Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Eurosystemu na dzień 2 grudnia 2011 r.

6 grudnia 2011

Pozycje niezwiązane z operacjami polityki pieniężnej

W tygodniu zakończonym 2 grudnia 2011 r. stan złota i należności w złocie (pozycja aktywów 1) nie zmienił się.

Pozycja netto Eurosystemu w walutach obcych (pozycje aktywów 2 i 3 minus pozycje pasywów 7, 8 i 9) zwiększyła się o 0,8 mld euro do poziomu 196,4 mld euro w wyniku transakcji klientów i transakcji portfelowych oraz transakcji zasilających w płynność w dolarach amerykańskich (zob. poniżej).

Transakcje płynnościowe w dolarach amerykańskich
Data waluty Rodzaj transakcji Kwota wymagalna Nowa kwota
1 grudnia 2011 r. Transakcja odwracalna zasilająca w płynność w dolarach amerykańskich, z terminem zapadalności 7 dni 0,6 mld USD 0,4 mld USD

Transakcje te zostały przeprowadzone przez Eurosystem w związku z tymczasową wzajemną umową walutową (linią swap) zawartą przez Europejski Bank Centralny (EBC) z Systemem Rezerwy Federalnej.

Zasoby rynkowych papierów wartościowych innych niż papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7.2) wzrosły o 0,5 mld euro do poziomu 338,1 mld euro. Stan banknotów w obiegu (pozycja pasywów 1) zwiększył się o 8,9 mld euro do poziomu 874 mld euro. Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych (pozycja pasywów 5.1) zmalały o 35,4 mld euro do poziomu 53,6 mld euro.

Pozycje związane z operacjami polityki pieniężnej

Stan należności Eurosystemu od instytucji kredytowych netto (pozycja aktywów 5 minus pozycje pasywów 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 oraz 4) obniżył się o 60,9 mld euro do poziomu 128,8 mld euro. W środę 30 listopada 2011 r. przypadł termin zapadalności podstawowej operacji refinansującej w kwocie 247,2 mld euro oraz nastąpiło rozliczenie nowej operacji w kwocie 265,5 mld euro. W tym samym dniu przypadł termin zapadalności depozytów terminowych na kwotę 194,5 mld euro i przyjęto nowe depozyty na kwotę 194,2 mld euro. W czwartek 1 grudnia 2011 r. przypadł termin zapadalności dłuższej operacji refinansującej w kwocie 49,4 mld euro oraz nastąpiło rozliczenie nowej operacji w kwocie 38,6 mld euro.

Wykorzystanie kredytu w banku centralnym (pozycja aktywów 5.5) wyniosło 7 mld euro (wobec 1,7 mld euro w poprzednim tygodniu), zaś wykorzystanie depozytu w banku centralnym na koniec dnia (pozycja pasywów 2.2) wyniosło 332,7 mld euro (wobec 256,3 mld euro w poprzednim tygodniu).

Zasoby papierów wartościowych na potrzeby polityki pieniężnej w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7.1) wzrosły o 4,3 mld euro do poziomu 267,6 mld euro. Był to wynik netto rozliczonych zakupów na kwotę 3,7 mld euro w ramach programu dotyczącego rynków papierów wartościowych i na kwotę 0,7 mld euro w ramach drugiego programu skupu obligacji zabezpieczonych oraz wykupu papierów wartościowych w ramach pierwszego programu skupu obligacji zabezpieczonych. W związku z tym w tygodniu zakończonym 2 grudnia 2011 r. skumulowana wartość zakupów w ramach programu dotyczącego rynków papierów wartościowych wyniosła 206,9 mld euro, zaś wartość portfeli pierwszego i drugiego programu skupu obligacji zabezpieczonych wyniosła odpowiednio 59,1 mld i 1,6 mld euro. Wszystkie trzy portfele wykazuje się jako utrzymywane do terminu zapadalności.

Stan rachunków bieżących instytucji kredytowych strefy euro

W wyniku wszystkich transakcji stan rachunków bieżących instytucji kredytowych w Eurosystemie (pozycja pasywów 2.1) obniżył się o 31,2 mld euro do poziomu 180,7 mld euro.

Aktywa (w mln EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Złoto i należności w złocie 419.822 0
2 Należności od nierezydentów strefy euro w walutach obcych 231.908 2.019
2.1 Należności od MFW 80.380 −2
2.2 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty zagraniczne i inne aktywa zagraniczne 151.528 2.021
3 Należności od rezydentów strefy euro w walutach obcych 32.250 −1.587
4 Należności od nierezydentów strefy euro w euro 28.341 −701
4.1 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty 28.341 −701
4.2 Należności z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
5 Należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 656.026 14.601
5.1 Podstawowe operacje refinansujące 265.456 18.281
5.2 Dłuższe operacje refinansujące 383.053 −9.428
5.3 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
5.4 Odwracalne operacje strukturalne 0 0
5.5 Kredyt w banku centralnym 7.002 5.300
5.6 Kredyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 515 449
6 Pozostałe należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro 92.447 −751
7 Papiery wartościowe rezydentów strefy euro w euro 605.732 4.804
7.1 Papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej 267.620 4.284
7.2 Pozostałe papiery wartościowe 338.111 521
8 Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych w euro 33.932 −34
9 Pozostałe aktywa 335.230 −2.212
Aktywa razem 2.435.688 16.140
Pasywa (w mln EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Banknoty w obiegu 873.981 8.912
2 Zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 707.956 44.309
2.1 Rachunki bieżące (w tym rachunki rezerw obowiązkowych) 180.703 −31.202
2.2 Depozyt w banku centralnym na koniec dnia 332.705 76.447
2.3 Depozyty terminowe 194.199 −301
2.4 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
2.5 Depozyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 349 −634
3 Pozostałe zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro 1.600 −259
4 Zobowiązania z tytułu emisji certyfikatów dłużnych 0 0
5 Zobowiązania wobec innych rezydentów strefy euro w euro 63.099 −33.910
5.1 Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych 53.554 −35.385
5.2 Pozostałe zobowiązania 9.544 1.475
6 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w euro 51.201 −225
7 Zobowiązania wobec rezydentów strefy euro w walutach obcych 4.391 2.551
8 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w walutach obcych 8.872 −2.916
8.1 Depozyty, salda na rachunkach, pozostałe zobowiązania 8.872 −2.916
8.2 Zobowiązania z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
9 Odpowiednik specjalnych praw ciągnienia (SDR) przyznawanych przez MFW 54.486 0
10 Pozostałe pasywa 205.346 −2.322
11 Różnice z wyceny 383.276 0
12 Kapitał i rezerwy kapitałowe 81.481 0
Pasywa razem 2.435.688 16.140

Kontakt z mediami