Menu

Eurosistēmas konsolidētais finanšu pārskats 2011. gada 11. novembrī

2011. gada 15. novembrī

Ar monetārās politikas operācijām nesaistītie posteņi

Nedēļā, kas beidzās 2011. gada 11. novembrī, zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi (1. aktīvu postenis) samazinājās par 2 milj. euro, vienai Eurosistēmas centrālajai bankai pārdodot zeltu (saskaņā ar Centrālo banku nolīgumu par zeltu, kas stājās spēkā 2009. gada 27. septembrī).

Eurosistēmas ārvalstu valūtas tīrā pozīcija (2. un 3. aktīvu postenis mīnus 7., 8. un 9. pasīvu postenis) klientu un portfeļu darījumu un likviditāti palielinošo operāciju ASV dolāros (sk. tālāk) rezultātā palielinājās par 0.4 mljrd. euro (līdz 193.4 mljrd. euro).

Likviditātes operācijas ASV dolāros
Valutēšanas datums Darījuma veids Dzēstā darījuma apjoms Jaunā darījuma apjoms
2011. gada 10. novembris Likviditāti palielinošs reversais darījums ASV dolāros ar dzēšanas termiņu 7 dienas 0.5 mljrd. ASV dolāru 0.5 mljrd. ASV dolāru
2011. gada 10. novembris Likviditāti palielinošs reversais darījums ASV dolāros ar dzēšanas termiņu 84 dienas - 0.4 mljrd. ASV dolāru

Likviditāti palielinošos darījumus Eurosistēma veica saistībā ar pagaidu savstarpējo vienošanos par valūtas darījumiem (mijmaiņas darījumu līniju) starp Eiropas Centrālo banku un Federālo rezervju sistēmu.

Eurosistēmas brīvi pārdodamo vērtspapīru, kas netiek turēti monetārās politikas mērķiem (7.2. aktīvu postenis), apjoms samazinājās par 1 mljrd. euro (līdz 335.2 mljrd. euro). Banknotes apgrozībā (1. pasīvu postenis) samazinājās par 0.6 mljrd. euro (līdz 866.5 mljrd. euro). Saistības pret valdību (5.1. pasīvu postenis) samazinājās par 1.1 mljrd. euro (līdz 49.8 mljrd. euro).

Ar monetārās politikas operācijām saistītie posteņi

Eurosistēmas tīrie aizdevumi kredītiestādēm (5. aktīvu postenis mīnus 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. un 4. pasīvu postenis) pieauga par 146.6 mljrd. euro (līdz 261 mljrd. euro). Trešdien, 2011. gada 9. novembrī, galvenajai refinansēšanas operācijai 182.8 mljrd. euro apmērā pienāca dzēšanas termiņš un tika noslēgta jauna galvenā refinansēšanas operācija 194.8 mljrd. euro apmērā. Tajā pašā dienā ilgāka termiņa refinansēšanas operācijai 59.1 mljrd. euro apmērā pienāca dzēšanas termiņš un tika noslēgta jauna ilgāka termiņa refinansēšanas operācija 55.5 mljrd. euro apmērā ar dzēšanas termiņu 35 dienas. Tajā pašā dienā arī termiņnoguldījumiem 173.5 mljrd. euro apmērā pienāca termiņš un tika piesaistīti jauni noguldījumi 183 mljrd. euro apmērā.

Aizdevumu iespējas uz nakti (5.5. aktīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 2 mljrd. euro (iepriekšējā nedēļā – 1.2 mljrd. euro), bet noguldījumu iespējas uz nakti (2.2. pasīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 144.7 mljrd. euro (iepriekšējā nedēļā – 288.4 mljrd. euro).

Eurosistēmas vērtspapīru, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem (7.1. aktīvu postenis), apjoms pieauga par 3.8 mljrd. euro (līdz 246.1 mljrd. euro). Šāds pieaugums radās, veicot pirkumus "Vērtspapīru tirgu programmas" ietvaros un pienākot vērtspapīru dzēšanas termiņam "Nodrošināto obligāciju pirkšanas programmas" ietvaros. Tādējādi nedēļā, kas beidzās 2011. gada 11. novembrī, "Vērtspapīru tirgu programmas" ietvaros veikto pirkumu vērtība un "Nodrošināto obligāciju pirkšanas programmas" portfeļa vērtība sasniedza attiecīgi 186.8 mljrd. euro un 59.2 mljrd. euro. Abi portfeļi tiek uzskaitīti kā līdz termiņa beigām turētie vērtspapīri.

Euro zonas kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu konti

Visu darījumu rezultātā kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu kontu pozīcija Eurosistēmā (2.1. pasīvu postenis) palielinājās par 159.6 mljrd. euro (līdz 294.9 mljrd. euro).

Aktīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi 419,823 −2
2 Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 229,210 −541
2.1 SVF debitoru parādi 80,239 −31
2.2 Atlikumi bankās un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi 148,971 −510
3 Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 32,539 694
4 Prasības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 28,288 1,032
4.1 Atlikumi bankās, ieguldījumi vērtspapīros un aizdevumi 28,288 1,032
4.2 Kredīta iespēju prasības VKM II ietvaros 0 0
5 Aizdevumi, kas izsniegti euro euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 589,242 9,207
5.1 Galvenās refinansēšanas operācijas 194,765 11,992
5.2 Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas 392,481 −3,515
5.3 Precizējošās reversās operācijas 0 0
5.4 Strukturālās reversās operācijas 0 0
5.5 Aizdevumu iespēja uz nakti 1,980 743
5.6 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu kredīti 16 −13
6 Pārējās prasības euro pret euro zonas kredītiestādēm 89,087 3,559
7 Euro zonas rezidentu vērtspapīri euro 581,238 2,850
7.1 Vērtspapīri, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem 246,065 3,839
7.2 Pārējie vērtspapīri 335,173 −989
8 Valdības parāds euro 33,966 0
9 Pārējie aktīvi 340,154 −1,804
Kopā aktīvi 2,343,547 14,995
Pasīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Banknotes apgrozībā 866,452 −628
2 Saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 623,205 22,230
2.1 Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu) 294,928 159,648
2.2 Noguldījumu iespēja uz nakti 144,701 −143,727
2.3 Termiņnoguldījumi 183,000 9,500
2.4 Precizējošās reversās operācijas 0 0
2.5 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi 575 −3,190
3 Pārējās saistības euro pret euro zonas kredītiestādēm 2,574 −1,518
4 Emitētie parāda vērtspapīri 0 0
5 Saistības euro pret citiem euro zonas valstu rezidentiem 57,944 −769
5.1 Saistības pret valdību 49,831 −1,147
5.2 Pārējās saistības 8,113 377
6 Saistības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 51,883 2,448
7 Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 3,982 1,325
8 Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 9,906 −1,577
8.1 Noguldījumi, kontu atlikumi un citas saistības 9,906 −1,577
8.2 Kredīta iespēju saistības VKM II ietvaros 0 0
9 Saistības pret SVF speciālo aizņēmuma tiesību ietvaros 54,486 0
10 Pārējās saistības 208,360 −6,516
11 Pārvērtēšanas konti 383,276 0
12 Kapitāls un rezerves 81,481 0
Kopā pasīvi 2,343,547 14,995

Kontaktinformācija presei