Menu

Konsolidovaná rozvaha Eurosystému k 13. lednu 2012

17. ledna 2012

Položky nesouvisející s operacemi měnové politiky

V týdnu končícím 13. ledna 2012 odpovídalo snížení objemu zlata a pohledávek ve zlatě (položka I na straně aktiv) o 4 mil. EUR prodeji zlata, který prováděla jedna centrální banka Eurosystému (podle Dohody centrálních bank o zlatě, jež vstoupila v platnost 27. září 2009), a prodeji zlatých mincí další z centrálních bank Eurosystému.

Čistý objem devizových aktiv Eurosystému (součet položek 2 a 3 na straně aktiv po odečtení položek 7, 8 a 9 na straně pasiv) se v důsledku klientských a portfoliových transakcí a operací na poskytnutí likvidity v amerických dolarech snížil o 0,1 mld. EUR na 271,6 mld. EUR (viz níže).

Operace na poskytnutí likvidity v amerických dolarech
Ke dni Druh transakce Splatná částka Nová částka
12. ledna 2012 reverzní transakce na poskytnutí likvidity v amerických dolarech se splatností 7 dní 6,2 mld. USD 5,7 mld. USD

Tyto transakce na poskytnutí likvidity prováděl Eurosystém v souvislosti s dočasnou vzájemnou měnovou dohodou (swapovou linkou), kterou Evropská centrální banka uzavřela s Federálním rezervním systémem.

Objem obchodovatelných cenných papírů mimo cenné papíry držené pro účely měnové politiky v držení Eurosystému (položka 7.2 na straně aktiv) vzrostl o 0,1 mld. EUR na 344,2 mld. EUR. Emise bankovek v oběhu (položka I na straně pasiv) klesla o 7,2 mld. EUR na 876,6 mld. EUR. Objem závazků vůči veřejným rozpočtům (položka 5.1 na straně pasiv) klesl o 3,1 mld. EUR na 76,5 mld. EUR.

Položky související s operacemi měnové politiky

Čistý objem úvěrů poskytnutých Eurosystémem úvěrovým institucím (položka 5 na straně aktiv po odečtení položek 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na straně pasiv) poklesl o 51,1 mld. EUR na 109 mld. EUR. Ve středu 11. ledna 2012 byla splatná hlavní refinanční operace o objemu 130,6 mld. EUR a byla vypořádána další ve výši 110,9 mld. EUR. V uvedený den byly splatné rovněž termínované vklady o objemu 211,5 mld. EUR a byly přijaty nové vklady ve výši 213 mld. EUR.

Prostřednictvím mezní zápůjční facility (položka 5.5 na straně aktiv) bylo poskytnuto 2,4 mld. EUR (oproti 1,4 mld. EUR během předchozího týdne), pomocí vkladové facility (položka 2.2 na straně pasiv) bylo uloženo 493,3 mld. EUR (oproti 463,6 mld. EUR během předchozího týdne).

Objem cenných papírů držených pro účely měnové politiky v držení Eurosystému (položka 7.1 na straně aktiv) vzrostl o 4 mld. EUR na 278,8 mld. EUR. Příčinou tohoto nárůstu jsou vypořádané nákupy v rámci programu pro trhy s cennými papíry a druhého programu nákupu krytých dluhopisů a splacení cenných papírů v rámci prvního programu nákupu krytých dluhopisů. V týdnu končícím 13. ledna 2012 tedy činila hodnota akumulovaných nákupů v rámci programu pro trhy s cennými papíry 216,8 mld. EUR a hodnota portfolií držených v rámci prvního a druhého programu nákupu krytých dluhopisů 58,6 mld. EUR, resp. 3,4 mld. EUR. Všechna tři portfolia jsou vykázána jako cenné papíry držené do splatnosti.

Běžné účty úvěrových institucí eurozóny

V důsledku všech transakcí poklesl zůstatek na běžných účtech úvěrových institucí vedených u Eurosystému (položka 2.1 na straně pasiv) o 23,9 mld. EUR na 132,5 mld. EUR.

Aktiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Zlato a pohledávky ve zlatě 423 451 −4
2 Pohledávky v cizí měně za nerezidenty eurozóny 246 024 22
2.1 Pohledávky za MMF 85 658 7
2.2 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů, zahraniční půjčky a jiná zahraniční aktiva 160 366 15
3 Pohledávky v cizí měně za rezidenty eurozóny 94 543 −1 103
4 Pohledávky v eurech za nerezidenty eurozóny 23 489 −1 076
4.1 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů a půjčky 23 489 −1 076
4.2 Pohledávky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvěry v eurech úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 817 255 −18 723
5.1 Hlavní refinanční operace 110 881 −19 741
5.2 Dlouhodobější refinanční operace 703 894 0
5.3 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
5.4 Strukturální reverzní operace 0 0
5.5 Mezní zápůjční facilita 2 386 995
5.6 Pohledávky z vyrovnání marže 94 23
6 Ostatní pohledávky v eurech za úvěrovými institucemi eurozóny 69 534 2 696
7 Cenné papíry rezidentů eurozóny v eurech 623 042 4 073
7.1 Cenné papíry držené pro účely měnové politiky 278 835 4 005
7.2 Ostatní cenné papíry 344 207 68
8 Pohledávky v eurech za veřejnými rozpočty 33 926 0
9 Ostatní aktiva 345 723 3 232
Aktiva celkem 2 676 987 −10 884
Pasiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Bankovky v oběhu 876 589 −7 155
2 Závazky v eurech vůči úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 840 822 8 445
2.1 Běžné účty (systém povinných minimálních rezerv) 132 536 −23 931
2.2 Vkladová facilita 493 272 29 707
2.3 Termínované vklady 213 000 1 500
2.4 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
2.5 Závazky z vyrovnání marže 2 015 1 169
3 Ostatní závazky v eurech vůči úvěrovým institucím v eurozóně 1 354 287
4 Emitované dluhopisy 0 0
5 Závazky v eurech vůči ostatním rezidentům eurozóny 87 509 −3 214
5.1 Závazky vůči veřejným rozpočtům 76 525 −3 107
5.2 Ostatní závazky 10 984 −107
6 Závazky v eurech vůči nerezidentům eurozóny 117 730 −6 625
7 Závazky v cizí měně vůči rezidentům eurozóny 3 224 −2 424
8 Závazky v cizí měně vůči nerezidentům eurozóny 9 777 1 413
8.1 Vklady a ostatní závazky 9 777 1 413
8.2 Závazky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
9 Vyrovnávací položka zvláštních práv čerpání MMF 55 942 0
10 Ostatní pasiva 208 460 −1 658
11 Účty přecenění 394 031 0
12 Kapitál a rezervní fondy 81 550 47
Pasiva celkem 2 676 987 −10 884

Kontakty pro média