Konsolidovaná rozvaha Eurosystému k 2. prosinci 2011

6. prosince 2011

Položky nesouvisející s operacemi měnové politiky

V týdnu končícím 2. prosince 2011 zůstal objem zlata a pohledávek ve zlatě (položka 1 na straně aktiv) beze změny.

Čistý objem devizových aktiv Eurosystému (součet položek 2 a 3 na straně aktiv po odečtení položek 7, 8 a 9 na straně pasiv) se v důsledku klientských a portfoliových transakcí a operací na poskytnutí likvidity v amerických dolarech zvýšil o 0,8 mld. EUR na 196,4 mld. EUR (viz níže).

Operace na poskytnutí likvidity v amerických dolarech
Ke dni Druh transakce Splatná částka Nová částka
1. prosince 2011 reverzní transakce na poskytnutí likvidity v amerických dolarech se splatností 7 dní 0,6 mld. USD 0,4 mld. USD

Tyto transakce na poskytnutí likvidity prováděl Eurosystém v souvislosti s dočasnou vzájemnou měnovou dohodou (swapovou linkou), kterou Evropská centrální banka (ECB) uzavřela s Federálním rezervním systémem.

Objem obchodovatelných cenných papírů mimo cenné papíry držené pro účely měnové politiky v držení Eurosystému (položka 7.2 na straně aktiv) vzrostl o 0,5 mld. EUR na 338,1 mld. EUR. Emise bankovek v oběhu (položka I na straně pasiv) vzrostla o 8,9 mld. EUR na 874 mld. EUR. Objem závazků vůči veřejným rozpočtům (položka 5.1 na straně pasiv) klesl o 35,4 mld. EUR na 53,6 mld. EUR.

Položky související s operacemi měnové politiky

Čistý objem úvěrů poskytnutých Eurosystémem úvěrovým institucím (položka 5 na straně aktiv po odečtení položek 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na straně pasiv) poklesl o 60,9 mld. EUR na 128,8 mld. EUR. Ve středu 30. listopadu 2011 byla splatná hlavní refinanční operace o objemu 247,2 mld. EUR a byla vypořádána další ve výši 265,5 mld. EUR. V uvedený den byly splatné rovněž termínované vklady o objemu 194,5 mld. EUR a byly přijaty nové vklady ve výši 194,2 mld. EUR. Ve čtvrtek 1. prosince 2011 byla splatná dlouhodobější refinanční operace o objemu 49,4 mld. EUR a byla vypořádána další ve výši 38,6 mld. EUR.

Prostřednictvím mezní zápůjční facility (položka 5.5 na straně aktiv) bylo poskytnuto 7 mld. EUR (oproti 1,7 mld. EUR během předchozího týdne), pomocí vkladové facility (položka 2.2 na straně pasiv) bylo uloženo 332,7 mld. EUR (oproti 256,3 mld. EUR během předchozího týdne).

Objem cenných papírů držených pro účely měnové politiky v držení Eurosystému (položka 7.1 na straně aktiv) vzrostl o 4,3 mld. EUR na 267,6 mld. EUR. Příčinou tohoto nárůstu je čistý výsledek vypořádaných nákupů, které dosáhly v rámci programu pro trhy s cennými papíry objemu 3,7 mld. EUR a v rámci druhého programu nákupu krytých dluhopisů objemu 0,7 mld. EUR, a splatnosti cenných papírů v rámci prvního programu nákupu krytých dluhopisů. V týdnu končícím 2. prosince 2011 tedy činila hodnota akumulovaných nákupů v rámci programu pro trhy s cennými papíry 206,9 mld. EUR a hodnota portfolií držených v rámci prvního a druhého programu nákupu krytých dluhopisů 59,1 mld. EUR a 1,6 mld. EUR. Všechna tři portfolia jsou vykázána jako cenné papíry držené do splatnosti.

Běžné účty úvěrových institucí eurozóny

V důsledku všech transakcí poklesl zůstatek na běžných účtech úvěrových institucí vedených u Eurosystému (položka 2.1 na straně pasiv) o 31,2 mld. EUR na 180,7 mld. EUR.

Aktiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Zlato a pohledávky ve zlatě 419 822 0
2 Pohledávky v cizí měně za nerezidenty eurozóny 231 908 2 019
2.1 Pohledávky za MMF 80 380 −2
2.2 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů, zahraniční půjčky a jiná zahraniční aktiva 151 528 2 021
3 Pohledávky v cizí měně za rezidenty eurozóny 32 250 −1 587
4 Pohledávky v eurech za nerezidenty eurozóny 28 341 −701
4.1 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů a půjčky 28 341 −701
4.2 Pohledávky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvěry v eurech úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 656 026 14 601
5.1 Hlavní refinanční operace 265 456 18 281
5.2 Dlouhodobější refinanční operace 383 053 −9 428
5.3 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
5.4 Strukturální reverzní operace 0 0
5.5 Mezní zápůjční facilita 7 002 5 300
5.6 Pohledávky z vyrovnání marže 515 449
6 Ostatní pohledávky v eurech za úvěrovými institucemi eurozóny 92 447 −751
7 Cenné papíry rezidentů eurozóny v eurech 605 732 4 804
7.1 Cenné papíry držené pro účely měnové politiky 267 620 4 284
7.2 Ostatní cenné papíry 338 111 521
8 Pohledávky v eurech za veřejnými rozpočty 33 932 −34
9 Ostatní aktiva 335 230 −2 212
Aktiva celkem 2 435 688 16 140
Pasiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Bankovky v oběhu 873 981 8 912
2 Závazky v eurech vůči úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 707 956 44 309
2.1 Běžné účty (systém povinných minimálních rezerv) 180 703 −31 202
2.2 Vkladová facilita 332 705 76 447
2.3 Termínované vklady 194 199 −301
2.4 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
2.5 Závazky z vyrovnání marže 349 −634
3 Ostatní závazky v eurech vůči úvěrovým institucím v eurozóně 1 600 −259
4 Emitované dluhopisy 0 0
5 Závazky v eurech vůči ostatním rezidentům eurozóny 63 099 −33 910
5.1 Závazky vůči veřejným rozpočtům 53 554 −35 385
5.2 Ostatní závazky 9 544 1 475
6 Závazky v eurech vůči nerezidentům eurozóny 51 201 −225
7 Závazky v cizí měně vůči rezidentům eurozóny 4 391 2 551
8 Závazky v cizí měně vůči nerezidentům eurozóny 8 872 −2 916
8.1 Vklady a ostatní závazky 8 872 −2 916
8.2 Závazky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
9 Vyrovnávací položka zvláštních práv čerpání MMF 54 486 0
10 Ostatní pasiva 205 346 −2 322
11 Účty přecenění 383 276 0
12 Kapitál a rezervní fondy 81 481 0
Pasiva celkem 2 435 688 16 140

Kontakty pro média