Menu

Konsolidovaný finančný výkaz Eurosystému k 18. novembru 2011

22. novembra 2011

Položky nesúvisiace s operáciami menovej politiky

V týždni končiacom sa 18. novembra 2011 sa stav zlata a pohľadávok v zlate (položka 1 na strane aktív) nezmenil.

Čistá devízová pozícia Eurosystému (položky 2 a 3 na strane aktív mínus položky 7, 8 a 9 na strane pasív) sa v dôsledku klientskych a portfóliových transakcií a operácií na dodanie likvidity v amerických dolároch (tabuľka nižšie) zvýšila o 1,5 mld. EUR na 194,8 mld. EUR.

Operácie na dodanie likvidity v amerických dolároch
Dátum valuty Druh obchodu Splatná suma Nová suma
17. november 2011 8-dňový reverzný obchod na dodanie likvidity v amerických dolároch 0,5 mld. USD 0,6 mld. USD

Eurosystém uvedené obchody na dodanie likvidity uskutočnil v rámci dočasnej vzájomnej menovej dohody (swapovej linky) medzi Európskou centrálnou bankou a Federálnym rezervným systémom.

Objem obchodovateľných cenných papierov v držbe Eurosystému na účely iné, ako sú účely menovej politiky (položka 7.2 na strane aktív), sa zvýšil o 1  mld. EUR na 336,2 mld. EUR. Hodnota bankoviek v obehu (položka 1 na strane pasív) sa znížila o 1,3 mld. EUR na 865,1 mld. EUR. Objem záväzkov voči verejnej správe (položka 5.1 na strane pasív) vzrástol o 7,6 mld. EUR na 57,4 mld. EUR.

Položky súvisiace s operáciami menovej politiky

Čistý objem úverov Eurosystému poskytnutých úverovým inštitúciám (položka 5 na strane aktív mínus položky 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na strane pasív) klesol o 60,9 mld. EUR na 200,1 mld. EUR. V stredu 16. novembra 2011 bola splatná hlavná refinančná operácia v hodnote 194,8 mld. EUR a bola vyrovnaná ďalšia v hodnote 230,3 mld. EUR. V ten istý deň boli splatné i  termínované vklady vo výške 183 mld. EUR a boli prijaté nové vo výške 187 mld. EUR.

Objem jednodňových refinančných operácií (položka 5.5 na strane aktív) dosiahol 2,7 mld. EUR (v porovnaní s 2 mld. EUR v predchádzajúcom týždni), zatiaľ čo objem jednodňových sterilizačných operácií (položka 2.2 na strane pasív) predstavoval 236,8 mld. EUR (v porovnaní so 144,7 mld. EUR v predchádzajúcom týždni).

V súlade s oznámením zo 6. októbra 2011 sa Rada guvernérov ECB rozhodla zaviesť druhý program nákupu krytých dlhopisov, ktorý sa má realizovať od novembra 2011 do konca októbra 2012. Nákupy v rámci tohto programu sú vedené ako cenné papiere držané na účely menovej politiky (položka 7.1 na strane aktív).

Objem cenných papierov v držbe Eurosystému na účely menovej politiky (položka 7.1 na strane aktív) sa zvýšil o 8,3 mld. EUR na 254,4 mld. EUR, a to v dôsledku čistého výsledku vyrovnaných nákupov v hodnote 8 mld. EUR a splatenia cenných papierov v rámci programu pre trhy s cennými papiermi, ako aj vyrovnaných nákupov v hodnote 0,5 mld. EUR v rámci druhého programu nákupu krytých dlhopisov. V týždni končiacom sa 18. novembra 2011 tak hodnota akumulovaných nákupov v rámci programu pre trhy s cennými papiermi predstavovala 194,7 mld. EUR a hodnota portfólií prvého a druhého programu nákupu krytých dlhopisov predstavovala 59,2 mld. EUR, resp. 0,5 mld. EUR. Všetky tri portfóliá sa vykazujú ako držané do splatnosti.

Bežné účty úverových inštitúcií eurozóny

Zostatok na bežných účtoch úverových inštitúcií vedených v Eurosystéme (položka 2.1 na strane pasív) sa v dôsledku všetkých transakcií znížil o 58,4 mld. EUR na 236,5 mld. EUR.

Aktíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Súčty/medzisúčty nemusia súhlasiť v dôsledku zaokrúhlenia.
1 Zlato a pohľadávky v zlate 419 823 0
2 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 229 403 194
2.1 Pohľadávky voči MMF 80 382 143
2.2 Vklady v bankách, investície do cenných papierov, zahraničné pôžičky a ostatné zahraničné aktíva 149 022 50
3 Pohľadávky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 33 126 587
4 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v eurách 28 762 474
4.1 Vklady v bankách, investície do cenných papierov a pôžičky 28 762 474
4.2 Pohľadávky z úverovej facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvery poskytnuté úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách 625 489 36 247
5.1 Hlavné refinančné operácie 230 264 35 499
5.2 Dlhodobejšie refinančné operácie 392 481 0
5.3 Dolaďovacie reverzné operácie 0 0
5.4 Štrukturálne reverzné operácie 0 0
5.5 Jednodňové refinančné operácie 2 675 695
5.6 Pohľadávky z vyrovnania marže 68 52
6 Ostatné pohľadávky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 90 656 1 569
7 Cenné papiere rezidentov eurozóny v eurách 590 575 9 337
7.1 Cenné papiere držané na účely menovej politiky 254 365 8 300
7.2 Ostatné cenné papiere 336 210 1 037
8 Pohľadávky voči verejnej správe v eurách 33 966 0
9 Ostatné aktíva 341 551 1 396
Úhrn aktív 2 393 350 49 803
Pasíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Súčty/medzisúčty nemusia súhlasiť v dôsledku zaokrúhlenia.
1 Bankovky v obehu 865 139 −1 313
2 Záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách 661 914 38 709
2.1 Bežné účty (na krytie povinných minimálnych rezerv) 236 508 −58 420
2.2 Jednodňové sterilizačné operácie 236 781 92 080
2.3 Termínované vklady 187 000 4 000
2.4 Dolaďovacie reverzné operácie 0 0
2.5 Záväzky z vyrovnania marže 1 625 1 050
3 Ostatné záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 7 150 4 577
4 Emitované dlhové certifikáty 0 0
5 Záväzky voči ostatným rezidentom eurozóny v eurách 65 302 7 357
5.1 Verejná správa 57 381 7 550
5.2 Ostatné záväzky 7 920 −193
6 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v eurách 51 524 −359
7 Záväzky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 3 652 −330
8 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 9 564 −341
8.1 Vklady, zostatky a ostatné záväzky 9 564 −341
8.2 Záväzky z úverovej facility v rámci ERM II 0 0
9 Protipoložka k osobitným právam čerpania prideleným MMF 54 486 0
10 Ostatné pasíva 209 861 1 501
11 Účty precenenia 383 276 0
12 Kapitál a rezervy 81 481 0
Úhrn pasív 2 393 350 49 803

Kontakt pre médiá