Menu

Konsolidovaná rozvaha Eurosystému k 11. listopadu 2011

15. listopadu 2011

Položky nesouvisející s operacemi měnové politiky

V týdnu končícím 11. listopadu 2011 odpovídalo snížení objemu zlata a pohledávek ve zlatě (položka I na straně aktiv) o 2 mil. EUR prodeji zlata, který prováděla jedna centrální banka Eurosystému (podle Dohody centrálních bank o zlatě, jež vstoupila v platnost 27. září 2009).

Čistý objem devizových aktiv Eurosystému (součet položek 2 a 3 na straně aktiv po odečtení položek 7, 8 a 9 na straně pasiv) se v důsledku klientských a portfoliových transakcí a operací na poskytnutí likvidity v amerických dolarech zvýšil o 0,4 mld. EUR na 193,4 mld. EUR (viz níže).

Operace na poskytnutí likvidity v amerických dolarech
Ke dni Druh transakce Splatná částka Nová částka
10. listopadu 2011 reverzní transakce na poskytnutí likvidity v amerických dolarech se splatností 7 dní 0,5 mld. USD 0,5 mld. USD
10. listopadu 2011 reverzní transakce na poskytnutí likvidity v amerických dolarech se splatností 84 dní - 0,4 mld. USD

Tyto transakce na poskytnutí likvidity prováděl Eurosystém v souvislosti s dočasnou vzájemnou měnovou dohodou (swapovou linkou), kterou Evropská centrální banka uzavřela s Federálním rezervním systémem.

Objem obchodovatelných cenných papírů mimo cenné papíry držené pro účely měnové politiky v držení Eurosystému (položka 7.2 na straně aktiv) poklesl o 1 mld. EUR na 335,2 mld. EUR. Emise bankovek v oběhu (položka I na straně pasiv) klesla o 0,6 mld. EUR na 866,5 mld. EUR. Objem závazků vůči veřejným rozpočtům (položka 5.1 na straně pasiv) klesl o 1,1 mld. EUR na 49,8 mld. EUR.

Položky související s operacemi měnové politiky

Čistý objem úvěrů poskytnutých Eurosystémem úvěrovým institucím (položka 5 na straně aktiv po odečtení položek 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na straně pasiv) se zvýšil o 146,6 mld. EUR na 261 mld. EUR. Ve středu 9. listopadu 2011 byla splatná hlavní refinanční operace o objemu 182,8 mld. EUR a byla vypořádána další ve výši 194,8 mld. EUR. V tentýž den byla splatná dlouhodobější refinanční operace o objemu 59,1 mld. EUR a byla vypořádána další ve výši 55,5 mld. EUR se splatností 35 dní. V uvedený den byly splatné rovněž termínované vklady o objemu 173,5 mld. EUR a byly přijaty nové vklady ve výši 183 mld. EUR.

Prostřednictvím mezní zápůjční facility (položka 5.5 na straně aktiv) bylo poskytnuto 2 mld. EUR (oproti 1,2 mld. EUR během předchozího týdne), pomocí vkladové facility (položka 2.2 na straně pasiv) bylo uloženo 144,7 mld. EUR (oproti 288,4 mld. EUR během předchozího týdne).

Objem cenných papírů držených pro účely měnové politiky v držení Eurosystému (položka 7.1 na straně aktiv) vzrostl o 3,8 mld. EUR na 246,1 mld. EUR. Příčinou tohoto nárůstu je čistý výsledek vypořádaných nákupů v rámci programu pro trhy s cennými papíry a splacení cenných papírů v rámci programu pro trhy s cennými papíry. V týdnu končícím 11. listopadu 2011 tedy činila hodnota akumulovaných nákupů v rámci programu pro trhy s cennými papíry 186,8 mld. EUR a hodnota portfolia drženého v rámci programu nákupu krytých dluhopisů 59,2 mld. EUR. Obě portfolia jsou vykázána jako cenné papíry držené do splatnosti.

Běžné účty úvěrových institucí eurozóny

V důsledku všech transakcí vzrostl zůstatek na běžných účtech úvěrových institucí vedených u Eurosystému (položka 2.1 na straně pasiv) o 159,6 mld. EUR na 294,9 mld. EUR.

Aktiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Zlato a pohledávky ve zlatě 419 823 −2
2 Pohledávky v cizí měně za nerezidenty eurozóny 229 210 −541
2.1 Pohledávky za MMF 80 239 −31
2.2 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů, zahraniční půjčky a jiná zahraniční aktiva 148 971 −510
3 Pohledávky v cizí měně za rezidenty eurozóny 32 539 694
4 Pohledávky v eurech za nerezidenty eurozóny 28 288 1 032
4.1 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů a půjčky 28 288 1 032
4.2 Pohledávky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvěry v eurech úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 589 242 9 207
5.1 Hlavní refinanční operace 194 765 11 992
5.2 Dlouhodobější refinanční operace 392 481 −3 515
5.3 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
5.4 Strukturální reverzní operace 0 0
5.5 Mezní zápůjční facilita 1 980 743
5.6 Pohledávky z vyrovnání marže 16 −13
6 Ostatní pohledávky v eurech za úvěrovými institucemi eurozóny 89 087 3 559
7 Cenné papíry rezidentů eurozóny v eurech 581 238 2 850
7.1 Cenné papíry držené pro účely měnové politiky 246 065 3 839
7.2 Ostatní cenné papíry 335 173 −989
8 Pohledávky v eurech za veřejnými rozpočty 33 966 0
9 Ostatní aktiva 340 154 −1 804
Aktiva celkem 2 343 547 14 995
Pasiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Bankovky v oběhu 866 452 −628
2 Závazky v eurech vůči úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 623 205 22 230
2.1 Běžné účty (systém povinných minimálních rezerv) 294 928 159 648
2.2 Vkladová facilita 144 701 −143 727
2.3 Termínované vklady 183 000 9 500
2.4 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
2.5 Závazky z vyrovnání marže 575 −3 190
3 Ostatní závazky v eurech vůči úvěrovým institucím v eurozóně 2 574 −1 518
4 Emitované dluhopisy 0 0
5 Závazky v eurech vůči ostatním rezidentům eurozóny 57 944 −769
5.1 Závazky vůči veřejným rozpočtům 49 831 −1 147
5.2 Ostatní závazky 8 113 377
6 Závazky v eurech vůči nerezidentům eurozóny 51 883 2 448
7 Závazky v cizí měně vůči rezidentům eurozóny 3 982 1 325
8 Závazky v cizí měně vůči nerezidentům eurozóny 9 906 −1 577
8.1 Vklady a ostatní závazky 9 906 −1 577
8.2 Závazky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
9 Vyrovnávací položka zvláštních práv čerpání MMF 54 486 0
10 Ostatní pasiva 208 360 −6 516
11 Účty přecenění 383 276 0
12 Kapitál a rezervní fondy 81 481 0
Pasiva celkem 2 343 547 14 995

Kontakty pro média