Menu

De geconsolideerde weekstaat van het Eurosysteem per 18 november 2011

22 november 2011

Posten die geen verband houden met monetairbeleidstransacties

In de week die eindigde op 18 november 2011 bleef de post Goud en goudvorderingen (actiefpost 1) onveranderd.

De nettopositie van het Eurosysteem in vreemde valuta (actiefposten 2 en 3 minus passiefposten 7, 8 en 9) steeg met EUR 1,5 miljard naar EUR 194,8 miljard ten gevolge van cliënten- en beleggingstransacties en in Amerikaanse dollar luidende liquiditeitsverschaffende transacties (zie hieronder).

In Amerikaanse dollar luidende liquiditeitstransacties
Valutadatum Type transactie Vervallen bedrag Nieuw bedrag
17 november 2011 8-daagse in Amerikaanse dollar luidende liquiditeitsverschaffende transactie met wederinkoop USD 0,5 miljard USD 0,6 miljard

De liquiditeitsverschaffende transacties werden door het Eurosysteem uitgevoerd in het kader van de tijdelijke wederzijdse kredietovereenkomst (“swap line”) van de Europese Centrale Bank (ECB) met het Federal Reserve System.

De door het Eurosysteem voor andere dan monetairbeleidsdoeleinden aangehouden waardepapieren (actiefpost 7.2) stegen met EUR 1 miljard naar EUR 336,2 miljard. De post Bankbiljetten in omloop (passiefpost 1) daalde met EUR 1,3 miljard naar EUR 865,1 miljard. De verplichtingen aan de overheid (passiefpost 5.1) stegen met EUR 7,6 miljard naar EUR 57,4 miljard.

Posten die verband houden met monetairbeleidstransacties

De totale kredietverlening door het Eurosysteem aan kredietinstellingen (actiefpost 5 minus passiefposten 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 en 4) daalde met EUR 60,9 miljard naar EUR 200,1 miljard. Op woensdag 16 november 2011 verviel een basisherfinancieringstransactie van EUR 194,8 miljard en werd een nieuwe transactie van EUR 230,3 miljard verrekend. Op dezelfde datum vervielen termijndeposito’s ter waarde van EUR 183 miljard en werden nieuwe deposito’s ter waarde van EUR 187 miljard aangetrokken.

Het beroep op de Marginale beleningsfaciliteit (actiefpost 5.5) was EUR 2,7 miljard (vergeleken met EUR 2 miljard in de voorafgaande week), terwijl het beroep op de Depositofaciliteit (passiefpost 2.2) EUR 236,8 miljard bedroeg (vergeleken met EUR 144,7 miljard in de voorafgaande week).

Zoals bekendgemaakt op 6 oktober 2011 heeft de Raad van Bestuur van de ECB besloten om een tweede aankoopprogramma van gedekte obligaties te starten dat tussen november 2011 en eind oktober 2012 ten uitvoer zal worden gelegd. Aankopen in het kader van dit programma worden opgenomen onder de post Waardepapieren aangehouden voor monetairbeleidsdoeleinden (actiefpost 7.1).

De door het Eurosysteem voor monetairbeleidsdoeleinden aangehouden waardepapieren (actiefpost 7.1) stegen met EUR 8,3 miljard naar EUR 254,4 miljard. Deze stijging was het gevolg van het netto resultaat van verrekende aankopen van EUR 8 miljard in het kader van het Programma voor de effectenmarkten (“Securities Markets Programme”) en van EUR 0,5 miljard in het kader van het tweede aankoopprogramma van gedekte obligaties, en de aflossing van waardepapieren in het kader van het Programma voor de effectenmarkten. In de week die eindigde op 18 november 2011 bedroeg de waarde van de gecumuleerde aankopen in het kader van het Programma voor de effectenmarkten derhalve in totaal EUR 194,7 miljard en die van de portefeuilles aangehouden in het kader van het eerste en tweede aankoopprogramma van gedekte obligaties in totaal respectievelijk EUR 59,2 miljard en EUR 0,5 miljard. De drie portefeuilles worden geboekt als waardepapieren die tot de vervaldatum worden aangehouden.

De rekeningen-courant van de kredietinstellingen van het eurogebied

Ten gevolge van alle transacties daalde de rekening-courantpositie van kredietinstellingen bij het Eurosysteem (passiefpost 2.1) met EUR 58,4 miljard naar EUR 236,5 miljard.

Activa (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Goud en goudvorderingen 419.823 0
2 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 229.403 194
2.1 Vorderingen op het IMF 80.382 143
2.2 Tegoeden bij banken en beleggingen in waardepapieren, externe leningen en overige externe activa 149.022 50
3 Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 33.126 587
4 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 28.762 474
4.1 Tegoeden bij banken, beleggingen in waardepapieren en leningen 28.762 474
4.2 Vorderingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
5 Kredietverlening aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 625.489 36.247
5.1 Basis-herfinancieringstransacties 230.264 35.499
5.2 Langerlopende herfinancieringstransacties 392.481 0
5.3 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
5.4 Structurele transacties met wederinkoop 0 0
5.5 Marginale beleningsfaciliteit 2.675 695
5.6 Kredieten uit hoofde van margestortingen 68 52
6 Overige vorderingen op kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 90.656 1.569
7 Waardepapieren uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 590.575 9.337
7.1 Waardepapieren aangehouden voor monetaire-beleidsdoeleinden 254.365 8.300
7.2 Overige waardepapieren 336.210 1.037
8 Overheidsschuld, luidende in euro 33.966 0
9 Overige activa 341.551 1.396
Totaal activa 2.393.350 49.803
Passiva (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Bankbiljetten in omloop 865.139 −1.313
2 Verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 661.914 38.709
2.1 Rekeningen-courant (met inbegrip van reserveverplichtingen) 236.508 −58.420
2.2 Depositofaciliteit 236.781 92.080
2.3 Termijndeposito's 187.000 4.000
2.4 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
2.5 Deposito's uit hoofde van margestortingen 1.625 1.050
3 Overige verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 7.150 4.577
4 Uitgegeven schuldbewijzen 0 0
5 Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 65.302 7.357
5.1 Overheid 57.381 7.550
5.2 Overige verplichtingen 7.920 −193
6 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 51.524 −359
7 Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 3.652 −330
8 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 9.564 −341
8.1 Deposito's, tegoeden en overige verplichtingen 9.564 −341
8.2 Verplichtingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
9 Tegenwaarde toegewezen bijzondere trekkingsrechten in het IMF 54.486 0
10 Overige passiva 209.861 1.501
11 Herwaarderingsrekeningen 383.276 0
12 Kapitaal en reserves 81.481 0
Totaal passiva 2.393.350 49.803

Contactpersonen voor de media