Menu

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Eurosystemu na dzień 18 listopada 2011 r.

22 listopada 2011

Pozycje niezwiązane z operacjami polityki pieniężnej

W tygodniu zakończonym 18 listopada 2011 r. stan złota i należności w złocie (pozycja aktywów 1) nie zmienił się.

Pozycja netto Eurosystemu w walutach obcych (pozycje aktywów 2 i 3 minus pozycje pasywów 7, 8 i 9) zwiększyła się o 1,5 mld euro do poziomu 194,8 mld euro w wyniku transakcji klientów i transakcji portfelowych oraz transakcji zasilających w płynność w dolarach amerykańskich (zob. poniżej).

Transakcje płynnościowe w dolarach amerykańskich
Data waluty Rodzaj transakcji Kwota wymagalna Nowa kwota
17 listopada 2011 r. Transakcja odwracalna zasilająca w płynność w dolarach amerykańskich, z terminem zapadalności 8 dni 0,5 mld USD 0,6 mld USD

Transakcje te zostały przeprowadzone przez Eurosystem w związku z tymczasową wzajemną umową walutową (linią swap) zawartą przez Europejski Bank Centralny (EBC) z Systemem Rezerwy Federalnej.

Zasoby rynkowych papierów wartościowych innych niż papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7.2) wzrosły o 1 mld euro do poziomu 336,2 mld euro. Stan banknotów w obiegu (pozycja pasywów 1) obniżył się o 1,3 mld euro do poziomu 865,1 mld euro. Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych (pozycja pasywów 5.1) wzrosły o 7,6 mld euro do poziomu 57,4 mld euro.

Pozycje związane z operacjami polityki pieniężnej

Stan należności Eurosystemu od instytucji kredytowych netto (pozycja aktywów 5 minus pozycje pasywów 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 oraz 4) obniżył się o 60,9 mld euro do poziomu 200,1 mld euro. W środę 16 listopada 2011 r. przypadł termin zapadalności podstawowej operacji refinansującej w kwocie 194,8 mld euro oraz nastąpiło rozliczenie nowej operacji w kwocie 230,3 mld euro. W tym samym dniu przypadł termin zapadalności depozytów terminowych na kwotę 183 mld euro i przyjęto nowe depozyty na kwotę 187 mld euro.

Wykorzystanie kredytu w banku centralnym (pozycja aktywów 5.5) wyniosło 2,7 mld euro (wobec 2 mld euro w poprzednim tygodniu), zaś wykorzystanie depozytu w banku centralnym na koniec dnia (pozycja pasywów 2.2) wyniosło 236,8 mld euro (wobec 144,7 mld euro w poprzednim tygodniu).

Jak podano 6 października 2011 r., Rada Prezesów EBC podjęła decyzję o uruchomieniu drugiego programu skupu obligacji zabezpieczonych, który będzie trwać od listopada 2011 r. do końca października 2012 r. Zakupy w ramach tego programu są wykazywane jako papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej (pozycja aktywów 7.1).

Zasoby papierów wartościowych na potrzeby polityki pieniężnej w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7.1) wzrosły o 8,3 mld euro do poziomu 254,4 mld euro. Był to wynik netto rozliczonych zakupów na kwotę 8 mld euro w ramach programu dotyczącego rynków papierów wartościowych i na kwotę 0,5 mld euro w ramach drugiego programu skupu obligacji zabezpieczonych, a także wykupu papierów wartościowych w ramach programu dotyczącego rynków papierów wartościowych. W związku z tym w tygodniu zakończonym 18 listopada 2011 r. skumulowana wartość zakupów w ramach programu dotyczącego rynków papierów wartościowych wyniosła 194,7 mld euro, zaś wartość portfeli pierwszego i drugiego programu skupu obligacji zabezpieczonych wyniosła odpowiednio 59,2 mld i 0,5 mld euro. Wszystkie trzy portfele wykazuje się jako utrzymywane do terminu zapadalności.

Stan rachunków bieżących instytucji kredytowych strefy euro

W wyniku wszystkich transakcji stan rachunków bieżących instytucji kredytowych w Eurosystemie (pozycja pasywów 2.1) obniżył się o 58,4 mld euro do poziomu 236,5 mld euro.

Aktywa (w mln EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Złoto i należności w złocie 419.823 0
2 Należności od nierezydentów strefy euro w walutach obcych 229.403 194
2.1 Należności od MFW 80.382 143
2.2 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty zagraniczne i inne aktywa zagraniczne 149.022 50
3 Należności od rezydentów strefy euro w walutach obcych 33.126 587
4 Należności od nierezydentów strefy euro w euro 28.762 474
4.1 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty 28.762 474
4.2 Należności z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
5 Należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 625.489 36.247
5.1 Podstawowe operacje refinansujące 230.264 35.499
5.2 Dłuższe operacje refinansujące 392.481 0
5.3 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
5.4 Odwracalne operacje strukturalne 0 0
5.5 Kredyt w banku centralnym 2.675 695
5.6 Kredyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 68 52
6 Pozostałe należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro 90.656 1.569
7 Papiery wartościowe rezydentów strefy euro w euro 590.575 9.337
7.1 Papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej 254.365 8.300
7.2 Pozostałe papiery wartościowe 336.210 1.037
8 Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych w euro 33.966 0
9 Pozostałe aktywa 341.551 1.396
Aktywa razem 2.393.350 49.803
Pasywa (w mln EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Banknoty w obiegu 865.139 −1.313
2 Zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 661.914 38.709
2.1 Rachunki bieżące (w tym rachunki rezerw obowiązkowych) 236.508 −58.420
2.2 Depozyt w banku centralnym na koniec dnia 236.781 92.080
2.3 Depozyty terminowe 187.000 4.000
2.4 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
2.5 Depozyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 1.625 1.050
3 Pozostałe zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro 7.150 4.577
4 Zobowiązania z tytułu emisji certyfikatów dłużnych 0 0
5 Zobowiązania wobec innych rezydentów strefy euro w euro 65.302 7.357
5.1 Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych 57.381 7.550
5.2 Pozostałe zobowiązania 7.920 −193
6 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w euro 51.524 −359
7 Zobowiązania wobec rezydentów strefy euro w walutach obcych 3.652 −330
8 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w walutach obcych 9.564 −341
8.1 Depozyty, salda na rachunkach, pozostałe zobowiązania 9.564 −341
8.2 Zobowiązania z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
9 Odpowiednik specjalnych praw ciągnienia (SDR) przyznawanych przez MFW 54.486 0
10 Pozostałe pasywa 209.861 1.501
11 Różnice z wyceny 383.276 0
12 Kapitał i rezerwy kapitałowe 81.481 0
Pasywa razem 2.393.350 49.803

Kontakt z mediami