De geconsolideerde weekstaat van het Eurosysteem per 2 december 2011

6 december 2011

Posten die geen verband houden met monetairbeleidstransacties

In de week die eindigde op 2 december 2011 bleef de post Goud en goudvorderingen (actiefpost 1) onveranderd.

De nettopositie van het Eurosysteem in vreemde valuta (actiefposten 2 en 3 minus passiefposten 7, 8 en 9) steeg met EUR 0,8 miljard naar EUR 196,4 miljard ten gevolge van cliënten- en beleggingstransacties en in Amerikaanse dollar luidende liquiditeitsverschaffende transacties (zie hieronder).

In Amerikaanse dollar luidende liquiditeitstransacties
Valutadatum Type transactie Vervallen bedrag Nieuw bedrag
1 december 2011 7-daagse in Amerikaanse dollar luidende liquiditeitsverschaffende transactie met wederinkoop USD 0,6 miljard USD 0,4 miljard

De liquiditeitsverschaffende transacties werden door het Eurosysteem uitgevoerd in het kader van de tijdelijke wederzijdse kredietovereenkomst (“swap line”) van de Europese Centrale Bank (ECB) met het Federal Reserve System.

De door het Eurosysteem voor andere dan monetairbeleidsdoeleinden aangehouden waardepapieren (actiefpost 7.2) stegen met EUR 0,5 miljard naar EUR 338,1 miljard. De post Bankbiljetten in omloop (passiefpost 1) steeg met EUR 8,9 miljard naar EUR 874 miljard. De verplichtingen aan de overheid (passiefpost 5.1) daalden met EUR 35,4 miljard naar EUR 53,6 miljard.

Posten die verband houden met monetairbeleidstransacties

De totale kredietverlening door het Eurosysteem aan kredietinstellingen (actiefpost 5 minus passiefposten 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 en 4) daalde met EUR 60,9 miljard naar EUR 128,8 miljard. Op woensdag 30 november 2011 verviel een basisherfinancieringstransactie van EUR 247,2 miljard en werd een nieuwe transactie van EUR 265,5 miljard verrekend. Op dezelfde dag vervielen termijndeposito’s ter waarde van EUR 194,5 miljard en werden nieuwe deposito’s ter waarde van EUR 194,2 miljard aangetrokken. Op donderdag 1 december 2011 verviel een langerlopende herfinancieringstransactie van EUR 49,4 miljard en werd een nieuwe transactie van EUR 38,6 miljard verrekend.

Het beroep op de Marginale beleningsfaciliteit (actiefpost 5.5) was EUR 7 miljard (vergeleken met EUR 1,7 miljard in de voorafgaande week), terwijl het beroep op de Depositofaciliteit (passiefpost 2.2) EUR 332,7 miljard bedroeg (vergeleken met EUR 256,3 miljard in de voorafgaande week).

De door het Eurosysteem voor monetairbeleidsdoeleinden aangehouden waardepapieren (actiefpost 7.1) stegen met EUR 4,3 miljard naar EUR 267,6 miljard. Deze stijging was het gevolg van het nettoresultaat van verrekende aankopen van EUR 3,7 miljard in het kader van het Programma voor de effectenmarkten (“Securities Markets Programme”) en EUR 0,7 miljard in het kader van het tweede aankoopprogramma van gedekte obligaties, en van de aflossing van waardepapieren in het kader van het eerste aankoopprogramma voor gedekte obligaties. In de week die eindigde op 2 december 2011 bedroeg de waarde van de gecumuleerde aankopen in het kader van het Programma voor de effectenmarkten derhalve in totaal EUR 206,9 miljard en die van de portefeuilles aangehouden in het kader van het eerste en tweede aankoopprogramma van gedekte obligaties in totaal respectievelijk EUR 59,1 miljard en EUR 1,6 miljard. De drie portefeuilles worden geboekt als waardepapieren die tot de vervaldatum worden aangehouden.

De rekeningen-courant van de kredietinstellingen van het eurogebied

Ten gevolge van alle transacties daalde de rekening-courantpositie van kredietinstellingen bij het Eurosysteem (passiefpost 2.1) met EUR 31,2 miljard naar EUR 180,7 miljard.

Activa (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Goud en goudvorderingen 419.822 0
2 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 231.908 2.019
2.1 Vorderingen op het IMF 80.380 −2
2.2 Tegoeden bij banken en beleggingen in waardepapieren, externe leningen en overige externe activa 151.528 2.021
3 Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 32.250 −1.587
4 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 28.341 −701
4.1 Tegoeden bij banken, beleggingen in waardepapieren en leningen 28.341 −701
4.2 Vorderingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
5 Kredietverlening aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 656.026 14.601
5.1 Basis-herfinancieringstransacties 265.456 18.281
5.2 Langerlopende herfinancieringstransacties 383.053 −9.428
5.3 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
5.4 Structurele transacties met wederinkoop 0 0
5.5 Marginale beleningsfaciliteit 7.002 5.300
5.6 Kredieten uit hoofde van margestortingen 515 449
6 Overige vorderingen op kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 92.447 −751
7 Waardepapieren uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 605.732 4.804
7.1 Waardepapieren aangehouden voor monetaire-beleidsdoeleinden 267.620 4.284
7.2 Overige waardepapieren 338.111 521
8 Overheidsschuld, luidende in euro 33.932 −34
9 Overige activa 335.230 −2.212
Totaal activa 2.435.688 16.140
Passiva (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Bankbiljetten in omloop 873.981 8.912
2 Verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 707.956 44.309
2.1 Rekeningen-courant (met inbegrip van reserveverplichtingen) 180.703 −31.202
2.2 Depositofaciliteit 332.705 76.447
2.3 Termijndeposito's 194.199 −301
2.4 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
2.5 Deposito's uit hoofde van margestortingen 349 −634
3 Overige verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 1.600 −259
4 Uitgegeven schuldbewijzen 0 0
5 Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 63.099 −33.910
5.1 Overheid 53.554 −35.385
5.2 Overige verplichtingen 9.544 1.475
6 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 51.201 −225
7 Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 4.391 2.551
8 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 8.872 −2.916
8.1 Deposito's, tegoeden en overige verplichtingen 8.872 −2.916
8.2 Verplichtingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
9 Tegenwaarde toegewezen bijzondere trekkingsrechten in het IMF 54.486 0
10 Overige passiva 205.346 −2.322
11 Herwaarderingsrekeningen 383.276 0
12 Kapitaal en reserves 81.481 0
Totaal passiva 2.435.688 16.140

Contactpersonen voor de media