Eurosystemets konsoliderede balance pr. 13. januar 2012

17. januar 2012

Poster uden relation til de pengepolitiske operationer

I ugen, der sluttede den 13. januar 2012, faldt guld og tilgodehavender i guld (aktivpost 1) med 4 mio. euro. Faldet afspejlede en centralbank i Eurosystemets salg af guld (i overensstemmelse med centralbankaftalen om guld af 27. september 2009) og en anden centralbank i Eurosystemets salg af guldmønter.

Eurosystemets nettoposition i fremmed valuta (aktivpost 2 og 3 fratrukket passivpost 7, 8 og 9) faldt med 0,1 mia. euro til 271,6 mia. euro som følge af kunde- og porteføljetransaktioner og likviditetstilførende operationer i amerikanske dollar (se nedenfor).

Likviditetstilførende operationer i amerikanske dollar
Valørdato Transaktionstype Forfaldent beløb Nyt beløb
12. januar 2012 Likviditetstilførende tilbageførselsforretning i amerikanske dollar med en løbetid på 7 dage USD 6,2 mia. USD 5,7 mia.

De likviditetstilførende transaktioner blev gennemført af Eurosystemet i forbindelse med det midlertidige, gensidige valutaarrangement (swap line) mellem Den Europæiske Centralbank og Federal Reserve.

Eurosystemets beholdninger af andre omsættelige værdipapirer end dem, der holdes af pengepolitiske grunde, (aktivpost 7.2) steg med 0,1 mia. euro til 344,2 mia. euro. Seddelomløbet (passivpost 1) faldt med 7,2 mia. euro til 876,6 mia. euro. Forpligtelser over for offentlig forvaltning og service (passivpost 5.1) faldt med 3,1 mia. euro til 76,5 mia. euro.

Poster med relation til de pengepolitiske operationer

Eurosystemets nettoudlån til kreditinstitutter (aktivpost 5 fratrukket passivpost 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 og 4) faldt med 51,1 mia. euro til 109 mia. euro. Onsdag den 11. januar 2012 udløb en primær markedsoperation på 130,6 mia. euro, og en ny på 110,9 mia. euro blev afviklet. Samme dag udløb tidsindskud til en værdi af 211,5 mia. euro, og der var modtaget nye indskud til en værdi af 213 mia. euro.

Anvendelsen af den marginale udlånsfacilitet (aktivpost 5.5) udgjorde 2,4 mia. euro (mod 1,4 mia. euro i ugen før). Anvendelsen af indlånsfaciliteten (passivpost 2.2) udgjorde 493,3 mia. euro (mod 463,6 mia. euro i ugen før).

Eurosystemets beholdninger af værdipapirer, der holdes af pengepolitiske grunde, (aktivpost 7.1) steg med 4 mia. euro til 278,8 mia. euro. Stigningen skyldtes afviklede opkøb under Securities Markets Programme og det andet program til opkøb af covered bonds samt indfrielsen af værdipapirer under det første program til opkøb af covered bonds. I ugen, der sluttede den 13. januar 2012, udgjorde værdien af de akkumulerede opkøb under Securities Markets Programme derfor 216,8 mia. euro, og værdien af porteføljerne i forbindelse med det første og det andet program til opkøb af covered bonds udgjorde i alt henholdsvis 58,6 mia. euro og 3,4 mia. euro. Regnskabsmæssigt er alle tre porteføljer blevet behandlet som holdt-til-udløb.

Anfordringskonti tilhørende euroområdets kreditinstitutter

Som et resultat af alle transaktioner faldt kreditinstitutternes anfordringskonti i Eurosystemet (passivpost 2.1) med 23,9 mia. euro til 132,5 mia. euro.

Aktiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Guld og tilgodehavender i guld 423.451 −4
2 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter uden for euroområdet 246.024 22
2.1 Tilgodehavender hos IMF 85.658 7
2.2 Banktilgodehavender og værdipapirer, eksterne lån og andre eksterne aktiver 160.366 15
3 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter i euroområdet 94.543 −1.103
4 Tilgodehavender i euro hos residenter uden for euroområdet 23.489 −1.076
4.1 Banktilgodehavender, værdipapirer og lån 23.489 −1.076
4.2 Tilgodehavender i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
5 Udlån i euro til kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 817.255 −18.723
5.1 Primære markedsoperationer 110.881 −19.741
5.2 Langfristede markedsoperationer 703.894 0
5.3 Finjusterende markedsoperationer 0 0
5.4 Strukturelle markedsoperationer 0 0
5.5 Marginal udlånsfacilitet 2.386 995
5.6 Udlån til dækning af øgede låneomkostninger 94 23
6 Andre tilgodehavender i euro hos kreditinstitutter i euroområdet 69.534 2.696
7 Værdipapirer i euro fra residenter i euroområdet 623.042 4.073
7.1 Værdipapirer holdt af pengepolitiske grunde 278.835 4.005
7.2 Andre værdipapirer 344.207 68
8 Offentlig forvaltning og service - gæld i euro 33.926 0
9 Andre aktiver 345.723 3.232
Aktiver i alt 2.676.987 −10.884
Passiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Seddelomløb 876.589 −7.155
2 Forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 840.822 8.445
2.1 Anfordringskonti (dækker reservekravssystemet) 132.536 −23.931
2.2 Indlånsfacilitet 493.272 29.707
2.3 Indskud med fast løbetid 213.000 1.500
2.4 Finjusterende markedsoperationer 0 0
2.5 Indskud til dækning af øgede låneomkostninger 2.015 1.169
3 Andre forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet 1.354 287
4 Udstedte gældsbeviser 0 0
5 Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet 87.509 −3.214
5.1 Offentlig forvaltning og service 76.525 −3.107
5.2 Andre forpligtelser 10.984 −107
6 Forpligtelser i euro over for residenter uden for euroområdet 117.730 −6.625
7 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter i euroområdet 3.224 −2.424
8 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter uden for euroområdet 9.777 1.413
8.1 Indlån og andre forpligtelser 9.777 1.413
8.2 Forpligtelser i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
9 Modpost til tildelte særlige trækningsrettigheder i IMF 55.942 0
10 Andre forpligtelser 208.460 −1.658
11 Revalueringskonti 394.031 0
12 Kapital og reserver 81.550 47
Passiver i alt 2.676.987 −10.884

Medie- og pressehenvendelser