Menu

Konsolidovaný finančný výkaz Eurosystému k 2. decembru 2011

6. decembra 2011

Položky nesúvisiace s operáciami menovej politiky

V týždni končiacom sa 2. decembra 2011 sa stav zlata a pohľadávok v zlate (položka 1 na strane aktív) nezmenil.

Čistá devízová pozícia Eurosystému (položky 2 a 3 na strane aktív mínus položky 7, 8 a 9 na strane pasív) sa v dôsledku klientskych a portfóliových transakcií a operácií na dodanie likvidity v amerických dolároch (tabuľka nižšie) zvýšila o 0,8 mld. EUR na 196,4 mld. EUR.

Operácie na dodanie likvidity v amerických dolároch
Dátum valuty Druh obchodu Splatná suma Nová suma
1. december 2011 7-dňový reverzný obchod na dodanie likvidity v amerických dolároch 0,6 mld. USD 0,4 mld. USD

Eurosystém uvedené obchody na dodanie likvidity uskutočnil v rámci dočasnej vzájomnej menovej dohody (swapovej linky) medzi Európskou centrálnou bankou a Federálnym rezervným systémom.

Objem obchodovateľných cenných papierov v držbe Eurosystému na účely iné, ako sú účely menovej politiky (položka 7.2 na strane aktív), sa zvýšil o 0,5  mld. EUR na 338,1 mld. EUR. Hodnota bankoviek v obehu (položka 1 na strane pasív) stúpla o 8,9 mld. EUR na 874 mld. EUR. Objem záväzkov voči verejnej správe (položka 5.1 na strane pasív) sa znížil o 35,4 mld. EUR na 53,6 mld. EUR.

Položky súvisiace s operáciami menovej politiky

Čistý objem úverov Eurosystému poskytnutých úverovým inštitúciám (položka 5 na strane aktív mínus položky 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na strane pasív) klesol o 60,9 mld. EUR na 128,8 mld. EUR. V stredu 30. novembra 2011 bola splatná hlavná refinančná operácia v hodnote 247,2 mld. EUR a bola vyrovnaná ďalšia v hodnote 265,5 mld. EUR. V ten istý deň boli splatné aj  termínované vklady vo výške 194,5 mld. EUR a boli prijaté nové vo výške 194,2 mld. EUR. Vo štvrtok 1. decembra 2011 bola splatná dlhodobejšia refinančná operácia v hodnote 49,4 mld. EUR a bola vyrovnaná ďalšia v hodnote 38,6 mld. EUR.

Objem jednodňových refinančných operácií (položka 5.5 na strane aktív) dosiahol 7 mld. EUR (v porovnaní s 1,7 mld. EUR v predchádzajúcom týždni), zatiaľ čo objem jednodňových sterilizačných operácií (položka 2.2 na strane pasív) predstavoval 332,7 mld. EUR (v porovnaní s 256,3 mld. EUR v predchádzajúcom týždni).

Objem cenných papierov v držbe Eurosystému na účely menovej politiky (položka 7.1 na strane aktív) sa zvýšil o 4,3 mld. EUR na 267,6 mld. EUR, a to v dôsledku čistého výsledku vyrovnaných nákupov v hodnote 3,7 mld. EUR v rámci programu pre trhy s cennými papiermi a vyrovnaných nákupov v hodnote 0,7 mld. EUR v rámci druhého programu nákupu krytých dlhopisov, ako aj splatenia cenných papierov v rámci prvého programu nákupu krytých dlhopisov. V týždni končiacom sa 2. decembra 2011 tak hodnota akumulovaných nákupov v rámci programu pre trhy s cennými papiermi predstavovala 206,9 mld. EUR a hodnota portfólií prvého a druhého programu nákupu krytých dlhopisov predstavovala 59,1 mld. EUR a 1,6 mld. EUR. Všetky tri portfóliá sa vykazujú ako držané do splatnosti.

Bežné účty úverových inštitúcií eurozóny

Zostatok na bežných účtoch úverových inštitúcií vedených v Eurosystéme (položka 2.1 na strane pasív) sa v dôsledku všetkých transakcií znížil o 31,2 mld. EUR na 180,7 mld. EUR.

Aktíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Súčty/medzisúčty nemusia súhlasiť v dôsledku zaokrúhlenia.
1 Zlato a pohľadávky v zlate 419 822 0
2 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 231 908 2 019
2.1 Pohľadávky voči MMF 80 380 −2
2.2 Vklady v bankách, investície do cenných papierov, zahraničné pôžičky a ostatné zahraničné aktíva 151 528 2 021
3 Pohľadávky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 32 250 −1 587
4 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v eurách 28 341 −701
4.1 Vklady v bankách, investície do cenných papierov a pôžičky 28 341 −701
4.2 Pohľadávky z úverovej facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvery poskytnuté úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách 656 026 14 601
5.1 Hlavné refinančné operácie 265 456 18 281
5.2 Dlhodobejšie refinančné operácie 383 053 −9 428
5.3 Dolaďovacie reverzné operácie 0 0
5.4 Štrukturálne reverzné operácie 0 0
5.5 Jednodňové refinančné operácie 7 002 5 300
5.6 Pohľadávky z vyrovnania marže 515 449
6 Ostatné pohľadávky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 92 447 −751
7 Cenné papiere rezidentov eurozóny v eurách 605 732 4 804
7.1 Cenné papiere držané na účely menovej politiky 267 620 4 284
7.2 Ostatné cenné papiere 338 111 521
8 Pohľadávky voči verejnej správe v eurách 33 932 −34
9 Ostatné aktíva 335 230 −2 212
Úhrn aktív 2 435 688 16 140
Pasíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Súčty/medzisúčty nemusia súhlasiť v dôsledku zaokrúhlenia.
1 Bankovky v obehu 873 981 8 912
2 Záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách 707 956 44 309
2.1 Bežné účty (na krytie povinných minimálnych rezerv) 180 703 −31 202
2.2 Jednodňové sterilizačné operácie 332 705 76 447
2.3 Termínované vklady 194 199 −301
2.4 Dolaďovacie reverzné operácie 0 0
2.5 Záväzky z vyrovnania marže 349 −634
3 Ostatné záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 1 600 −259
4 Emitované dlhové certifikáty 0 0
5 Záväzky voči ostatným rezidentom eurozóny v eurách 63 099 −33 910
5.1 Verejná správa 53 554 −35 385
5.2 Ostatné záväzky 9 544 1 475
6 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v eurách 51 201 −225
7 Záväzky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 4 391 2 551
8 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 8 872 −2 916
8.1 Vklady, zostatky a ostatné záväzky 8 872 −2 916
8.2 Záväzky z úverovej facility v rámci ERM II 0 0
9 Protipoložka k osobitným právam čerpania prideleným MMF 54 486 0
10 Ostatné pasíva 205 346 −2 322
11 Účty precenenia 383 276 0
12 Kapitál a rezervy 81 481 0
Úhrn pasív 2 435 688 16 140

Kontakt pre médiá