Menu

Eurosystemets konsoliderade balansräkning per den 2 december 2011

6 december 2011

Poster som inte har samband med penningpolitiska operationer

Den vecka som slutade den 2 december 2011 var posten guld och guldfordringar (post 1 på tillgångssidan) oförändrad.

Eurosystemets nettoställning i utländsk valuta (posterna 2 och 3 på tillgångssidan minus posterna 7, 8 och 9 på skuldsidan) ökade med 0,8 miljarder EUR till 196,4 miljarder EUR på grund av kund- och portföljtransaktioner och likvidiserande transaktioner i USD (se nedan).

Likvidiserande transaktioner i USD
Valutadag Typ av transaktion Förfallobelopp Nytt belopp
1 december 2011 7-dagars likvidiserande reverserad transaktion i USD 0,6 miljarder USD 0,4 miljarder USD

De likvidiserande transaktionerna genomfördes av Eurosystemet i samband med det temporära ömsesidiga sedelfondsarrangemang (swap line) som Europeiska centralbanken (ECB) har med Federal Reserve System.

Eurosystemets innehav av andra värdepapper än de som innehas i penningpolitiska syften (post 7.2 på tillgångssidan) ökade med 0,5 miljarder EUR till 338,1 miljarder EUR. Utelöpande sedlar (post 1 på skuldsidan) ökade med 8,9 miljarder EUR till 874 miljarder EUR. Skulder till den offentliga sektorn (post 5.1 på skuldsidan) minskade med 35,4 miljarder EUR till 53,6 miljarder EUR.

Poster relaterade till penningpolitiska operationer

Eurosystemets nettoutlåning till kreditinstitut (post 5 på tillgångssidan minus posterna 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 och 4 på skuldsidan) minskade med 60,9 miljarder EUR till 128,8 miljarder EUR. Onsdagen den 30 november 2011 förföll en huvudsaklig refinansieringstransaktion på 247,2 miljarder EUR och ersattes med en ny på 265,5 miljarder EUR. Samma dag förföll inlåning med fast löptid till ett belopp av 194,5 miljarder EUR och ny inlåning, till ett belopp av 194,2 miljarder EUR erhölls. Torsdagen den 1 december 2011 förföll en långfristig refinansieringstransaktion på 49,4 miljarder EUR och ersattes med en ny på 38,6 miljarder EUR.

Utnyttjandet av utlåningsfaciliteten (post 5.5 på tillgångssidan) var 7 miljarder EUR (jämfört med 1,7 miljarder EUR föregående vecka) medan utnyttjandet av inlåningsfaciliteten (post 2.2 på skuldsidan) var 332,7 miljarder EUR (jämfört med 256,3 miljarder EUR föregående vecka).

Eurosystemets innehav av värdepapper som innehas i penningpolitiska syften (post 7.1 på tillgångssidan) ökade med 4,3 miljarder EUR till 267,6 miljarder EUR. Denna ökning berodde på nettoresultatet av avvecklade köp på 3,7 miljarder EUR inom värdepappersprogrammet och 0,7 miljarder EUR inom det andra programmet för köp av säkerställda obligationer samt inlösen av värdepapper inom det första programmet för köp av säkerställda obligationer. Således uppgick värdet på ackumulerade köp i värdepappersprogrammet till 206,9 miljarder EUR och värdet på ackumulerade köp i portföljerna för det första och andra programmet för köp av säkerställda obligationer till 59,1 respektive 1,6 miljarder EUR den vecka som slutade den 2 december 2011. Alla tre portföljerna beräknas på basis av att de hålls till förfallodagen.

Löpande räkningar för kreditinstitut i euroområdet

Som resultat av alla transaktioner minskade ställningen för kreditinstitutens löpande räkningar hos Eurosystemet (post 2.1 på skuldsidan) med 31,2 miljarder EUR till 180,7 miljarder EUR.

Tillgångar (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Guld och guldfordringar 419.822 0
2 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet 231.908 2.019
2.1 Fordringar på IMF 80.380 −2
2.2 Banktillgodohavanden och värdepapper, lån och andra tillgångar 151.528 2.021
3 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande i euroområdet 32.250 −1.587
4 Fordringar i euro på hemmahörande utanför euroområdet 28.341 −701
4.1 Banktillgodohavanden, värdepapper och lån 28.341 −701
4.2 Fordringar som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
5 Utlåning i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterad till penningpolitiska transaktioner 656.026 14.601
5.1 Huvudsakliga refinansieringstransaktioner 265.456 18.281
5.2 Långfristiga refinansieringstransaktioner 383.053 −9.428
5.3 Finjusterande repotransaktioner 0 0
5.4 Strukturella repotransaktioner 0 0
5.5 Utlåningsfacilitet 7.002 5.300
5.6 Fordringar avseende tilläggssäkerheter 515 449
6 Övriga fordringar i euro på kreditinstitut i euroområdet 92.447 −751
7 Värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet 605.732 4.804
7.1 Värdepapper som innehas i penningpolitiskt syfte 267.620 4.284
7.2 Andra värdepapper 338.111 521
8 Fordringar i euro på den offentliga sektorn 33.932 −34
9 Övriga tillgångar 335.230 −2.212
Summa tillgångar 2.435.688 16.140
Skulder (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Utelöpande sedlar 873.981 8.912
2 Skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterade till penningpolitiska transaktioner 707.956 44.309
2.1 Löpande räkningar (inklusive kassakrav) 180.703 −31.202
2.2 Inlåningsfacilitet 332.705 76.447
2.3 Inlåning med fast löptid 194.199 −301
2.4 Finjusterande repotransaktioner 0 0
2.5 Skulder avseende tilläggssäkerheter 349 −634
3 Övriga skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet 1.600 −259
4 Emitterade skuldcertifikat 0 0
5 Skulder i euro till övriga hemmahörande i euroområdet 63.099 −33.910
5.1 Offentliga sektorn 53.554 −35.385
5.2 Övriga skulder 9.544 1.475
6 Skulder i euro till hemmahörande utanför euroområdet 51.201 −225
7 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande i euroområdet 4.391 2.551
8 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet 8.872 −2.916
8.1 Inlåning och övriga skulder 8.872 −2.916
8.2 Skulder som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
9 Motpost till särskilda dragningsrätter som tilldelats av IMF 54.486 0
10 Övriga skulder 205.346 −2.322
11 Värderegleringskonton 383.276 0
12 Eget kapital 81.481 0
Summa skulder 2.435.688 16.140

Kontakt för media