Menu

Eurosüsteemi konsolideeritud finantsaruanne seisuga 18. november 2011

22. november 2011

Kirjed, mis ei ole seotud rahapoliitika operatsioonidega

18. novembril 2011 lõppenud nädalal püsis kulla ja kullaga seotud nõuete (varade kirje 1) maht muutumatuna.

Eurosüsteemi netopositsioon välisvääringus (varade kirjed 2 ja 3, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 7, 8 ja 9) suurenes kliendi- ja portfellitehingute ning USA dollarites likviidsust lisavate operatsioonide (vt allpool) tulemusel 1,5 miljardi euro võrra 194,8 miljardi euroni.

USA dollarites likviidsust lisavad operatsioonid
Väärtuspäev Tehingu liik Summa tähtaja möödudes Uus summa
17. november 2011 USA dollarites likviidsust lisav pöördoperatsioon tähtajaga 8 päeva 0,5 miljardit USA dollarit 0,6 miljardit USA dollarit

Eurosüsteem teostas need likviidsust lisavad tehingud seoses ajutise vastastikuse valuutakokkuleppega ( swap-tehing), mille Euroopa Keskpank (EKP) on sõlminud USA Föderaalreservi Süsteemiga.

Eurosüsteemi muude turukõlblike väärtpaberite (varade kirje 7.2) maht suurenes 1 miljardi euro võrra 336,2 miljardi euroni. Ringluses olevate pangatähtede arv (kohustuste kirje 1) vähenes 1,3 miljardi euro võrra 865,1 miljardi euroni. Kohustused valitsussektori ees (kohustuste kirje 5.1) suurenesid 7,6 miljardi euro võrra 57,4 miljardi euroni.

Rahapoliitika operatsioonidega seotud kirjed

Eurosüsteemi netolaenud krediidiasutustele (varade kirje 5, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) vähenesid 60,9 miljardi euro võrra 200,1 miljardi euroni. Kolmapäeval, 16. novembril 2011 möödus 194,8 miljardi euro suuruse põhilise refinantseerimisoperatsiooni tähtaeg ning teostati uus operatsioon väärtusega 230,3 miljardit eurot. Samal kuupäeval möödus ka 183 miljardi euro väärtuses tähtajaliste hoiuste tähtaeg ning koguti uusi hoiuseid 187 miljardi euro väärtuses.

Laenamise püsivõimalust (varade kirje 5.5) kasutati 2,7 miljardi euro ulatuses (võrreldes 2 miljardi euroga eelmisel nädalal) ning hoiustamise püsivõimalust (kohustuste kirje 2.2) kasutati 236,8 miljardi euro ulatuses (võrreldes 144,7 miljardi euroga eelmisel nädalal).

Vastavalt 6. oktoobril 2011 avaldatud teatele otsustas EKP nõukogu käivitada tagatud võlakirjade teise ostukava, mida rakendatakse alates 2011. aasta novembrist kuni 2012. aasta oktoobri lõpuni. Selle kava raames tehtavad ostud kajastuvad rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavate väärtpaberite all (varade kirje 7.1).

Eurosüsteemi rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavate väärtpaberite (varade kirje 7.1) maht kasvas 8,3 miljardi euro võrra 254,4 miljardi euroni, tingituna ostude arveldamisest väärtpaberituruprogrammi raames 8 miljardi euro ulatuses ja tagatud võlakirjade teise ostukava raames 0,5 miljardi euro ulatuses ning väärtpaberite lunastamisest väärtpaberituruprogrammi raames. Selle tulemusel ulatus 18. novembril 2011 lõppenud nädalal väärtpaberituruprogrammi raames tehtud ostutehingute väärtus 194,7 miljardi euroni ning tagatud võlakirjade esimese ja teise ostukava alusel hoitava portfelli väärtus vastavalt 59,2 miljardi ja 0,5 miljardi euroni. Kõiki kolme portfelli kajastatakse arvepidamises tähtaja lõpuni hoitavate väärtpaberitena.

Euroala krediidiasutuste arvelduskontod

Kõigi tehingute tulemusel vähenesid eurosüsteemi krediidiasutuste hoiused arvelduskontodel (kohustuste kirje 2.1) 58,4 miljardi euro võrra 236,5 miljardi euroni.

Varad (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Kuld ja nõuded kullas 419 823 0
2 Nõuded välisvääringus euroalaväliste residentide vastu 229 403 194
2.1 Nõuded RVFle 80 382 143
2.2 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ning muud välisvarad 149 022 50
3 Nõuded välisvääringus euroala residentide vastu 33 126 587
4 Nõuded eurodes euroalaväliste residentide vastu 28 762 474
4.1 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud ja laenud 28 762 474
4.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad nõuded 0 0
5 Rahapoliitika operatsioonidega seotud laenud eurodes euroala krediidiasutustele 625 489 36 247
5.1 Põhilised refinantseerimisoperatsioonid 230 264 35 499
5.2 Pikemaajalised refinantseerimisoperatsioonid 392 481 0
5.3 Tasanduspöördtehingud 0 0
5.4 Struktuursed pöördtehingud 0 0
5.5 Laenamise püsivõimalus 2 675 695
5.6 Lisatagatise nõuetega seotud krediit 68 52
6 Muud nõuded eurodes euroala krediidiasutuste vastu 90 656 1 569
7 Euroala residentide väärtpaberid eurodes 590 575 9 337
7.1 Rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavad väärtpaberid 254 365 8 300
7.2 Muud väärtpaberid 336 210 1 037
8 Valitsussektori võlg eurodes 33 966 0
9 Muud varad 341 551 1 396
Varad kokku 2 393 350 49 803
Kohustused (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Ringluses olevad pangatähed 865 139 −1 313
2 Rahapoliitika operatsioonidega seotud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 661 914 38 709
2.1 Arvelduskontod (sealhulgas kohustusliku reservi nõuded) 236 508 −58 420
2.2 Hoiustamise püsivõimalus 236 781 92 080
2.3 Tähtajalised hoiused 187 000 4 000
2.4 Tasanduspöördtehingud 0 0
2.5 Lisatagatise nõuetega seotud hoiused 1 625 1 050
3 Muud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 7 150 4 577
4 Emiteeritud võlakirjad 0 0
5 Kohustused eurodes teiste euroala residentide ees 65 302 7 357
5.1 Valitsussektor 57 381 7 550
5.2 Muud kohustused 7 920 −193
6 Kohustused eurodes euroalaväliste residentide ees 51 524 −359
7 Kohustused välisvääringus euroala residentide ees 3 652 −330
8 Kohustused välisvääringus euroalaväliste residentide ees 9 564 −341
8.1 Hoiused, kontojäägid ja muud kohustused 9 564 −341
8.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad kohustused 0 0
9 Rahvusvahelise Valuutafondi arvestusühikute (SDR) vastaskirje 54 486 0
10 Muud kohustused 209 861 1 501
11 Ümberhindluskontod 383 276 0
12 Kapital ja reservid 81 481 0
Kohustused kokku 2 393 350 49 803

Kontaktandmed