Menu

Konsolidirani računovodski izkaz Eurosistema na dan 26. avgusta 2011

30. avgust 2011

Postavke, ki niso v povezavi z operacijami denarne politike

V tednu, ki se je končal 26. avgusta 2011, se je stanje zlata in terjatev v zlatu (postavka sredstev 1) zmanjšalo za 4,0 milijona EUR, kar je posledica prodaje zlata ene centralne banke Eurosistema (skladno s Sporazumom centralnih bank o zlatu z dne 27. septembra 2009) in trgovanja z zlatimi kovanci, ki ga je opravila druga centralna banka Eurosistema.

Neto stanje Eurosistema v tuji valuti (postavki sredstev 2 in 3, zmanjšani za postavke obveznosti 7, 8 in 9) se je zaradi transakcij s strankami in portfeljskih transakcij ter operacije povečevanja likvidnosti v ameriških dolarjih zmanjšalo za 0,8 milijarde EUR na 176,8 milijarde EUR. Na dan 25. avgusta 2011 je zapadla 7-dnevna operacija v višini 0,5 milijarde USD. Operacijo je Eurosistem izvedel na osnovi dogovora o začasnih povratnih valutnih zamenjavah (zamenjalna linija), ki ga je Evropska centralna banka sklenila z ameriško centralno banko.

Imetja Eurosistema v tržnih vrednostnih papirjih razen tistih za namene denarne politike (postavka sredstev 7.2) so se povečala za 0,3 milijarde EUR na 335,0 milijarde EUR. Vrednost bankovcev v obtoku (postavka obveznosti 1) se je zmanjšala za 4,4 milijarde EUR na 850,2 milijarde EUR. Obveznosti do širše opredeljene države (postavka obveznosti 5.1) so se povečale za 10,9 milijarde EUR na 62,5 milijarde EUR.

Postavke, ki so v povezavi z operacijami denarne politike

Neto posojanje Eurosistema kreditnim institucijam (postavka sredstev 5, zmanjšana za postavke obveznosti 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 in 4) se je zmanjšalo za 46,4 milijarde EUR na 289,9 milijarde EUR. V sredo, 24. avgusta 2011, je zapadla operacija glavnega refinanciranja v višini 147,7 milijarde EUR, poravnana je bila nova v višini 133,7 milijarde EUR. Na isti dan so zapadle vezane vloge v višini 96,0 milijarde EUR, zbrane pa so bile nove vloge z zapadlostjo en teden v višini 110,5 milijarde EUR.

Uporaba odprte ponudbe mejnega posojila (postavka sredstev 5.5) je bila enaka nič (v primerjavi z 0,1 milijarde EUR prejšnji teden), uporaba odprte ponudbe mejnega depozita (postavka obveznosti 2.2) pa je znašala 121,2 milijarde EUR (v primerjavi s 105,9 milijarde EUR prejšnji teden).

Imetja Eurosistema v vrednostnih papirjih za namene denarne politike (postavka sredstev 7.1) so se povečala za 5,3 milijarde EUR na 175,3 milijarde EUR. Povečanje je neto rezultat poravnanih nakupov v okviru programa v zvezi s trgi vrednostnih papirjev ter zapadlosti vrednostnih papirjev v okviru tega programa. Tako je v tednu, ki se je končal 26. avgusta 2011, vrednost akumuliranih nakupov v okviru tega programa znašala 115,6 milijarde EUR, vrednost nakupov v okviru programa nakupa kritih obveznic pa 59,7 milijarde EUR. Oba portfelja se vodita kot naložbe v imetju do zapadlosti.

Tekoči računi kreditnih institucij euroobmočja

Zaradi vseh transakcij se je stanje tekočih računov kreditnih institucij pri Eurosistemu (postavka obveznosti 2.1) zmanjšalo za 47,8 milijarde EUR na 197,0 milijarde EUR.

Sredstva (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Zlato in terjatve v zlatu 363.248 −4
2 Terjatve do nerezidentov euro območja v tuji valuti 214.935 −941
2.1 Terjatve do MDS 75.959 1
2.2 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje, dana posojila in druge terjatve 138.975 −942
3 Terjatve do rezidentov euro območja v tuji valuti 27.901 588
4 Terjatve do nerezidentov euro območja v EUR 18.750 −1.405
4.1 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje in posojila 18.750 −1.405
4.2 Terjatve iz kreditov v okviru ERM II 0 0
5 Posojanje kreditnim institucijam euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 524.581 −14.113
5.1 Operacije glavnega refinanciranja 133.674 −14.015
5.2 Operacije dolgoročnejšega refinanciranja 390.830 0
5.3 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
5.4 Strukturne povratne operacije 0 0
5.5 Odprta ponudba mejnega posojila 0 −90
5.6 Posojila v povezavi s pozivi h kritju 77 −8
6 Druge terjatve do kreditnih institucij euro območja v EUR 49.828 733
7 Vrednostni papirji rezidentov euro območja v EUR 510.325 5.656
7.1 Vrednostni papirji v imetju za namene denarne politike 175.309 5.324
7.2 Drugi vrednostni papirji 335.015 332
8 Dolg širše države v EUR 33.944 1
9 Druga sredstva 328.122 4.472
Skupaj sredstva 2.071.633 −5.013
Obveznosti (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Bankovci v obtoku 850.189 −4.398
2 Obveznosti do kreditnih institucij euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 431.687 −15.590
2.1 Tekoči računi (ki krijejo sistem obveznih rezerv) 196.998 −47.832
2.2 Odprta ponudba mejnega depozita 121.190 15.279
2.3 Vezane vloge 110.500 14.500
2.4 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
2.5 Depoziti v povezavi s pozivi h kritju 2.998 2.462
3 Druge obveznosti do kreditnih institucij euro območja v EUR 4.660 2.480
4 Izdani dolžniški certifikati 0 0
5 Obveznosti do drugih rezidentov euro območja v EUR 70.910 10.581
5.1 Širša država 62.528 10.868
5.2 Druge obveznosti 8.382 −287
6 Obveznosti do nerezidentov euro območja v EUR 44.596 −308
7 Obveznosti do rezidentov euro območja v tuji valuti 2.083 494
8 Obveznosti do nerezidentov euro območja v tuji valuti 11.773 −90
8.1 Vloge, stanja in druge obveznosti 11.773 −90
8.2 Obveznosti iz posojil v okviru ERM II 0 0
9 Protipostavka dodeljenih posebnih pravic črpanja MDS 52.170 0
10 Druge obveznosti 205.427 1.818
11 Računi prevrednotenja 316.657 0
12 Kapital in rezerve 81.481 0
Skupaj obveznosti 2.071.633 −5.013

Stiki za medije