäev Tehingu liik Summa tähtaja möödudes Uus summa
12. jaanuar 2012 USA dollarites likviidsust lisav pöördoperatsioon tähtajaga 7 päeva 6,2 miljardit USA dollarit 5,7 miljardit USA dollarit

Eurosüsteem teostas need likviidsust lisavad tehingud seoses ajutise vastastikuse valuutakokkuleppega (vahetustehingute liin), mille Euroopa Keskpank on sõlminud USA Föderaalreservi Süsteemiga.

Eurosüsteemi muude turukõlblike väärtpaberite (varade kirje 7.2) maht suurenes 0,1 miljardi euro võrra 344,2 miljardi euroni. Ringluses olevate pangatähtede väärtus (kohustuste kirje 1) vähenes 7,2 miljardi euro võrra 876,6 miljardi euroni. Kohustused valitsussektori ees (kohustuste kirje 5.1) vähenesid 3,1 miljardi euro võrra 76,5 miljardi euroni.

Rahapoliitika operatsioonidega seotud kirjed

Eurosüsteemi netolaenud krediidiasutustele (varade kirje 5, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) vähenesid 51,1 miljardi euro võrra 109 miljardi euroni. Kolmapäeval, 11. jaanuaril 2012 möödus 130,6 miljardi euro suuruse põhilise refinantseerimisoperatsiooni tähtaeg ning teostati uus operatsioon väärtusega 110,9 miljardit eurot. Samal kuupäeval möödus ka 211,5 miljardi euro väärtuses tähtajaliste hoiuste tähtaeg ning koguti uusi hoiuseid 213 miljardi euro väärtuses.

Laenamise püsivõimalust (varade kirje 5.5) kasutati 2,4 miljardi euro ulatuses (võrreldes 1,4 miljardi euroga eelmisel nädalal) ning hoiustamise püsivõimalust (kohustuste kirje 2.2) kasutati 493,3 miljardi euro ulatuses (võrreldes 463,6 miljardi euroga eelmisel nädalal).

Eurosüsteemi rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavate väärtpaberite (varade kirje 7.1) maht kasvas 4 miljardi euro võrra 278,8 miljardi euroni. Selle kasvu tingis ostude arveldamine väärtpaberituruprogrammi ja tagatud võlakirjade teise ostukava raames ning väärtpaberite lunastamine tagatud võlakirjade esimese ostukava raames. Selle tulemusel ulatus 13. jaanuaril 2012 lõppenud nädalal väärtpaberituruprogrammi raames tehtud ostutehingute väärtus 216,8 miljardi euroni ning tagatud võlakirjade esimese ja teise ostukava alusel hoitavate portfellide väärtus vastavalt 58,6 miljardi ja 3,4 miljardi euroni. Kõiki kolme portfelli kajastatakse arvepidamises tähtaja lõpuni hoitavate väärtpaberitena.

Euroala krediidiasutuste arvelduskontod

Kõigi tehingute tulemusel vähenesid eurosüsteemi krediidiasutuste hoiused arvelduskontodel (kohustuste kirje 2.1) 23,9 miljardi euro võrra 132,5 miljardi euroni.

Varad (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Kuld ja nõuded kullas 423 451 −4
2 Nõuded välisvääringus euroalaväliste residentide vastu 246 024 22
2.1 Nõuded RVFle 85 658 7
2.2 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ning muud välisvarad 160 366 15
3 Nõuded välisvääringus euroala residentide vastu 94 543 −1 103
4 Nõuded eurodes euroalaväliste residentide vastu 23 489 −1 076
4.1 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud ja laenud 23 489 −1 076
4.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad nõuded 0 0
5 Rahapoliitika operatsioonidega seotud laenud eurodes euroala krediidiasutustele 817 255 −18 723
5.1 Põhilised refinantseerimisoperatsioonid 110 881 −19 741
5.2 Pikemaajalised refinantseerimisoperatsioonid 703 894 0
5.3 Tasanduspöördtehingud 0 0
5.4 Struktuursed pöördtehingud 0 0
5.5 Laenamise püsivõimalus 2 386 995
5.6 Lisatagatise nõuetega seotud krediit 94 23
6 Muud nõuded eurodes euroala krediidiasutuste vastu 69 534 2 696
7 Euroala residentide väärtpaberid eurodes 623 042 4 073
7.1 Rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavad väärtpaberid 278 835 4 005
7.2 Muud väärtpaberid 344 207 68
8 Valitsussektori võlg eurodes 33 926 0
9 Muud varad 345 723 3 232
Varad kokku 2 676 987 −10 884
Kohustused (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Ringluses olevad pangatähed 876 589 −7 155
2 Rahapoliitika operatsioonidega seotud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 840 822 8 445
2.1 Arvelduskontod (sealhulgas kohustusliku reservi nõuded) 132 536 −23 931
2.2 Hoiustamise püsivõimalus 493 272 29 707
2.3 Tähtajalised hoiused 213 000 1 500
2.4 Tasanduspöördtehingud 0 0
2.5 Lisatagatise nõuetega seotud hoiused 2 015 1 169
3 Muud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 1 354 287
4 Emiteeritud võlakirjad 0 0
5 Kohustused eurodes teiste euroala residentide ees 87 509 −3 214
5.1 Valitsussektor 76 525 −3 107
5.2 Muud kohustused 10 984 −107
6 Kohustused eurodes euroalaväliste residentide ees 117 730 −6 625
7 Kohustused välisvääringus euroala residentide ees 3 224 −2 424
8 Kohustused välisvääringus euroalaväliste residentide ees 9 777 1 413
8.1 Hoiused, kontojäägid ja muud kohustused 9 777 1 413
8.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad kohustused 0 0
9 Rahvusvahelise Valuutafondi arvestusühikute (SDR) vastaskirje 55 942 0
10 Muud kohustused 208 460 −1 658
11 Ümberhindluskontod 394 031 0
12 Kapital ja reservid 81 550 47
Kohustused kokku 2 676 987 −10 884

Kontaktandmed