Menu

Eurosystemets konsoliderede balance pr. 18. november 2011

22. november 2011

Poster uden relation til de pengepolitiske operationer

I ugen, der sluttede den 18. november 2011, forblev guld og tilgodehavender i guld (aktivpost 1) uændret.

Eurosystemets nettoposition i fremmed valuta (aktivpost 2 og 3 fratrukket passivpost 7, 8 og 9) steg med 1,5 mia. euro til 194,8 mia. euro som følge af kunde- og porteføljetransaktioner og likviditetstilførende operationer i amerikanske dollar (se nedenfor).

Likviditetstilførende operationer i amerikanske dollar
Valørdato Transaktionstype Forfaldent beløb Nyt beløb
17. november 2011 Likviditetstilførende tilbageførselsforretning i amerikanske dollar med en løbetid på 8 dage USD 0,5 mia. USD 0,6 mia.

De likviditetstilførende transaktioner blev gennemført af Eurosystemet i forbindelse med det midlertidige, gensidige valutaarrangement (swap line), som Den Europæiske Centralbank har med Federal Reserve.

Eurosystemets beholdninger af andre omsættelige værdipapirer end dem, der holdes af pengepolitiske grunde, (aktivpost 7.2) steg med 1 mia. euro til 336,2 mia. euro. Seddelomløbet (passivpost 1) faldt med 1,3 mia. euro til 865,1 mia. euro. Forpligtelser over for offentlig forvaltning og service (passivpost 5.1) steg med 7,6 mia. euro til 57,4 mia. euro.

Poster med relation til de pengepolitiske operationer

Eurosystemets nettoudlån til kreditinstitutter (aktivpost 5 fratrukket passivpost 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 og 4) faldt med 60,9 mia. euro til 200,1 mia. euro. Onsdag den 16. november 2011 udløb en primær markedsoperation på 194,8 mia. euro, og en ny på 230,3 mia. euro blev afviklet. Samme dag udløb tidsindskud til en værdi af 183 mia. euro, og der var modtaget nye indskud til en værdi af 187 mia. euro.

Anvendelsen af den marginale udlånsfacilitet (aktivpost 5.5) udgjorde 2,7 mia. euro (mod 2 mia. euro i ugen før). Anvendelsen af indlånsfaciliteten (passivpost 2.2) udgjorde 236,8 mia. euro (mod 144,7 mia. euro i ugen før).

Som meddelt den 6. oktober 2011 besluttede ECB's styrelsesråd at indføre et nyt program til opkøb af covered bonds, som vil blive gennemført i perioden fra november 2011 til ultimo oktober 2012. Opkøb inden for dette program bogføres under værdipapirer, der holdes af pengepolitiske grunde (aktivpost 7.1).

Eurosystemets beholdninger af værdipapirer, der holdes af pengepolitiske grunde, (aktivpost 7.1) steg med 8,3 mia. euro til 254,4 mia. euro. Denne stigning skyldtes nettoresultatet af afviklede opkøb for 8 mia. euro under Securities Markets Programme og 0,5 mia. euro under det nye program til opkøb af covered bonds samt indfrielsen af værdipapirer under Securities Markets Programme. I ugen, der sluttede den 18. november 2011, udgjorde værdien af de akkumulerede opkøb under Securities Markets Programme derfor 194,7 mia. euro, og værdien af porteføljerne i forbindelse med det første og det andet program til opkøb af covered bonds udgjorde henholdsvis 59,2 mia. euro og 0,5 mia. euro. Regnskabsmæssigt er alle tre porteføljer blevet behandlet som holdt-til-udløb.

Anfordringskonti tilhørende euroområdets kreditinstitutter

Som et resultat af alle transaktioner faldt kreditinstitutternes anfordringskonti i Eurosystemet (passivpost 2.1) med 58,4 mia. euro til 236,5 mia. euro.

Aktiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Guld og tilgodehavender i guld 419.823 0
2 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter uden for euroområdet 229.403 194
2.1 Tilgodehavender hos IMF 80.382 143
2.2 Banktilgodehavender og værdipapirer, eksterne lån og andre eksterne aktiver 149.022 50
3 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter i euroområdet 33.126 587
4 Tilgodehavender i euro hos residenter uden for euroområdet 28.762 474
4.1 Banktilgodehavender, værdipapirer og lån 28.762 474
4.2 Tilgodehavender i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
5 Udlån i euro til kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 625.489 36.247
5.1 Primære markedsoperationer 230.264 35.499
5.2 Langfristede markedsoperationer 392.481 0
5.3 Finjusterende markedsoperationer 0 0
5.4 Strukturelle markedsoperationer 0 0
5.5 Marginal udlånsfacilitet 2.675 695
5.6 Udlån til dækning af øgede låneomkostninger 68 52
6 Andre tilgodehavender i euro hos kreditinstitutter i euroområdet 90.656 1.569
7 Værdipapirer i euro fra residenter i euroområdet 590.575 9.337
7.1 Værdipapirer holdt af pengepolitiske grunde 254.365 8.300
7.2 Andre værdipapirer 336.210 1.037
8 Offentlig forvaltning og service - gæld i euro 33.966 0
9 Andre aktiver 341.551 1.396
Aktiver i alt 2.393.350 49.803
Passiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Seddelomløb 865.139 −1.313
2 Forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 661.914 38.709
2.1 Anfordringskonti (dækker reservekravssystemet) 236.508 −58.420
2.2 Indlånsfacilitet 236.781 92.080
2.3 Indskud med fast løbetid 187.000 4.000
2.4 Finjusterende markedsoperationer 0 0
2.5 Indskud til dækning af øgede låneomkostninger 1.625 1.050
3 Andre forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet 7.150 4.577
4 Udstedte gældsbeviser 0 0
5 Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet 65.302 7.357
5.1 Offentlig forvaltning og service 57.381 7.550
5.2 Andre forpligtelser 7.920 −193
6 Forpligtelser i euro over for residenter uden for euroområdet 51.524 −359
7 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter i euroområdet 3.652 −330
8 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter uden for euroområdet 9.564 −341
8.1 Indlån og andre forpligtelser 9.564 −341
8.2 Forpligtelser i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
9 Modpost til tildelte særlige trækningsrettigheder i IMF 54.486 0
10 Andre forpligtelser 209.861 1.501
11 Revalueringskonti 383.276 0
12 Kapital og reserver 81.481 0
Passiver i alt 2.393.350 49.803

Medie- og pressehenvendelser