Menu

Eurosistēmas konsolidētais finanšu pārskats 2011. gada 18. novembrī

2011. gada 22. novembrī

Ar monetārās politikas operācijām nesaistītie posteņi

Nedēļā, kas beidzās 2011. gada 18. novembrī, zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi (1. aktīvu postenis) nemainījās.

Eurosistēmas ārvalstu valūtas tīrā pozīcija (2. un 3. aktīvu postenis mīnus 7., 8. un 9. pasīvu postenis) klientu un portfeļu darījumu un likviditāti palielinošo operāciju ASV dolāros (sk. tālāk) rezultātā palielinājās par 1.5 mljrd. euro (līdz 194.8 mljrd. euro).

Likviditātes operācijas ASV dolāros
Valutēšanas datums Darījuma veids Dzēstā darījuma apjoms Jaunā darījuma apjoms
2011. gada 17. novembris Likviditāti palielinošs reversais darījums ASV dolāros ar dzēšanas termiņu 8 dienas 0.5 mljrd. ASV dolāru 0.6 mljrd. ASV dolāru

Likviditāti palielinošos darījumus Eurosistēma veica saistībā ar pagaidu savstarpējo vienošanos par valūtas darījumiem (mijmaiņas darījumu līniju) starp Eiropas Centrālo banku (ECB) un Federālo rezervju sistēmu.

Eurosistēmas brīvi pārdodamo vērtspapīru, kas netiek turēti monetārās politikas mērķiem (7.2. aktīvu postenis), apjoms pieauga par 1 mljrd. euro (līdz 336.2 mljrd. euro). Banknotes apgrozībā (1. pasīvu postenis) samazinājās par 1.3 mljrd. euro (līdz 865.1 mljrd. euro). Saistības pret valdību (5.1. pasīvu postenis) pieauga par 7.6 mljrd. euro (līdz 57.4 mljrd. euro).

Ar monetārās politikas operācijām saistītie posteņi

Eurosistēmas tīrie aizdevumi kredītiestādēm (5. aktīvu postenis mīnus 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. un 4. pasīvu postenis) samazinājās par 60.9 mljrd. euro (līdz 200.1 mljrd. euro). Trešdien, 2011. gada 16. novembrī, galvenajai refinansēšanas operācijai 194.8 mljrd. euro apmērā pienāca dzēšanas termiņš un tika noslēgta jauna galvenā refinansēšanas operācija 230.3 mljrd. euro apmērā. Tajā pašā dienā termiņnoguldījumiem 183 mljrd. euro apjomā pienāca termiņš un tika piesaistīti jauni noguldījumi 187 mljrd. euro apjomā ar termiņu 1 nedēļa.

Aizdevumu iespējas uz nakti (5.5. aktīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 2.7 mljrd. euro (iepriekšējā nedēļā – 2 mljrd. euro), bet noguldījumu iespējas uz nakti (2.2. pasīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 236.8 mljrd. euro (iepriekšējā nedēļā – 144.7 mljrd. euro).

Kā paziņots 2011. gada 6. oktobrī, ECB Padome nolēma uzsākt otro "Nodrošināto obligāciju iegādes programmu", kuru plānots īstenot laikā no 2011. gada novembra līdz 2012. gada oktobra beigām. Ar šo programmu saistītie pirkumi uzrādīti 7.1. aktīvu postenī "Vērtspapīri, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem".

Eurosistēmas to vērtspapīru apjoms , kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem (7.1. aktīvu postenis), pieauga par 8.3 mljrd. euro (līdz 254.4 mljrd. euro). Šo pieaugumu veidoja "Vērtspapīru tirgu programmas" ietvaros veikto pirkumu (8 mljrd. euro) un otrās "Nodrošināto obligāciju iegādes programmas" ietvaros veikto pirkumu (0.5 mljrd. euro), kā arī "Vērtspapīru tirgu programmas" ietvaros dzēsto vērtspapīru neto rezultāts. Tādējādi nedēļā, kas beidzās 2011. gada 18. novembrī, "Vērtspapīru tirgu programmas" ietvaros veikto pirkumu kopējā vērtība sasniedza 194.7 mljrd. euro, savukārt pirmās un otrās "Nodrošināto obligāciju iegādes programmas" portfeļu vērtība sasniedza attiecīgi 59.2 mljrd. euro un 0.5 mljrd. euro. Visi trīs portfeļi uzskaitīti kā līdz termiņa beigām turētie vērtspapīri.

Euro zonas kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu konti

Visu darījumu rezultātā kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu kontu pozīcija Eurosistēmā (2.1. pasīvu postenis) samazinājās par 58.4 mljrd. euro (līdz 236.5 mljrd. euro).

Aktīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi 419,823 0
2 Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 229,403 194
2.1 SVF debitoru parādi 80,382 143
2.2 Atlikumi bankās un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi 149,022 50
3 Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 33,126 587
4 Prasības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 28,762 474
4.1 Atlikumi bankās, ieguldījumi vērtspapīros un aizdevumi 28,762 474
4.2 Kredīta iespēju prasības VKM II ietvaros 0 0
5 Aizdevumi, kas izsniegti euro euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 625,489 36,247
5.1 Galvenās refinansēšanas operācijas 230,264 35,499
5.2 Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas 392,481 0
5.3 Precizējošās reversās operācijas 0 0
5.4 Strukturālās reversās operācijas 0 0
5.5 Aizdevumu iespēja uz nakti 2,675 695
5.6 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu kredīti 68 52
6 Pārējās prasības euro pret euro zonas kredītiestādēm 90,656 1,569
7 Euro zonas rezidentu vērtspapīri euro 590,575 9,337
7.1 Vērtspapīri, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem 254,365 8,300
7.2 Pārējie vērtspapīri 336,210 1,037
8 Valdības parāds euro 33,966 0
9 Pārējie aktīvi 341,551 1,396
Kopā aktīvi 2,393,350 49,803
Pasīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Banknotes apgrozībā 865,139 −1,313
2 Saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 661,914 38,709
2.1 Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu) 236,508 −58,420
2.2 Noguldījumu iespēja uz nakti 236,781 92,080
2.3 Termiņnoguldījumi 187,000 4,000
2.4 Precizējošās reversās operācijas 0 0
2.5 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi 1,625 1,050
3 Pārējās saistības euro pret euro zonas kredītiestādēm 7,150 4,577
4 Emitētie parāda vērtspapīri 0 0
5 Saistības euro pret citiem euro zonas valstu rezidentiem 65,302 7,357
5.1 Saistības pret valdību 57,381 7,550
5.2 Pārējās saistības 7,920 −193
6 Saistības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 51,524 −359
7 Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 3,652 −330
8 Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 9,564 −341
8.1 Noguldījumi, kontu atlikumi un citas saistības 9,564 −341
8.2 Kredīta iespēju saistības VKM II ietvaros 0 0
9 Saistības pret SVF speciālo aizņēmuma tiesību ietvaros 54,486 0
10 Pārējās saistības 209,861 1,501
11 Pārvērtēšanas konti 383,276 0
12 Kapitāls un rezerves 81,481 0
Kopā pasīvi 2,393,350 49,803

Kontaktinformācija presei