Menu

Консолидиран финансов отчет на Евросистемата към 13 януари 2012 г.

17 януари 2012 г.

Статии, несвързани с операции по паричната политика

Намалението с 4 млн. евро на показателя злато и вземания в злато (статия 1 от активите) през седмицата, която приключва на 13 януари 2012 г., отразява извършената продажба на злато (съгласно Споразумението на централните банки за продажба на злато, влязло в сила на 27 септември 2009 г.) от една централна банка от Евросистемата и продажбата на златни монети от друга централна банка от Евросистемата.

Нетната позиция на Евросистемата в чуждестранна валута (статии 2 и 3 от активите минус статии 7, 8 и 9 от пасивите) отбелязва намаление с 0,1 млрд. евро до 271,6 млрд. евро в резултат на извършените транзакции с клиенти, портфейлни транзакции и операции по предоставяне на ликвидност в щатски долари (виж по-долу).

Операции по предоставяне на ликвидност в щатски долари
Вальор Вид транзакция Сума с настъпващ падеж Нова сума
12 януари 2012 г. 7-дневна обратна транзакция по предоставяне на ликвидност в щатски долари 6,2 млрд. щатски долара 5,7 млрд. щатски долара

Транзакциите по предоставяне на ликвидност са извършени от Евросистемата във връзка с временното реципрочно валутно споразумение (суап линия), сключено от Европейската централна банка със Системата на Федералния резерв.

Наличностите на Евросистемата от търгуеми ценни книжа, различни от държаните за целите на паричната политика (статия 7.2 от активите), отбелязват увеличение с 0,1 млрд. евро до 344,2 млрд. евро. Банкнотите в обращение (статия I от пасивите) намаляват със 7,2 млрд. евро до 876,6 млрд. евро. Задълженията към сектор Държавно управление (статия 5.1 от пасивите) намаляват с 3,1 млрд. евро до 76,5 млрд. евро.

Статии, свързани с операции по паричната политика

Нетното кредитиране на Евросистемата за кредитни институции (статия 5 от активите минус статии 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 и 4 от пасивите) отбелязва намаление с 51,1 млрд. евро до 109 млрд. евро. На 11 януари 2012 г., сряда, настъпи падежът на основна операция по рефинансиране в размер на 130,6 млрд. евро и бе извършено плащането по нова на стойност 110,9 млрд. евро. На същата дата настъпи падежът на срочни депозити в размер на 211,5 млрд. евро и бяха набрани нови депозити в размер на 213 млрд. евро.

Използваното пределно кредитно улеснение (статия 5.5 от активите) възлиза на 2,4 млрд. евро (при 1,4 млрд. евро през предходната седмица), а използваното депозитно улеснение (статия 2.2 от пасивите) е 493,3 млрд. евро (при 463,6 млрд. евро през предходната седмица).

Наличностите на Евросистемата от ценни книжа, държани за целите на паричната политика (статия 7.1 от активите), отбелязват увеличение с 4 млрд. евро до 278,8 млрд. евро. Това увеличение се дължи на заплатените покупки по програмата за пазарите на ценни книжа и втората програма за закупуване на обезпечени облигации, както и на изплащането на ценни книжа по първата програма за закупуване на обезпечени облигации. Така през седмицата, която приключва на 13 януари 2012 г., стойността на общите покупки по програмата за пазарите на ценни книжа е в размер на 216,8 млрд. евро, а тази на държаните портфейли по първата и втората програма за закупуване на обезпечени облигации – съответно 58,6 млрд. евро и 3,4 млрд. евро. И трите портфейла се отчитат като притежавани до падеж.

Разплащателни сметки на кредитните институции от еврозоната

В резултат на всички транзакции по разплащателните сметки на кредитните институции при Евросистемата (статия 2.I от пасивите) се отчита спад от 23,9 млрд. евро до 132,5 млрд. евро.

Активи (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на трансакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Злато и вземания в злато 423 451 −4
2 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 246 024 22
2.1 Вземания от МВФ 85 658 7
2.2 Салда в банки и инвестиции в ценни книжа, външни заеми и други външни активи 160 366 15
3 Вземания от резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 94 543 −1 103
4 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 23 489 −1 076
4.1 Салда в банки, инвестиции в ценни книжа и заеми 23 489 −1 076
4.2 Вземания, произтичащи от кредитното улеснение по Механизма на обменните курсове ІІ 0 0
5 Заеми за кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 817 255 −18 723
5.1 Основни операции по рефинансиране 110 881 −19 741
5.2 Дългосрочни операции по рефинансиране 703 894 0
5.3 Обратни операции за фино регулиране 0 0
5.4 Структурни обратни операции 0 0
5.5 Пределно кредитно улеснение 2 386 995
5.6 Кредити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 94 23
6 Други вземания от кредитни институции от еврозоната, деноминирани в евро 69 534 2 696
7 Ценни книжа на резиденти от еврозоната, деноминирани в евро 623 042 4 073
7.1 Ценни книжа, държани за целите на паричната политика 278 835 4 005
7.2 Други ценни книжа 344 207 68
8 Дълг на сектор „Държавно управление“, деноминиран в евро 33 926 0
9 Други активи 345 723 3 232
Общо активи 2 676 987 −10 884
Пасиви (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на трансакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Банкноти в обращение 876 589 −7 155
2 Задължения към кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 840 822 8 445
2.1 Разплащателни сметки (покриващи системата за минимални резерви) 132 536 −23 931
2.2 Депозитно улеснение 493 272 29 707
2.3 Срочни депозити 213 000 1 500
2.4 Обратни операции за фино регулиране 0 0
2.5 Депозити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 2 015 1 169
3 Други задължения към кредитни институции от еврозоната, деноминирани в евро 1 354 287
4 Издадени дългови сертификати 0 0
5 Задължения към други резиденти от еврозоната, деноминирани в евро 87 509 −3 214
5.1 Сектор „Държавно управление“ 76 525 −3 107
5.2 Други задължения 10 984 −107
6 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 117 730 −6 625
7 Задължения към резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 3 224 −2 424
8 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 9 777 1 413
8.1 Депозити, салда и други задължения 9 777 1 413
8.2 Задължения, произтичащи от кредитното улеснение по Механизма на обменните курсове ІІ 0 0
9 Специални права на тираж, предоставени от МВФ 55 942 0
10 Други задължения 208 460 −1 658
11 Сметки за преоценка 394 031 0
12 Капитал и резерви 81 550 47
Общо пасиви 2 676 987 −10 884

Данни за контакт за медиите