Menu

Eurosystemets konsoliderade balansräkning per den 26 augusti 2011

30 augusti 2011

Poster som inte har samband med penningpolitiska operationer

Under den vecka som slutade den 26 augusti 2011 motsvarade minskningen på 4,0 miljoner EUR i guld och guldfordringar (post 1 på tillgångssidan) försäljning av guld av en centralbank i Eurosystemet (i enlighet med centralbankernas överenskommelse om guld av den 27 september 2009) och handel med guldmynt av en annan centralbank i Eurosystemet.

Eurosystemets nettoställning i utländsk valuta (posterna 2 och 3 på tillgångssidan minus posterna 7, 8 och 9 på skuldsidan) minskade med 0,8 miljarder EUR till 176,8 miljarder EUR på grund av kund- och portföljtransaktioner och som resultat av likvidiserade transaktioner i US-dollar. Den 25 augusti 2011 förföll en transaktion på 0,5 miljarder USD med en löptid på sju dagar. Denna transaktion genomfördes av Eurosystemet i samband med det temporära ömsesidiga sedelfondsarrangemanget (swap line) mellan Europeiska centralbanken (ECB) och Federal Reserve System.

Eurosystemets innehav av omsättbara värdepapper andra än de som innehas i penningpolitiska syften (post 7.2 på tillgångssidan) ökade med 0,3 miljarder EUR till 335,0 miljarder EUR. Utelöpande sedlar (post 1 på skuldsidan) minskade med 4,4 miljarder EUR till 850,2 miljarder EUR. Skulder till den offentliga sektorn (post 5.1 på skuldsidan) ökade med 10,9 miljarder EUR till 62,5 miljarder EUR.

Poster relaterade till penningpolitiska operationer

Eurosystemets nettoutlåning till kreditinstitut (post 5 på tillgångssidan minus posterna 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 och 4 på skuldsidan) minskade med 46,4 miljarder EUR till 289,9 miljarder EUR. Onsdagen den 24 augusti 2011 förföll en huvudsaklig refinansieringstransaktion på 147,7 miljarder EUR och ersattes med en ny på 133,7 miljarder EUR. Samma dag förföll inlåning med fast löptid till ett belopp av 96,0 miljarder EUR och ny inlåning till ett belopp av 110,5 miljarder EUR och med en löptid på en vecka erhölls.

Utnyttjandet av utlåningsfaciliteten (post 5.5 på tillgångssidan) var noll (jämfört med 0,1 miljard EUR föregående vecka) medan utnyttjandet av inlåningsfaciliteten (post 2.2 på skuldsidan) var 121,2 miljarder EUR (jämfört med 105,9 miljarder EUR föregående vecka).

Eurosystemets innehav av värdepapper som innehas i penningpolitiska syften (post 7.1 på tillgångssidan) ökade med 5,3 miljarder EUR till 175,3 miljarder EUR. Denna ökning berodde på nettoresultatet av avvecklade köp inom värdepappersprogrammet och inlösen av värdepapper inom värdepappersprogrammet. Således uppgick värdet på ackumulerade köp i värdepappersprogrammet och i portföljen för programmet för köp av säkerställda obligationer till 115,6 miljarder EUR respektive 59,7 miljarder EUR den vecka som slutade den 26 augusti 2011. Båda portföljerna beräknas på basis av att de hålls till förfallodagen.

Löpande räkningar för kreditinstitut i euroområdet

Som resultat av alla transaktioner minskade ställningen för kreditinstitutens löpande räkningar hos Eurosystemet (post 2.1 på skuldsidan) med 47,8 miljarder EUR till 197,0 miljarder EUR.

Tillgångar (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Guld och guldfordringar 363.248 −4
2 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet 214.935 −941
2.1 Fordringar på IMF 75.959 1
2.2 Banktillgodohavanden och värdepapper, lån och andra tillgångar 138.975 −942
3 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande i euroområdet 27.901 588
4 Fordringar i euro på hemmahörande utanför euroområdet 18.750 −1.405
4.1 Banktillgodohavanden, värdepapper och lån 18.750 −1.405
4.2 Fordringar som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
5 Utlåning i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterad till penningpolitiska transaktioner 524.581 −14.113
5.1 Huvudsakliga refinansieringstransaktioner 133.674 −14.015
5.2 Långfristiga refinansieringstransaktioner 390.830 0
5.3 Finjusterande repotransaktioner 0 0
5.4 Strukturella repotransaktioner 0 0
5.5 Utlåningsfacilitet 0 −90
5.6 Fordringar avseende tilläggssäkerheter 77 −8
6 Övriga fordringar i euro på kreditinstitut i euroområdet 49.828 733
7 Värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet 510.325 5.656
7.1 Värdepapper som innehas i penningpolitiskt syfte 175.309 5.324
7.2 Andra värdepapper 335.015 332
8 Fordringar i euro på den offentliga sektorn 33.944 1
9 Övriga tillgångar 328.122 4.472
Summa tillgångar 2.071.633 −5.013
Skulder (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Utelöpande sedlar 850.189 −4.398
2 Skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterade till penningpolitiska transaktioner 431.687 −15.590
2.1 Löpande räkningar (inklusive kassakrav) 196.998 −47.832
2.2 Inlåningsfacilitet 121.190 15.279
2.3 Inlåning med fast löptid 110.500 14.500
2.4 Finjusterande repotransaktioner 0 0
2.5 Skulder avseende tilläggssäkerheter 2.998 2.462
3 Övriga skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet 4.660 2.480
4 Emitterade skuldcertifikat 0 0
5 Skulder i euro till övriga hemmahörande i euroområdet 70.910 10.581
5.1 Offentliga sektorn 62.528 10.868
5.2 Övriga skulder 8.382 −287
6 Skulder i euro till hemmahörande utanför euroområdet 44.596 −308
7 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande i euroområdet 2.083 494
8 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet 11.773 −90
8.1 Inlåning och övriga skulder 11.773 −90
8.2 Skulder som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
9 Motpost till särskilda dragningsrätter som tilldelats av IMF 52.170 0
10 Övriga skulder 205.427 1.818
11 Värderegleringskonton 316.657 0
12 Eget kapital 81.481 0
Summa skulder 2.071.633 −5.013

Kontakt för media