Menu

Konsolidirani računovodski izkaz Eurosistema na dan 2. decembra 2011

6. december 2011

Postavke, ki niso v povezavi z operacijami denarne politike

V tednu, ki se je končal 2. decembra 2011, je stanje zlata in terjatev v zlatu (postavka sredstev 1) ostalo nespremenjeno.

Neto stanje Eurosistema v tuji valuti (postavki sredstev 2 in 3, zmanjšani za postavke obveznosti 7, 8 in 9) se je zaradi transakcij s strankami in portfeljskih transakcij ter operacij povečevanja likvidnosti v ameriških dolarjih (glej spodaj) povečalo za 0,8 milijarde EUR na 196,4 milijarde EUR.

Likvidnostne operacije v ameriških dolarjih
Datum valutacije Vrsta transakcije Zapadli znesek Novi znesek
1. december 2011 7-dnevna povratna transakcija za povečevanje likvidnosti v ameriških dolarjih 0,6 mrd USD 0,4 mrd USD

Transakcije za povečevanje likvidnosti je Eurosistem izvedel na osnovi dogovora o začasnih povratnih valutnih zamenjavah (zamenjalna linija) med Evropsko centralno banko (ECB) in ameriško centralno banko.

Imetja Eurosistema v tržnih vrednostnih papirjih razen tistih za namene denarne politike (postavka sredstev 7.2) so se povečala za 0,5 milijarde EUR na 338,1 milijarde EUR. Vrednost bankovcev v obtoku (postavka obveznosti 1) se je povečala za 8,9 milijarde EUR na 874 milijard EUR. Obveznosti do širše opredeljene države (postavka obveznosti 5.1) so se zmanjšale za 35,4 milijarde EUR na 53,6 milijarde EUR.

Postavke, ki so v povezavi z operacijami denarne politike

Neto posojanje Eurosistema kreditnim institucijam (postavka sredstev 5, zmanjšana za postavke obveznosti 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 in 4) se je zmanjšalo za 60,9 milijarde EUR na 128,8 milijarde EUR. V sredo, 30. novembra 2011, je zapadla operacija glavnega refinanciranja v višini 247,2 milijarde EUR, poravnana je bila nova v višini 265,5 milijarde EUR. Na isti dan so zapadle vezane vloge v višini 194,5 milijarde EUR, zbrane pa so bile nove vloge v višini 194,2 milijarde EUR. V četrtek, 1. decembra 2011, je zapadla operacija dolgoročnejšega refinanciranja v višini 49,4 milijarde EUR, poravnana je bila nova v višini 38,6 milijarde EUR.

Uporaba odprte ponudbe mejnega posojila (postavka sredstev 5.5) je znašala 7 milijard EUR (v primerjavi z 1,7 milijarde EUR prejšnji teden), uporaba odprte ponudbe mejnega depozita (postavka obveznosti 2.2) pa je znašala 332,7 milijarde EUR (v primerjavi z 256,3 milijarde EUR prejšnji teden).

Imetja Eurosistema v vrednostnih papirjih za namene denarne politike (postavka sredstev 7.1) so se povečala za 4,3 milijarde EUR na 267,6 milijarde EUR. Povečanje je posledica neto rezultata poravnanih nakupov v vrednosti 3,7 milijarde EUR v okviru programa v zvezi s trgi vrednostnih papirjev ter 0,7 milijarde EUR v okviru drugega programa nakupa kritih obveznic, pa tudi zapadlosti vrednostnih papirjev v okviru prvega programa nakupa kritih obveznic. Tako je v tednu, ki se je končal 2. decembra 2011, vrednost akumuliranih nakupov v okviru programa v zvezi s trgi vrednostnih papirjev znašala 206,9 milijarde EUR, vrednost portfelja v okviru prvega programa nakupov kritih obveznic je znašala 59,1 milijarde EUR, v okviru drugega programa pa 1,6 milijarde EUR. Vsi trije portfelji se vodijo kot naložbe v imetju do zapadlosti.

Tekoči računi kreditnih institucij euroobmočja

Zaradi vseh transakcij se je stanje tekočih računov kreditnih institucij pri Eurosistemu (postavka obveznosti 2.1) zmanjšalo za 31,2 milijarde EUR na 180,7 milijarde EUR.

Sredstva (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Zlato in terjatve v zlatu 419.822 0
2 Terjatve do nerezidentov euro območja v tuji valuti 231.908 2.019
2.1 Terjatve do MDS 80.380 −2
2.2 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje, dana posojila in druge terjatve 151.528 2.021
3 Terjatve do rezidentov euro območja v tuji valuti 32.250 −1.587
4 Terjatve do nerezidentov euro območja v EUR 28.341 −701
4.1 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje in posojila 28.341 −701
4.2 Terjatve iz kreditov v okviru ERM II 0 0
5 Posojanje kreditnim institucijam euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 656.026 14.601
5.1 Operacije glavnega refinanciranja 265.456 18.281
5.2 Operacije dolgoročnejšega refinanciranja 383.053 −9.428
5.3 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
5.4 Strukturne povratne operacije 0 0
5.5 Odprta ponudba mejnega posojila 7.002 5.300
5.6 Posojila v povezavi s pozivi h kritju 515 449
6 Druge terjatve do kreditnih institucij euro območja v EUR 92.447 −751
7 Vrednostni papirji rezidentov euro območja v EUR 605.732 4.804
7.1 Vrednostni papirji v imetju za namene denarne politike 267.620 4.284
7.2 Drugi vrednostni papirji 338.111 521
8 Dolg širše države v EUR 33.932 −34
9 Druga sredstva 335.230 −2.212
Skupaj sredstva 2.435.688 16.140
Obveznosti (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Bankovci v obtoku 873.981 8.912
2 Obveznosti do kreditnih institucij euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 707.956 44.309
2.1 Tekoči računi (ki krijejo sistem obveznih rezerv) 180.703 −31.202
2.2 Odprta ponudba mejnega depozita 332.705 76.447
2.3 Vezane vloge 194.199 −301
2.4 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
2.5 Depoziti v povezavi s pozivi h kritju 349 −634
3 Druge obveznosti do kreditnih institucij euro območja v EUR 1.600 −259
4 Izdani dolžniški certifikati 0 0
5 Obveznosti do drugih rezidentov euro območja v EUR 63.099 −33.910
5.1 Širša država 53.554 −35.385
5.2 Druge obveznosti 9.544 1.475
6 Obveznosti do nerezidentov euro območja v EUR 51.201 −225
7 Obveznosti do rezidentov euro območja v tuji valuti 4.391 2.551
8 Obveznosti do nerezidentov euro območja v tuji valuti 8.872 −2.916
8.1 Vloge, stanja in druge obveznosti 8.872 −2.916
8.2 Obveznosti iz posojil v okviru ERM II 0 0
9 Protipostavka dodeljenih posebnih pravic črpanja MDS 54.486 0
10 Druge obveznosti 205.346 −2.322
11 Računi prevrednotenja 383.276 0
12 Kapital in rezerve 81.481 0
Skupaj obveznosti 2.435.688 16.140

Stiki za medije