Menu

Eurosistēmas konsolidētais finanšu pārskats 2011. gada 2. decembrī

2011. gada 6. decembrī

Ar monetārās politikas operācijām nesaistītie posteņi

Nedēļā, kas beidzās 2011. gada 2. decembrī, zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi (1. aktīvu postenis) nemainījās.

Eurosistēmas ārvalstu valūtas tīrā pozīcija (2. un 3. aktīvu postenis mīnus 7., 8. un 9. pasīvu postenis) klientu un portfeļu darījumu un likviditāti palielinošo operāciju ASV dolāros (sk. tālāk) rezultātā palielinājās par 0.8 mljrd. euro (līdz 196.4 mljrd. euro).

Likviditātes operācijas ASV dolāros
Valutēšanas datums Darījuma veids Dzēstā darījuma apjoms Jaunā darījuma apjoms
2011. gada 1. decembris Likviditāti palielinošs reversais darījums ASV dolāros ar dzēšanas termiņu 7 dienas 0.6 mljrd. ASV dolāru 0.4 mljrd. ASV dolāru

Likviditāti palielinošos darījumus Eurosistēma veica saistībā ar pagaidu savstarpējo vienošanos par valūtas darījumiem (mijmaiņas darījumu līniju) starp Eiropas Centrālo banku (ECB) un Federālo rezervju sistēmu.

Eurosistēmas brīvi pārdodamo vērtspapīru, kas netiek turēti monetārās politikas mērķiem (7.2. aktīvu postenis), apjoms pieauga par 0.5 mljrd. euro (līdz 338.1 mljrd. euro). Banknotes apgrozībā (1. pasīvu postenis) pieauga par 8.9 mljrd. euro (līdz 874 mljrd. euro). Saistības pret valdību (5.1. pasīvu postenis) samazinājās par 35.4 mljrd. euro (līdz 53.6 mljrd. euro).

Ar monetārās politikas operācijām saistītie posteņi

Eurosistēmas tīrie aizdevumi kredītiestādēm (5. aktīvu postenis mīnus 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. un 4. pasīvu postenis) samazinājās par 60.9 mljrd. euro (līdz 128.8 mljrd. euro). Trešdien, 2011. gada 30. novembrī, galvenajai refinansēšanas operācijai 247.2 mljrd. euro apmērā pienāca dzēšanas termiņš un tika noslēgta jauna galvenā refinansēšanas operācija 265.5 mljrd. euro apmērā. Tajā pašā dienā termiņnoguldījumiem 194.5 mljrd. euro apjomā pienāca termiņš un tika piesaistīti jauni noguldījumi 194.2 mljrd. euro apjomā. Ceturtdien, 2011. gada 1. decembrī, ilgāka termiņa refinansēšanas operācijai 49.4 mljrd. euro apmērā pienāca dzēšanas termiņš un tika noslēgta jauna ilgāka termiņa refinansēšanas operācija 38.6 mljrd. euro apmērā.

Aizdevumu iespējas uz nakti (5.5. aktīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 7 mljrd. euro (iepriekšējā nedēļā – 1.7 mljrd. euro), bet noguldījumu iespējas uz nakti (2.2. pasīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 332.7 mljrd. euro (iepriekšējā nedēļā – 256.3 mljrd. euro).

Eurosistēmas vērtspapīru, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem (7.1. aktīvu postenis), apjoms pieauga par 4.3 mljrd. euro (līdz 267.6 mljrd. euro). Šo pieaugumu veidoja "Vērtspapīru tirgu programmas" ietvaros veikto pirkumu (3.7 mljrd. euro) un otrās "Nodrošināto obligāciju iegādes programmas" ietvaros veikto pirkumu (0.7 mljrd. euro), kā arī pirmās "Nodrošināto obligāciju iegādes programmas" ietvaros dzēsto vērtspapīru neto rezultāts. Tādējādi nedēļā, kas beidzās 2011. gada 2. decembrī, "Vērtspapīru tirgu programmas" ietvaros veikto pirkumu kopējā vērtība sasniedza 206.9 mljrd. euro, savukārt pirmās un otrās "Nodrošināto obligāciju iegādes programmas" portfeļu vērtība sasniedza attiecīgi 59.1 mljrd. euro un 1.6 mljrd. euro. Visi trīs portfeļi uzskaitīti kā līdz termiņa beigām turētie vērtspapīri.

Euro zonas kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu konti

Visu darījumu rezultātā kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu kontu pozīcija Eurosistēmā (2.1. pasīvu postenis) samazinājās par 31.2 mljrd. euro (līdz 180.7 mljrd. euro).

Aktīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi 419,822 0
2 Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 231,908 2,019
2.1 SVF debitoru parādi 80,380 −2
2.2 Atlikumi bankās un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi 151,528 2,021
3 Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 32,250 −1,587
4 Prasības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 28,341 −701
4.1 Atlikumi bankās, ieguldījumi vērtspapīros un aizdevumi 28,341 −701
4.2 Kredīta iespēju prasības VKM II ietvaros 0 0
5 Aizdevumi, kas izsniegti euro euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 656,026 14,601
5.1 Galvenās refinansēšanas operācijas 265,456 18,281
5.2 Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas 383,053 −9,428
5.3 Precizējošās reversās operācijas 0 0
5.4 Strukturālās reversās operācijas 0 0
5.5 Aizdevumu iespēja uz nakti 7,002 5,300
5.6 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu kredīti 515 449
6 Pārējās prasības euro pret euro zonas kredītiestādēm 92,447 −751
7 Euro zonas rezidentu vērtspapīri euro 605,732 4,804
7.1 Vērtspapīri, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem 267,620 4,284
7.2 Pārējie vērtspapīri 338,111 521
8 Valdības parāds euro 33,932 −34
9 Pārējie aktīvi 335,230 −2,212
Kopā aktīvi 2,435,688 16,140
Pasīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Banknotes apgrozībā 873,981 8,912
2 Saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 707,956 44,309
2.1 Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu) 180,703 −31,202
2.2 Noguldījumu iespēja uz nakti 332,705 76,447
2.3 Termiņnoguldījumi 194,199 −301
2.4 Precizējošās reversās operācijas 0 0
2.5 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi 349 −634
3 Pārējās saistības euro pret euro zonas kredītiestādēm 1,600 −259
4 Emitētie parāda vērtspapīri 0 0
5 Saistības euro pret citiem euro zonas valstu rezidentiem 63,099 −33,910
5.1 Saistības pret valdību 53,554 −35,385
5.2 Pārējās saistības 9,544 1,475
6 Saistības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 51,201 −225
7 Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 4,391 2,551
8 Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 8,872 −2,916
8.1 Noguldījumi, kontu atlikumi un citas saistības 8,872 −2,916
8.2 Kredīta iespēju saistības VKM II ietvaros 0 0
9 Saistības pret SVF speciālo aizņēmuma tiesību ietvaros 54,486 0
10 Pārējās saistības 205,346 −2,322
11 Pārvērtēšanas konti 383,276 0
12 Kapitāls un rezerves 81,481 0
Kopā pasīvi 2,435,688 16,140

Kontaktinformācija presei