Консолидиран финансов отчет на Евросистемата към 2 декември 2011 г.

6 декември 2011 г.

Статии, несвързани с операции по паричната политика

През седмицата, която приключва на 2 декември 2011 г., показателят злато и вземания в злато (статия 1 от активите) остава непроменен.

Нетната позиция на Евросистемата в чуждестранна валута (статии 2 и 3 от активите минус статии 7, 8 и 9 от пасивите) отбелязва увеличение с 0,8 млрд. евро до 196,4 млрд. евро в резултат на извършените транзакции с клиенти, портфейлни транзакции и операции по предоставяне на ликвидност в щатски долари (виж по-долу).

Операции по предоставяне на ликвидност в щатски долари
Вальор Вид транзакция Сума с настъпващ падеж Нова сума
1 декември 2011 г. 7-дневна обратна транзакция по предоставяне на ликвидност в щатски долари 0,6 млрд. щатски долара 0,4 млрд. щатски долара

Транзакциите по предоставяне на ликвидност са извършени от Евросистемата във връзка с временното реципрочно валутно споразумение (суап линия), сключено от Европейската централна банка (ЕЦБ) със Системата на Федералния резерв.

Наличностите на Евросистемата от търгуеми ценни книжа, различни от държаните за целите на паричната политика (статия 7.2 от активите), отбелязват увеличение с 0,5 млрд. евро до 338,1 млрд. евро. Банкнотите в обращение (статия I от пасивите) се увеличават с 8,9 млрд. евро до 874 млрд. евро. Задълженията към сектор Държавно управление (статия 5.1 от пасивите) намаляват с 35,4 млрд. евро до 53,6 млрд. евро.

Статии, свързани с операции по паричната политика

Нетното кредитиране на Евросистемата за кредитни институции (статия 5 от активите минус статии 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 и 4 от пасивите) отбелязва намаление с 60,9 млрд. евро до 128,8 млрд. евро. На 30 ноември 2011 г., сряда, настъпи падежът на основна операция по рефинансиране в размер на 247,2 млрд. евро и бе извършено плащането по нова на стойност 265,5 млрд. евро. На същата дата настъпи падежът на срочни депозити в размер на 194,5 млрд. евро и бяха набрани нови депозити в размер на 194,2 млрд. евро. На 1 декември 2011 г., четвъртък, настъпи падежът на операция по дългосрочно рефинансиране в размер на 49,4 млрд. евро и бе извършено плащането по нова на стойност 38,6 млрд. евро.

Използваното пределно кредитно улеснение (статия 5.5 от активите) възлиза на 7 млрд. евро (при 1,7 млрд. евро през предходната седмица), а използваното депозитно улеснение (статия 2.2 от пасивите) е 332,7 млрд. евро (при 256,3 млрд. евро през предходната седмица).

Наличностите на Евросистемата от ценни книжа, държани за целите на паричната политика (статия 7.1 от активите), отбелязват увеличение с 4,3 млрд. евро до 267,6 млрд. евро. Това увеличение се дължи на нетния резултат от заплатените покупки на стойност 3,7 млрд. евро по програмата за пазарите на ценни книжа и 0,7 млрд. евро по втората програма за закупуване на обезпечени облигации, както и от изплащането на ценни книжа по първата програма за закупуване на обезпечени облигации. Така през седмицата, която приключва на 2 декември 2011 г., стойността на общите покупки по програмата за пазарите на ценни книжа достигна 206,9 млрд. евро, а тази на държаните портфейли по първата и втората програма за закупуване на обезпечени облигации достигна съответно 59,1 млрд. евро и 1,6 млрд. евро. И трите портфейла се отчитат като притежавани до падеж.

Разплащателни сметки на кредитните институции от еврозоната

В резултат на всички транзакции по разплащателните сметки на кредитните институции при Евросистемата (статия 2.I от пасивите) се отчита спад от 31,2 млрд. евро до 180,7 млрд. евро.

Активи (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на трансакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Злато и вземания в злато 419 822 0
2 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 231 908 2 019
2.1 Вземания от МВФ 80 380 −2
2.2 Салда в банки и инвестиции в ценни книжа, външни заеми и други външни активи 151 528 2 021
3 Вземания от резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 32 250 −1 587
4 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 28 341 −701
4.1 Салда в банки, инвестиции в ценни книжа и заеми 28 341 −701
4.2 Вземания, произтичащи от кредитното улеснение по Механизма на обменните курсове ІІ 0 0
5 Заеми за кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 656 026 14 601
5.1 Основни операции по рефинансиране 265 456 18 281
5.2 Дългосрочни операции по рефинансиране 383 053 −9 428
5.3 Обратни операции за фино регулиране 0 0
5.4 Структурни обратни операции 0 0
5.5 Пределно кредитно улеснение 7 002 5 300
5.6 Кредити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 515 449
6 Други вземания от кредитни институции от еврозоната, деноминирани в евро 92 447 −751
7 Ценни книжа на резиденти от еврозоната, деноминирани в евро 605 732 4 804
7.1 Ценни книжа, държани за целите на паричната политика 267 620 4 284
7.2 Други ценни книжа 338 111 521
8 Дълг на сектор „Държавно управление“, деноминиран в евро 33 932 −34
9 Други активи 335 230 −2 212
Общо активи 2 435 688 16 140
Пасиви (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на трансакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Банкноти в обращение 873 981 8 912
2 Задължения към кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 707 956 44 309
2.1 Разплащателни сметки (покриващи системата за минимални резерви) 180 703 −31 202
2.2 Депозитно улеснение 332 705 76 447
2.3 Срочни депозити 194 199 −301
2.4 Обратни операции за фино регулиране 0 0
2.5 Депозити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 349 −634
3 Други задължения към кредитни институции от еврозоната, деноминирани в евро 1 600 −259
4 Издадени дългови сертификати 0 0
5 Задължения към други резиденти от еврозоната, деноминирани в евро 63 099 −33 910
5.1 Сектор „Държавно управление“ 53 554 −35 385
5.2 Други задължения 9 544 1 475
6 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 51 201 −225
7 Задължения към резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 4 391 2 551
8 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 8 872 −2 916
8.1 Депозити, салда и други задължения 8 872 −2 916
8.2 Задължения, произтичащи от кредитното улеснение по Механизма на обменните курсове ІІ 0 0
9 Специални права на тираж, предоставени от МВФ 54 486 0
10 Други задължения 205 346 −2 322
11 Сметки за преоценка 383 276 0
12 Капитал и резерви 81 481 0
Общо пасиви 2 435 688 16 140

Данни за контакт за медиите