Menu

Eurosüsteemi konsolideeritud finantsaruanne seisuga 2. detsember 2011

6. detsember 2011

Kirjed, mis ei ole seotud rahapoliitika operatsioonidega

2. detsembril 2011 lõppenud nädalal püsis kulla ja kullaga seotud nõuete (varade kirje 1) maht muutumatuna.

Eurosüsteemi netopositsioon välisvääringus (varade kirjed 2 ja 3, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 7, 8 ja 9) suurenes kliendi- ja portfellitehingute ning USA dollarites likviidsust lisavate operatsioonide (vt allpool) tulemusel 0,8 miljardi euro võrra 196,4 miljardi euroni.

USA dollarites likviidsust lisavad operatsioonid
Väärtuspäev Tehingu liik Summa tähtaja möödudes Uus summa
1. detsember 2011 USA dollarites likviidsust lisav pöördoperatsioon tähtajaga 7 päeva 0,6 miljardit USA dollarit 0,4 miljardit USA dollarit

Eurosüsteem teostas need likviidsust lisavad tehingud seoses ajutise vastastikuse valuutakokkuleppega ( swap-tehing), mille Euroopa Keskpank (EKP) on sõlminud USA Föderaalreservi Süsteemiga.

Eurosüsteemi muude turukõlblike väärtpaberite (varade kirje 7.2) maht suurenes 0,5 miljardi euro võrra 338,1 miljardi euroni. Ringluses olevate pangatähtede arv (kohustuste kirje 1) kasvas 8,9 miljardi euro võrra 874 miljardi euroni. Kohustused valitsussektori ees (kohustuste kirje 5.1) vähenesid 35,4 miljardi euro võrra 53,6 miljardi euroni.

Rahapoliitika operatsioonidega seotud kirjed

Eurosüsteemi netolaenud krediidiasutustele (varade kirje 5, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) vähenesid 60,9 miljardi euro võrra 128,8 miljardi euroni. Kolmapäeval, 30. novembril 2011 möödus 247,2 miljardi euro suuruse põhilise refinantseerimisoperatsiooni tähtaeg ning teostati uus operatsioon väärtusega 265,5 miljardit eurot. Samal kuupäeval möödus ka 194,5 miljardi euro väärtuses tähtajaliste hoiuste tähtaeg ning koguti uusi hoiuseid 194,2 miljardi euro väärtuses. Neljapäeval, 1. detsembril 2011 möödus 49,4 miljardi euro suuruse pikemaajalise refinantseerimisoperatsiooni tähtaeg ning teostati uus operatsioon väärtusega 38,6 miljardit eurot.

Laenamise püsivõimalust (varade kirje 5.5) kasutati 7 miljardi euro ulatuses (võrreldes 1,7 miljardi euroga eelmisel nädalal) ning hoiustamise püsivõimalust (kohustuste kirje 2.2) kasutati 332,7 miljardi euro ulatuses (võrreldes 256,3 miljardi euroga eelmisel nädalal).

Eurosüsteemi rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavate väärtpaberite (varade kirje 7.1) maht kasvas 4,3 miljardi euro võrra 267,6 miljardi euroni. Selle kasvu tingis ostude arveldamine väärtpaberituruprogrammi raames 3,7 miljardi euro ulatuses ja tagatud võlakirjade teise ostukava raames 0,7 miljardi euro ulatuses ning väärtpaberite lunastamine tagatud võlakirjade esimese ostukava raames. Selle tulemusel ulatus 2. detsembril 2011 lõppenud nädalal väärtpaberituruprogrammi raames tehtud ostutehingute väärtus 206,9 miljardi euroni ning tagatud võlakirjade esimese ja teise ostukava alusel hoitavate portfellide väärtus vastavalt 59,1 miljardi ja 1,6 miljardi euroni. Kõiki kolme portfelli kajastatakse arvepidamises tähtaja lõpuni hoitavate väärtpaberitena.

Euroala krediidiasutuste arvelduskontod

Kõigi tehingute tulemusel vähenesid eurosüsteemi krediidiasutuste hoiused arvelduskontodel (kohustuste kirje 2.1) 31,2 miljardi euro võrra 180,7 miljardi euroni.

Varad (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Kuld ja nõuded kullas 419 822 0
2 Nõuded välisvääringus euroalaväliste residentide vastu 231 908 2 019
2.1 Nõuded RVFle 80 380 −2
2.2 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ning muud välisvarad 151 528 2 021
3 Nõuded välisvääringus euroala residentide vastu 32 250 −1 587
4 Nõuded eurodes euroalaväliste residentide vastu 28 341 −701
4.1 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud ja laenud 28 341 −701
4.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad nõuded 0 0
5 Rahapoliitika operatsioonidega seotud laenud eurodes euroala krediidiasutustele 656 026 14 601
5.1 Põhilised refinantseerimisoperatsioonid 265 456 18 281
5.2 Pikemaajalised refinantseerimisoperatsioonid 383 053 −9 428
5.3 Tasanduspöördtehingud 0 0
5.4 Struktuursed pöördtehingud 0 0
5.5 Laenamise püsivõimalus 7 002 5 300
5.6 Lisatagatise nõuetega seotud krediit 515 449
6 Muud nõuded eurodes euroala krediidiasutuste vastu 92 447 −751
7 Euroala residentide väärtpaberid eurodes 605 732 4 804
7.1 Rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavad väärtpaberid 267 620 4 284
7.2 Muud väärtpaberid 338 111 521
8 Valitsussektori võlg eurodes 33 932 −34
9 Muud varad 335 230 −2 212
Varad kokku 2 435 688 16 140
Kohustused (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Ringluses olevad pangatähed 873 981 8 912
2 Rahapoliitika operatsioonidega seotud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 707 956 44 309
2.1 Arvelduskontod (sealhulgas kohustusliku reservi nõuded) 180 703 −31 202
2.2 Hoiustamise püsivõimalus 332 705 76 447
2.3 Tähtajalised hoiused 194 199 −301
2.4 Tasanduspöördtehingud 0 0
2.5 Lisatagatise nõuetega seotud hoiused 349 −634
3 Muud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 1 600 −259
4 Emiteeritud võlakirjad 0 0
5 Kohustused eurodes teiste euroala residentide ees 63 099 −33 910
5.1 Valitsussektor 53 554 −35 385
5.2 Muud kohustused 9 544 1 475
6 Kohustused eurodes euroalaväliste residentide ees 51 201 −225
7 Kohustused välisvääringus euroala residentide ees 4 391 2 551
8 Kohustused välisvääringus euroalaväliste residentide ees 8 872 −2 916
8.1 Hoiused, kontojäägid ja muud kohustused 8 872 −2 916
8.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad kohustused 0 0
9 Rahvusvahelise Valuutafondi arvestusühikute (SDR) vastaskirje 54 486 0
10 Muud kohustused 205 346 −2 322
11 Ümberhindluskontod 383 276 0
12 Kapital ja reservid 81 481 0
Kohustused kokku 2 435 688 16 140

Kontaktandmed