Menu

Консолидиран финансов отчет на Евросистемата към 18 ноември 2011 г.

22 ноември 2011 г.

Статии, несвързани с операции по паричната политика

През седмицата, която приключва на 18 ноември 2011 г., показателят злато и вземания в злато (статия 1 от активите) остава непроменен.

Нетната позиция на Евросистемата в чуждестранна валута (статии 2 и 3 от активите минус статии 7, 8 и 9 от пасивите) отбелязва увеличение с 1,5 млрд. евро до 194,8 млрд. евро в резултат на извършените транзакции с клиенти, портфейлни транзакции и операции по предоставяне на ликвидност в щатски долари (виж по-долу).

Операции по предоставяне на ликвидност в щатски долари
Вальор Вид транзакция Сума с настъпващ падеж Нова сума
17 ноември 2011 г. 8-дневна обратна транзакция по предоставяне на ликвидност в щатски долари 0,5 млрд. щатски долара 0,6 млрд. щатски долара

Транзакциите по предоставяне на ликвидност са извършени от Евросистемата във връзка с временното реципрочно валутно споразумение (суап линия), сключено от Европейската централна банка (ЕЦБ) със Системата на Федералния резерв.

Наличностите на Евросистемата от търгуеми ценни книжа, различни от държаните за целите на паричната политика (статия 7.2 от активите), отбелязват увеличение с 1 млрд. евро до 336,2 млрд. евро. Банкнотите в обращение (статия I от пасивите) намаляват с 1,3 млрд. евро до 865,1 млрд. евро. Задълженията към сектор Държавно управление (статия 5.1 от пасивите) се увеличават със 7,6 млрд. евро до 57,4 млрд. евро.

Статии, свързани с операции по паричната политика

Нетното кредитиране на Евросистемата за кредитни институции (статия 5 от активите минус статии 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 и 4 от пасивите) отбелязва намаление с 60,9 млрд. евро до 200,1 млрд. евро. На 16 ноември 2011 г., сряда, настъпи падежът на основна операция по рефинансиране в размер на 194,8 млрд. евро и бе извършено плащането по нова на стойност 230,3 млрд. евро. На същата дата настъпи падежът на срочни депозити в размер на 183 млрд. евро и бяха набрани нови депозити в размер на 187 млрд. евро.

Използваното пределно кредитно улеснение (статия 5.5 от активите) възлиза на 2,7 млрд. евро (при 2 млрд. евро през предходната седмица), а използваното депозитно улеснение (статия 2.2 от пасивите) е 236,8 млрд. евро (при 144,7 млрд. евро през предходната седмица).

Както бе обявено на 6 октомври 2011 г., Управителният съвет на ЕЦБ взе решение да започне втора програма за закупуване на обезпечени облигации, която ще се приложи между ноември 2011 г. и края на октомври  2012 г. Покупките по тази програма се записват в ценни книжа, държани за целите на паричната политика (статия 7.1 от активите).

Наличностите на Евросистемата от ценни книжа, държани за целите на паричната политика (статия 7.1 от активите), отбелязват увеличение с 8,3 млрд. евро до 254,4 млрд. евро. Това увеличение се дължи на нетния резултат от заплатените покупки на стойност 8 млрд. евро по програмата за пазарите на ценни книжа и на стойност 0,5 млрд. евро по втората програма за закупуване на обезпечени облигации, както и на изплащането на ценни книжа по програмата за пазарите на ценни книжа. Така през седмицата, която приключва на 18 ноември 2011 г., стойността на общите покупки по програмата за пазарите на ценни книжа достигна 194,7 млрд. евро, а тази на държаните портфейли по първата и втората програма за закупуване на обезпечени облигации достигна съответно 59,2 млрд. евро и 0,5 млрд. евро. И трите портфейла се отчитат като притежавани до падеж.

Разплащателни сметки на кредитните институции от еврозоната

В резултат на всички транзакции по разплащателните сметки на кредитните институции при Евросистемата (статия 2.I от пасивите) се отчита спад от 58,4 млрд. евро до 236,5 млрд. евро.

Активи (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на трансакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Злато и вземания в злато 419 823 0
2 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 229 403 194
2.1 Вземания от МВФ 80 382 143
2.2 Салда в банки и инвестиции в ценни книжа, външни заеми и други външни активи 149 022 50
3 Вземания от резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 33 126 587
4 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 28 762 474
4.1 Салда в банки, инвестиции в ценни книжа и заеми 28 762 474
4.2 Вземания, произтичащи от кредитното улеснение по Механизма на обменните курсове ІІ 0 0
5 Заеми за кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 625 489 36 247
5.1 Основни операции по рефинансиране 230 264 35 499
5.2 Дългосрочни операции по рефинансиране 392 481 0
5.3 Обратни операции за фино регулиране 0 0
5.4 Структурни обратни операции 0 0
5.5 Пределно кредитно улеснение 2 675 695
5.6 Кредити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 68 52
6 Други вземания от кредитни институции от еврозоната, деноминирани в евро 90 656 1 569
7 Ценни книжа на резиденти от еврозоната, деноминирани в евро 590 575 9 337
7.1 Ценни книжа, държани за целите на паричната политика 254 365 8 300
7.2 Други ценни книжа 336 210 1 037
8 Дълг на сектор „Държавно управление“, деноминиран в евро 33 966 0
9 Други активи 341 551 1 396
Общо активи 2 393 350 49 803
Пасиви (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на трансакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Банкноти в обращение 865 139 −1 313
2 Задължения към кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 661 914 38 709
2.1 Разплащателни сметки (покриващи системата за минимални резерви) 236 508 −58 420
2.2 Депозитно улеснение 236 781 92 080
2.3 Срочни депозити 187 000 4 000
2.4 Обратни операции за фино регулиране 0 0
2.5 Депозити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 1 625 1 050
3 Други задължения към кредитни институции от еврозоната, деноминирани в евро 7 150 4 577
4 Издадени дългови сертификати 0 0
5 Задължения към други резиденти от еврозоната, деноминирани в евро 65 302 7 357
5.1 Сектор „Държавно управление“ 57 381 7 550
5.2 Други задължения 7 920 −193
6 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 51 524 −359
7 Задължения към резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 3 652 −330
8 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 9 564 −341
8.1 Депозити, салда и други задължения 9 564 −341
8.2 Задължения, произтичащи от кредитното улеснение по Механизма на обменните курсове ІІ 0 0
9 Специални права на тираж, предоставени от МВФ 54 486 0
10 Други задължения 209 861 1 501
11 Сметки за преоценка 383 276 0
12 Капитал и резерви 81 481 0
Общо пасиви 2 393 350 49 803

Данни за контакт за медиите