Menu

Konsolidirani računovodski izkaz Eurosistema na dan 18. novembra 2011

22. november 2011

Postavke, ki niso v povezavi z operacijami denarne politike

V tednu, ki se je končal 18. novembra 2011, je stanje zlata in terjatev v zlatu (postavka sredstev 1) ostalo nespremenjeno.

Neto stanje Eurosistema v tuji valuti (postavki sredstev 2 in 3, zmanjšani za postavke obveznosti 7, 8 in 9) se je zaradi transakcij s strankami in portfeljskih transakcij ter operacij povečevanja likvidnosti v ameriških dolarjih (glej spodaj) povečalo za 1,5 milijarde EUR na 194,8 milijarde EUR.

Likvidnostne operacije v ameriških dolarjih
Datum valutacije Vrsta transakcije Zapadli znesek Novi znesek
17. november 2011 8-dnevna povratna transakcija za povečevanje likvidnosti v ameriških dolarjih 0,5 mrd USD 0,6 mrd USD

Transakcije za povečevanje likvidnosti je Eurosistem izvedel na osnovi dogovora o začasnih povratnih valutnih zamenjavah (zamenjalna linija) med Evropsko centralno banko (ECB) in ameriško centralno banko.

Imetja Eurosistema v tržnih vrednostnih papirjih razen tistih za namene denarne politike (postavka sredstev 7.2) so se povečala za 1 milijardo EUR na 336,2 milijarde EUR. Vrednost bankovcev v obtoku (postavka obveznosti 1) se je zmanjšala za 1,3 milijarde EUR na 865,1 milijarde EUR. Obveznosti do širše opredeljene države (postavka obveznosti 5.1) so se povečale za 7,6 milijarde EUR na 57,4 milijarde EUR.

Postavke, ki so v povezavi z operacijami denarne politike

Neto posojanje Eurosistema kreditnim institucijam (postavka sredstev 5, zmanjšana za postavke obveznosti 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 in 4) se je zmanjšalo za 60,9 milijarde EUR na 200,1 milijarde EUR. V sredo, 16. novembra 2011, je zapadla operacija glavnega refinanciranja v višini 194,8 milijarde EUR, poravnana je bila nova v višini 230,3 milijarde EUR. Na isti dan so zapadle vezane vloge v višini 183 milijard EUR, zbrane pa so bile nove vloge v višini 187 milijard EUR.

Uporaba odprte ponudbe mejnega posojila (postavka sredstev 5.5) je znašala 2,7 milijarde EUR (v primerjavi z 2 milijardama EUR prejšnji teden), uporaba odprte ponudbe mejnega depozita (postavka obveznosti 2.2) pa je znašala 236,8 milijarde EUR (v primerjavi s 144,7 milijarde EUR prejšnji teden).

Kot je bilo napovedano 6. oktobra 2011, se je Svet ECB odločil, da bo uvedel še en program nakupa kritih obveznic, ki se bo izvajal med novembrom 2011 in koncem oktobra 2012. Nakupi v okviru tega programa se bodo beležili kot del vrednostnih papirjev v imetju za namene denarne politike (postavka sredstev 7.1).

Imetja Eurosistema v vrednostnih papirjih za namene denarne politike (postavka sredstev 7.1) so se povečala za 8,3 milijarde EUR na 254,4 milijarde EUR. Povečanje je posledica neto rezultata poravnanih nakupov v vrednosti 8 milijard EUR v okviru programa v zvezi s trgi vrednostnih papirjev ter 0,5 milijarde EUR v okviru drugega programa nakupa kritih obveznic, pa tudi zapadlosti vrednostnih papirjev v okviru programa v zvezi s trgi vrednostnih papirjev. Tako je v tednu, ki se je končal 18. novembra 2011, vrednost akumuliranih nakupov v okviru tega programa znašala 194,7 milijarde EUR, vrednost portfelja v okviru prvega programa nakupov kritih obveznic je znašala 59,2 milijarde EUR, v okviru drugega programa pa 0,5 milijarde EUR. Vsi trije portfelji se vodijo kot naložbe v imetju do zapadlosti.

Tekoči računi kreditnih institucij euroobmočja

Zaradi vseh transakcij se je stanje tekočih računov kreditnih institucij pri Eurosistemu (postavka obveznosti 2.1) zmanjšalo za 58,4 milijarde EUR na 236,5 milijarde EUR.

Sredstva (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Zlato in terjatve v zlatu 419.823 0
2 Terjatve do nerezidentov euro območja v tuji valuti 229.403 194
2.1 Terjatve do MDS 80.382 143
2.2 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje, dana posojila in druge terjatve 149.022 50
3 Terjatve do rezidentov euro območja v tuji valuti 33.126 587
4 Terjatve do nerezidentov euro območja v EUR 28.762 474
4.1 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje in posojila 28.762 474
4.2 Terjatve iz kreditov v okviru ERM II 0 0
5 Posojanje kreditnim institucijam euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 625.489 36.247
5.1 Operacije glavnega refinanciranja 230.264 35.499
5.2 Operacije dolgoročnejšega refinanciranja 392.481 0
5.3 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
5.4 Strukturne povratne operacije 0 0
5.5 Odprta ponudba mejnega posojila 2.675 695
5.6 Posojila v povezavi s pozivi h kritju 68 52
6 Druge terjatve do kreditnih institucij euro območja v EUR 90.656 1.569
7 Vrednostni papirji rezidentov euro območja v EUR 590.575 9.337
7.1 Vrednostni papirji v imetju za namene denarne politike 254.365 8.300
7.2 Drugi vrednostni papirji 336.210 1.037
8 Dolg širše države v EUR 33.966 0
9 Druga sredstva 341.551 1.396
Skupaj sredstva 2.393.350 49.803
Obveznosti (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Bankovci v obtoku 865.139 −1.313
2 Obveznosti do kreditnih institucij euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 661.914 38.709
2.1 Tekoči računi (ki krijejo sistem obveznih rezerv) 236.508 −58.420
2.2 Odprta ponudba mejnega depozita 236.781 92.080
2.3 Vezane vloge 187.000 4.000
2.4 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
2.5 Depoziti v povezavi s pozivi h kritju 1.625 1.050
3 Druge obveznosti do kreditnih institucij euro območja v EUR 7.150 4.577
4 Izdani dolžniški certifikati 0 0
5 Obveznosti do drugih rezidentov euro območja v EUR 65.302 7.357
5.1 Širša država 57.381 7.550
5.2 Druge obveznosti 7.920 −193
6 Obveznosti do nerezidentov euro območja v EUR 51.524 −359
7 Obveznosti do rezidentov euro območja v tuji valuti 3.652 −330
8 Obveznosti do nerezidentov euro območja v tuji valuti 9.564 −341
8.1 Vloge, stanja in druge obveznosti 9.564 −341
8.2 Obveznosti iz posojil v okviru ERM II 0 0
9 Protipostavka dodeljenih posebnih pravic črpanja MDS 54.486 0
10 Druge obveznosti 209.861 1.501
11 Računi prevrednotenja 383.276 0
12 Kapital in rezerve 81.481 0
Skupaj obveznosti 2.393.350 49.803

Stiki za medije