Menu

Eurosystemets konsoliderade balansräkning per den 18 november 2011

22 november 2011

Poster som inte har samband med penningpolitiska operationer

Den vecka som slutade den 18 november 2011 var posten guld och guldfordringar (post 1 på tillgångssidan) oförändrad.

Eurosystemets nettoställning i utländsk valuta (posterna 2 och 3 på tillgångssidan minus posterna 7, 8 och 9 på skuldsidan) ökade med 1,5 miljarder EUR till 194,8 miljarder EUR på grund av kund- och portföljtransaktioner och likvidiserande transaktioner i US-dollar (se nedan).

Likvidiserande transaktioner i USD
Valutadag Typ av transaktion Förfallobelopp Nytt belopp
17 november 2011 8-dagars likvidiserande reverserad transaktion i USD 0,5 miljarder USD 0,6 miljarder USD

De likvidiserande transaktionerna genomfördes av Eurosystemet i samband med det temporära ömsesidiga sedelfondsarrangemang (swap line) som Europeiska centralbanken (ECB) har med Federal Reserve System.

Eurosystemets innehav av omsättbara värdepapper, andra än värdepapper som innehas i penningpolitiska syften (post 7.2 på tillgångssidan) ökade med 1 miljard EUR till 336,2 miljarder EUR. Utelöpande sedlar (post 1 på skuldsidan) minskade med 1,3 miljarder EUR till 865,1 miljarder EUR. Skulder till den offentliga sektorn (post 5.1 på skuldsidan) ökade med 7,6 miljarder EUR till 57,4 miljarder EUR.

Poster relaterade till penningpolitiska operationer

Eurosystemets nettoutlåning till kreditinstitut (post 5 på tillgångssidan minus posterna 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 och 4 på skuldsidan) minskade med 60,9 miljarder EUR till 200,1 miljarder EUR. Onsdagen den 16 november 2011 förföll en huvudsaklig refinansieringstransaktion på 194,8 miljarder EUR och en ny på 230,3 miljarder EUR avvecklades. Samma dag förföll inlåning med fast löptid till ett belopp av 183 miljarder EUR och nya inlåningar erhölls, till ett belopp av 187 miljarder.

Utnyttjandet av utlåningsfaciliteten (post 5.5 på tillgångssidan) var 2,7 miljarder EUR (jämfört med 2 miljarder EUR föregående vecka) medan utnyttjandet av inlåningsfaciliteten (post 2.2 på skuldsidan) var 236,8 miljarder EUR (jämfört med 144,7 miljarder EUR föregående vecka).

I enlighet med vad som meddelades den 6 oktober 2011 har ECB-rådet beslutat att lansera ett andra program för köp av säkerställda obligationer, vilket kommer att implementeras mellan november 2011 och slutet av oktober 2012. Köp inom detta program bokförs under värdepapper som innehas i penningpolitiska syften (post 7.1 på tillgångssidan).

Eurosystemets innehav av värdepapper som innehas i penningpolitiska syften (post 7.1 på tillgångssidan) ökade med 8,3 miljarder EUR till 254,4 miljarder EUR. Denna ökning berodde på nettoresultatet av avvecklade köp på 8 miljarder EUR inom värdepappersprogrammet och 0,5 miljarder EUR inom det andra programmet för köp av säkerställda obligationer samt inlösen av värdepapper inom värdepappersprogrammet. Således uppgick värdet på ackumulerade köp i värdepappersprogrammet till 194,7 miljarder EUR medan värdet på ackumulerade köp i portföljerna inom det första och andra programmet för köp av säkerställda obligationer totalt uppgick till 59,2 respektive 0,5 miljarder EUR den vecka som slutade den 18 november 2011. Alla tre portföljerna beräknas på basis av att de hålls till förfallodagen.

Löpande räkningar för kreditinstitut i euroområdet

Som resultat av alla transaktioner minskade ställningen för kreditinstitutens löpande räkningar hos Eurosystemet (post 2.1 på skuldsidan) med 58,4 miljarder EUR till 236,5 miljarder EUR.

Tillgångar (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Guld och guldfordringar 419.823 0
2 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet 229.403 194
2.1 Fordringar på IMF 80.382 143
2.2 Banktillgodohavanden och värdepapper, lån och andra tillgångar 149.022 50
3 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande i euroområdet 33.126 587
4 Fordringar i euro på hemmahörande utanför euroområdet 28.762 474
4.1 Banktillgodohavanden, värdepapper och lån 28.762 474
4.2 Fordringar som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
5 Utlåning i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterad till penningpolitiska transaktioner 625.489 36.247
5.1 Huvudsakliga refinansieringstransaktioner 230.264 35.499
5.2 Långfristiga refinansieringstransaktioner 392.481 0
5.3 Finjusterande repotransaktioner 0 0
5.4 Strukturella repotransaktioner 0 0
5.5 Utlåningsfacilitet 2.675 695
5.6 Fordringar avseende tilläggssäkerheter 68 52
6 Övriga fordringar i euro på kreditinstitut i euroområdet 90.656 1.569
7 Värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet 590.575 9.337
7.1 Värdepapper som innehas i penningpolitiskt syfte 254.365 8.300
7.2 Andra värdepapper 336.210 1.037
8 Fordringar i euro på den offentliga sektorn 33.966 0
9 Övriga tillgångar 341.551 1.396
Summa tillgångar 2.393.350 49.803
Skulder (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Utelöpande sedlar 865.139 −1.313
2 Skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterade till penningpolitiska transaktioner 661.914 38.709
2.1 Löpande räkningar (inklusive kassakrav) 236.508 −58.420
2.2 Inlåningsfacilitet 236.781 92.080
2.3 Inlåning med fast löptid 187.000 4.000
2.4 Finjusterande repotransaktioner 0 0
2.5 Skulder avseende tilläggssäkerheter 1.625 1.050
3 Övriga skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet 7.150 4.577
4 Emitterade skuldcertifikat 0 0
5 Skulder i euro till övriga hemmahörande i euroområdet 65.302 7.357
5.1 Offentliga sektorn 57.381 7.550
5.2 Övriga skulder 7.920 −193
6 Skulder i euro till hemmahörande utanför euroområdet 51.524 −359
7 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande i euroområdet 3.652 −330
8 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet 9.564 −341
8.1 Inlåning och övriga skulder 9.564 −341
8.2 Skulder som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
9 Motpost till särskilda dragningsrätter som tilldelats av IMF 54.486 0
10 Övriga skulder 209.861 1.501
11 Värderegleringskonton 383.276 0
12 Eget kapital 81.481 0
Summa skulder 2.393.350 49.803

Kontakt för media