Menu

Konsolidovaná rozvaha Eurosystému k 18. listopadu 2011

22. listopadu 2011

Položky nesouvisející s operacemi měnové politiky

V týdnu končícím 18. listopadu 2011 zůstal objem zlata a pohledávek ve zlatě (položka I na straně aktiv) beze změny.

Čistý objem devizových aktiv Eurosystému (součet položek 2 a 3 na straně aktiv po odečtení položek 7, 8 a 9 na straně pasiv) se v důsledku klientských a portfoliových transakcí a operací na poskytnutí likvidity v amerických dolarech zvýšil o 1,5 mld. EUR na 194,8 mld. EUR (viz níže).

Operace na poskytnutí likvidity v amerických dolarech
Ke dni Druh transakce Splatná částka Nová částka
17. listopadu 2011 reverzní transakce na poskytnutí likvidity v amerických dolarech se splatností 8 dní 0,5 mld. USD 0,6 mld. USD

Tyto transakce na poskytnutí likvidity prováděl Eurosystém v souvislosti s dočasnou vzájemnou měnovou dohodou (swapovou linkou), kterou Evropská centrální banka uzavřela s Federálním rezervním systémem.

Objem obchodovatelných cenných papírů mimo cenné papíry držené pro účely měnové politiky v držení Eurosystému (položka 7.2 na straně aktiv) vzrostl o 1 mld. EUR na 336,2 mld. EUR. Emise bankovek v oběhu (položka I na straně pasiv) klesla o 1,3 mld. EUR na 865,1 mld. EUR. Objem závazků vůči veřejným rozpočtům (položka 5.1 na straně pasiv) se zvýšil o 7,6 mld. EUR na 57,4 mld. EUR.

Položky související s operacemi měnové politiky

Čistý objem úvěrů poskytnutých Eurosystémem úvěrovým institucím (položka 5 na straně aktiv po odečtení položek 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na straně pasiv) se snížil o 60,9 mld. EUR na 200,1 mld. EUR. Ve středu 16. listopadu 2011 byla splatná hlavní refinanční operace o objemu 194,8 mld. EUR a byla vypořádána další ve výši 230,3 mld. EUR. V tentýž den byly splatné termínované vklady o objemu 183 mld. EUR a byly přijaty nové vklady ve výši 187 mld. EUR.

Prostřednictvím mezní zápůjční facility (položka 5.5 na straně aktiv) bylo poskytnuto 2,7 mld. EUR (oproti 2 mld. EUR během předchozího týdne), pomocí vkladové facility (položka 2.2 na straně pasiv) bylo uloženo 236,8 mld. EUR (oproti 144,7 mld. EUR během předchozího týdne).

V souladu s oznámením ze 6. října 2011 rozhodla Rada guvernérů ECB zahájit druhý program nákupu krytých dluhopisů, který bude realizován v období mezi listopadem 2011 a koncem října 2012. Nákupy v rámci tohoto programu jsou vedeny pod položkou cenné papíry držené pro účely měnové politiky (položka aktiv 7.1).

Objem cenných papírů držených pro účely měnové politiky v držení Eurosystému (položka 7.1 na straně aktiv) vzrostl o 8,3 mld. EUR na 254,4 mld. EUR. Příčinou tohoto nárůstu je čistý výsledek vypořádaných nákupů o objemu 8 mld. EUR v rámci programu pro trhy s cennými papíry a 0,5 mld. EUR v rámci druhého programu nákupu krytých dluhopisů a dále splacení cenných papírů v rámci programu pro trhy s cennými papíry. V týdnu končícím 18. listopadu 2011 tedy činila hodnota akumulovaných nákupů v rámci programu pro trhy s cennými papíry 194,7 mld. EUR, hodnota portfolia drženého v rámci prvního programu nákupu krytých dluhopisů 59,2 mld. EUR a hodnota portfolia drženého v rámci druhého programu nákupu krytých dluhopisů 0,5 mld. EUR. Všechna tři portfolia jsou vykázána jako cenné papíry držené do splatnosti.

Běžné účty úvěrových institucí eurozóny

V důsledku všech transakcí klesl zůstatek na běžných účtech úvěrových institucí vedených u Eurosystému (položka 2.1 na straně pasiv) o 58,4 mld. EUR na 236,5 mld. EUR.

Aktiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Zlato a pohledávky ve zlatě 419 823 0
2 Pohledávky v cizí měně za nerezidenty eurozóny 229 403 194
2.1 Pohledávky za MMF 80 382 143
2.2 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů, zahraniční půjčky a jiná zahraniční aktiva 149 022 50
3 Pohledávky v cizí měně za rezidenty eurozóny 33 126 587
4 Pohledávky v eurech za nerezidenty eurozóny 28 762 474
4.1 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů a půjčky 28 762 474
4.2 Pohledávky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvěry v eurech úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 625 489 36 247
5.1 Hlavní refinanční operace 230 264 35 499
5.2 Dlouhodobější refinanční operace 392 481 0
5.3 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
5.4 Strukturální reverzní operace 0 0
5.5 Mezní zápůjční facilita 2 675 695
5.6 Pohledávky z vyrovnání marže 68 52
6 Ostatní pohledávky v eurech za úvěrovými institucemi eurozóny 90 656 1 569
7 Cenné papíry rezidentů eurozóny v eurech 590 575 9 337
7.1 Cenné papíry držené pro účely měnové politiky 254 365 8 300
7.2 Ostatní cenné papíry 336 210 1 037
8 Pohledávky v eurech za veřejnými rozpočty 33 966 0
9 Ostatní aktiva 341 551 1 396
Aktiva celkem 2 393 350 49 803
Pasiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Bankovky v oběhu 865 139 −1 313
2 Závazky v eurech vůči úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 661 914 38 709
2.1 Běžné účty (systém povinných minimálních rezerv) 236 508 −58 420
2.2 Vkladová facilita 236 781 92 080
2.3 Termínované vklady 187 000 4 000
2.4 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
2.5 Závazky z vyrovnání marže 1 625 1 050
3 Ostatní závazky v eurech vůči úvěrovým institucím v eurozóně 7 150 4 577
4 Emitované dluhopisy 0 0
5 Závazky v eurech vůči ostatním rezidentům eurozóny 65 302 7 357
5.1 Závazky vůči veřejným rozpočtům 57 381 7 550
5.2 Ostatní závazky 7 920 −193
6 Závazky v eurech vůči nerezidentům eurozóny 51 524 −359
7 Závazky v cizí měně vůči rezidentům eurozóny 3 652 −330
8 Závazky v cizí měně vůči nerezidentům eurozóny 9 564 −341
8.1 Vklady a ostatní závazky 9 564 −341
8.2 Závazky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
9 Vyrovnávací položka zvláštních práv čerpání MMF 54 486 0
10 Ostatní pasiva 209 861 1 501
11 Účty přecenění 383 276 0
12 Kapitál a rezervní fondy 81 481 0
Pasiva celkem 2 393 350 49 803

Kontakty pro média