Menu

Eurosystemets konsoliderede balance pr. 2. december 2011

6. december 2011

Poster uden relation til de pengepolitiske operationer

I ugen, der sluttede den 2. december 2011, forblev guld og tilgodehavender i guld (aktivpost 1) uændret.

Eurosystemets nettoposition i fremmed valuta (aktivpost 2 og 3 fratrukket passivpost 7, 8 og 9) steg med 0,8 mia. euro til 196,4 mia. euro som følge af kunde- og porteføljetransaktioner og likviditetstilførende operationer i amerikanske dollar (se nedenfor).

Likviditetstilførende operationer i amerikanske dollar
Valørdato Transaktionstype Forfaldent beløb Nyt beløb
1. december 2011 Likviditetstilførende tilbageførselsforretning i amerikanske dollar med en løbetid på 7 dage USD 0,6 mia. USD 0,4 mia.

De likviditetstilførende transaktioner blev gennemført af Eurosystemet i forbindelse med det midlertidige, gensidige valutaarrangement (swap line) mellem Den Europæiske Centralbank (ECB) og Federal Reserve.

Eurosystemets beholdninger af andre omsættelige værdipapirer end dem, der holdes af pengepolitiske grunde, (aktivpost 7.2) steg med 0,5 mia. euro til 338,1 mia. euro. Seddelomløbet (passivpost 1) steg med 8,9 mia. euro til 874 mia. euro. Forpligtelser over for offentlig forvaltning og service (passivpost 5.1) faldt med 35,4 mia. euro til 53,6 mia. euro.

Poster med relation til de pengepolitiske operationer

Eurosystemets nettoudlån til kreditinstitutter (aktivpost 5 fratrukket passivpost 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 og 4) faldt med 60,9 mia. euro til 128,8 mia. euro. Onsdag den 30. november 2011 udløb en primær markedsoperation på 247,2 mia. euro, og en ny på 265,5 mia. euro blev afviklet. Samme dag udløb tidsindskud til en værdi af 194,5 mia. euro, og der var modtaget nye indskud til en værdi af 194,2 mia. euro. Torsdag den 1. december 2011 udløb en langfristet markedsoperation på 49,4 mia. euro, og en ny på 38,6 mia. euro blev afviklet.

Anvendelsen af den marginale udlånsfacilitet (aktivpost 5.5) udgjorde 7 mia. euro (mod 1,7 mia. euro i ugen før). Anvendelsen af indlånsfaciliteten (passivpost 2.2) udgjorde 332,7 mia. euro (mod 256,3 mia. euro i ugen før).

Eurosystemets beholdninger af værdipapirer, der holdes af pengepolitiske grunde, (aktivpost 7.1) steg med 4,3 mia. euro til 267,6 mia. euro. Denne stigning skyldtes nettoresultatet af afviklede opkøb på 3,7 mia. euro under Securities Markets Programme og på 0,7 mia. euro under det andet program til opkøb af covered bonds samt indfrielsen af værdipapirer under det første program til opkøb af covered bonds. I ugen, der sluttede den 2. december 2011, udgjorde værdien af de akkumulerede opkøb under Securities Markets Programme derfor 206,9 mia. euro, og den samlede værdi af porteføljerne i forbindelse med det første og det andet program til opkøb af covered bonds udgjorde henholdsvis 59,1 mia. euro og 1,6 mia. euro. Regnskabsmæssigt er alle tre porteføljer blevet behandlet som holdt-til-udløb.

Anfordringskonti tilhørende euroområdets kreditinstitutter

Som et resultat af alle transaktioner faldt kreditinstitutternes anfordringskonti i Eurosystemet (passivpost 2.1) med 31,2 mia. euro til 180,7 mia. euro.

Aktiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Guld og tilgodehavender i guld 419.822 0
2 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter uden for euroområdet 231.908 2.019
2.1 Tilgodehavender hos IMF 80.380 −2
2.2 Banktilgodehavender og værdipapirer, eksterne lån og andre eksterne aktiver 151.528 2.021
3 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter i euroområdet 32.250 −1.587
4 Tilgodehavender i euro hos residenter uden for euroområdet 28.341 −701
4.1 Banktilgodehavender, værdipapirer og lån 28.341 −701
4.2 Tilgodehavender i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
5 Udlån i euro til kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 656.026 14.601
5.1 Primære markedsoperationer 265.456 18.281
5.2 Langfristede markedsoperationer 383.053 −9.428
5.3 Finjusterende markedsoperationer 0 0
5.4 Strukturelle markedsoperationer 0 0
5.5 Marginal udlånsfacilitet 7.002 5.300
5.6 Udlån til dækning af øgede låneomkostninger 515 449
6 Andre tilgodehavender i euro hos kreditinstitutter i euroområdet 92.447 −751
7 Værdipapirer i euro fra residenter i euroområdet 605.732 4.804
7.1 Værdipapirer holdt af pengepolitiske grunde 267.620 4.284
7.2 Andre værdipapirer 338.111 521
8 Offentlig forvaltning og service - gæld i euro 33.932 −34
9 Andre aktiver 335.230 −2.212
Aktiver i alt 2.435.688 16.140
Passiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Seddelomløb 873.981 8.912
2 Forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 707.956 44.309
2.1 Anfordringskonti (dækker reservekravssystemet) 180.703 −31.202
2.2 Indlånsfacilitet 332.705 76.447
2.3 Indskud med fast løbetid 194.199 −301
2.4 Finjusterende markedsoperationer 0 0
2.5 Indskud til dækning af øgede låneomkostninger 349 −634
3 Andre forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet 1.600 −259
4 Udstedte gældsbeviser 0 0
5 Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet 63.099 −33.910
5.1 Offentlig forvaltning og service 53.554 −35.385
5.2 Andre forpligtelser 9.544 1.475
6 Forpligtelser i euro over for residenter uden for euroområdet 51.201 −225
7 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter i euroområdet 4.391 2.551
8 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter uden for euroområdet 8.872 −2.916
8.1 Indlån og andre forpligtelser 8.872 −2.916
8.2 Forpligtelser i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
9 Modpost til tildelte særlige trækningsrettigheder i IMF 54.486 0
10 Andre forpligtelser 205.346 −2.322
11 Revalueringskonti 383.276 0
12 Kapital og reserver 81.481 0
Passiver i alt 2.435.688 16.140

Medie- og pressehenvendelser