Menu

Konsolidovaný finančný výkaz Eurosystému k 26. augustu 2011

30. augusta 2011

Položky nesúvisiace s operáciami menovej politiky

V týždni končiacom sa 26. augusta 2011 sa stav zlata a pohľadávok v zlate (položka 1 na strane aktív) znížil o 4,0 mil. EUR v dôsledku predaja zlata jednou z centrálnych bánk Eurosystému (v súlade s dohodou centrálnych bánk o zlate, ktorá nadobudla účinnosť 27. septembra 2009) a obchodu so zlatými mincami, ktorý uskutočnila ďalšia centrálna banka Eurosystému.

Čistá devízová pozícia Eurosystému (položky 2 a 3 na strane aktív mínus položky 7, 8 a 9 na strane pasív) sa v dôsledku klientskych a portfóliových transakcií a operácie na dodanie likvidity v amerických dolároch znížila o 0,8 mld. EUR na 176,8 mld. EUR. Dňa 25. augusta 2011 bola splatná sedemdňová operácia v hodnote 0,5 mld. USD. Eurosystém túto operáciu uskutočnil v rámci dočasnej vzájomnej menovej dohody (swapovej linky), ktorú Európska centrálna banka (ECB) uzavrela s Federálnym rezervným systémom.

Objem obchodovateľných cenných papierov v držbe Eurosystému na účely iné, ako sú účely menovej politiky (položka 7.2 na strane aktív), sa zvýšil o 0,3 mld. EUR na 335,0 mld. EUR. Hodnota bankoviek v obehu (položka 1 na strane pasív) klesla o 4,4 mld. EUR na 850,2 mld. EUR. Objem záväzkov voči verejnej správe (položka 5.1 na strane pasív) sa zvýšil o 10,9 mld. EUR na 62,5 mld. EUR.

Položky súvisiace s operáciami menovej politiky

Čistý objem úverov Eurosystému poskytnutých úverovým inštitúciám (položka 5 na strane aktív mínus položky 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na strane pasív) sa znížil o 46,4 mld. EUR na 289,9 mld. EUR. V stredu 24. augusta 2011 bola splatná hlavná refinančná operácia v hodnote 147,7 mld. EUR a bola vyrovnaná ďalšia v hodnote 133,7 mld. EUR. V ten istý deň boli zároveň splatné termínované vklady vo výške 96,0 mld. EUR a boli prijaté nové vo výške 110,5 mld. EUR so splatnosťou jeden týždeň.

Objem jednodňových refinančných operácií (položka 5.5 na strane aktív) bol nulový (v porovnaní s 0,1 mld. EUR v predchádzajúcom týždni), zatiaľ čo objem jednodňových sterilizačných operácií (položka 2.2 na strane pasív) dosiahol 121,2 mld. EUR (v porovnaní so 105,9 mld. EUR v predchádzajúcom týždni).

Objem cenných papierov v držbe Eurosystému na účely menovej politiky (položka 7.1 na strane aktív) sa v dôsledku čistého výsledku vyrovnaných nákupov v rámci programu pre trhy s cennými papiermi a splatenia cenných papierov v rámci programu pre trhy s cennými papiermi zvýšil o 5,3 mld. EUR na 175,3 mld. EUR. V týždni končiacom sa 26. augusta 2011 tak hodnota akumulovaných nákupov v rámci programu pre trhy s cennými papiermi predstavovala 115,6 mld. EUR a hodnota portfólia programu nákupu krytých dlhopisov predstavovala 59,7 mld. EUR. Obe portfóliá sa vykazujú ako držané do splatnosti.

Bežné účty úverových inštitúcií eurozóny

Zostatok na bežných účtoch úverových inštitúcií vedených v Eurosystéme (položka 2.1 na strane pasív) sa v dôsledku všetkých transakcií znížil o 47,8 mld. EUR na 197,0 mld. EUR.

Aktíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Súčty/medzisúčty nemusia súhlasiť v dôsledku zaokrúhlenia.
1 Zlato a pohľadávky v zlate 363 248 −4
2 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 214 935 −941
2.1 Pohľadávky voči MMF 75 959 1
2.2 Vklady v bankách, investície do cenných papierov, zahraničné pôžičky a ostatné zahraničné aktíva 138 975 −942
3 Pohľadávky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 27 901 588
4 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v eurách 18 750 −1 405
4.1 Vklady v bankách, investície do cenných papierov a pôžičky 18 750 −1 405
4.2 Pohľadávky z úverovej facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvery poskytnuté úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách 524 581 −14 113
5.1 Hlavné refinančné operácie 133 674 −14 015
5.2 Dlhodobejšie refinančné operácie 390 830 0
5.3 Dolaďovacie reverzné operácie 0 0
5.4 Štrukturálne reverzné operácie 0 0
5.5 Jednodňové refinančné operácie 0 −90
5.6 Pohľadávky z vyrovnania marže 77 −8
6 Ostatné pohľadávky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 49 828 733
7 Cenné papiere rezidentov eurozóny v eurách 510 325 5 656
7.1 Cenné papiere držané na účely menovej politiky 175 309 5 324
7.2 Ostatné cenné papiere 335 015 332
8 Pohľadávky voči verejnej správe v eurách 33 944 1
9 Ostatné aktíva 328 122 4 472
Úhrn aktív 2 071 633 −5 013
Pasíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Súčty/medzisúčty nemusia súhlasiť v dôsledku zaokrúhlenia.
1 Bankovky v obehu 850 189 −4 398
2 Záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách 431 687 −15 590
2.1 Bežné účty (na krytie povinných minimálnych rezerv) 196 998 −47 832
2.2 Jednodňové sterilizačné operácie 121 190 15 279
2.3 Termínované vklady 110 500 14 500
2.4 Dolaďovacie reverzné operácie 0 0
2.5 Záväzky z vyrovnania marže 2 998 2 462
3 Ostatné záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 4 660 2 480
4 Emitované dlhové certifikáty 0 0
5 Záväzky voči ostatným rezidentom eurozóny v eurách 70 910 10 581
5.1 Verejná správa 62 528 10 868
5.2 Ostatné záväzky 8 382 −287
6 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v eurách 44 596 −308
7 Záväzky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 2 083 494
8 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 11 773 −90
8.1 Vklady, zostatky a ostatné záväzky 11 773 −90
8.2 Záväzky z úverovej facility v rámci ERM II 0 0
9 Protipoložka k osobitným právam čerpania prideleným MMF 52 170 0
10 Ostatné pasíva 205 427 1 818
11 Účty precenenia 316 657 0
12 Kapitál a rezervy 81 481 0
Úhrn pasív 2 071 633 −5 013

Kontakt pre médiá