Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Eurosystemu na dzień 26 sierpnia 2011 r.

30 sierpnia 2011 r.

Pozycje niezwiązane z operacjami polityki pieniężnej

W tygodniu zakończonym 26 sierpnia 2011 r. spadek stanu złota i należności w złocie (pozycja aktywów 1) o 4,0 mln euro wynikał ze sprzedaży złota przez jeden z banków centralnych Eurosystemu (na podstawie Umowy banków centralnych w sprawie złota, która weszła w życie 27 września 2009 r.) oraz transakcji dotyczących złotych monet, zawartych przez inny bank centralny Eurosystemu..

Pozycja netto Eurosystemu w walutach obcych (pozycje aktywów 2 i 3 minus pozycje pasywów 7, 8 i 9) obniżyła się o 0,8 mld euro do poziomu 176,8 mld euro w wyniku transakcji klientów i transakcji portfelowych oraz operacji zasilającej w płynność w dolarach amerykańskich. W dniu 25 sierpnia 2011 r. przypadł termin zapadalności operacji w kwocie 0,5 mld USD, z terminem siedmiodniowym. Operacja ta została przeprowadzona przez Eurosystem w związku z tymczasową wzajemną umową walutową (linią swap) zawartą przez Europejski Bank Centralny z Systemem Rezerwy Federalnej.

Zasoby rynkowych papierów wartościowych innych niż papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7.2) wzrosły o 0,3 mld euro do poziomu 335,0 mld euro. Stan banknotów w obiegu (pozycja pasywów 1) obniżył się o 4,4 mld euro do poziomu 850,2 mld euro. Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych (pozycja pasywów 5.1) wzrosły o 10,9 mld euro do poziomu 62,5 mld euro.

Pozycje związane z operacjami polityki pieniężnej

Stan należności Eurosystemu od instytucji kredytowych netto (pozycja aktywów 5 minus pozycje pasywów 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 oraz 4) obniżył się o 46,4 mld euro do poziomu 289,9 mld euro. W środę 24 sierpnia 2011 r. przypadł termin zapadalności podstawowej operacji refinansującej w kwocie 147,7 mld euro oraz nastąpiło rozliczenie nowej operacji w kwocie 133,7 mld euro. W tym samym dniu przypadł termin zapadalności depozytów terminowych na kwotę 96,0 mld euro i przyjęto nowe depozyty na kwotę 110,5 mld euro, z terminem tygodniowym.

Wykorzystanie kredytu w banku centralnym (pozycja aktywów 5.5) było zerowe (wobec 0,1 mld euro w poprzednim tygodniu), zaś wykorzystanie depozytu w banku centralnym na koniec dnia (pozycja pasywów 2.2) wyniosło 121,2 mld euro (wobec 105,9 mld euro w poprzednim tygodniu).

Zasoby papierów wartościowych na potrzeby polityki pieniężnej w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7.1) wzrosły o 5,3 mld euro do poziomu 175,3 mld euro. Był to wynik netto rozliczonych zakupów przeprowadzonych w ramach programu dotyczącego rynków papierów wartościowych oraz wykupu papierów wartościowych w ramach tego programu. W związku z tym w tygodniu zakończonym 26 sierpnia 2011 r. skumulowana wartość zakupów w ramach programu dotyczącego rynków papierów wartościowych wyniosła 115,6 mld euro, a wartość portfela programu skupu obligacji zabezpieczonych wyniosła 59,7 mld euro. Oba portfele wykazuje się jako utrzymywane do terminu zapadalności.

Stan rachunków bieżących instytucji kredytowych strefy euro

W wyniku wszystkich transakcji stan rachunków bieżących instytucji kredytowych w Eurosystemie (pozycja pasywów 2.1) obniżył się o 47,8 mld euro do poziomu 197,0 mld euro.

Aktywa (w mln EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Złoto i należności w złocie 363.248 −4
2 Należności od nierezydentów strefy euro w walutach obcych 214.935 −941
2.1 Należności od MFW 75.959 1
2.2 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty zagraniczne i inne aktywa zagraniczne 138.975 −942
3 Należności od rezydentów strefy euro w walutach obcych 27.901 588
4 Należności od nierezydentów strefy euro w euro 18.750 −1.405
4.1 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty 18.750 −1.405
4.2 Należności z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
5 Należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 524.581 −14.113
5.1 Podstawowe operacje refinansujące 133.674 −14.015
5.2 Dłuższe operacje refinansujące 390.830 0
5.3 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
5.4 Odwracalne operacje strukturalne 0 0
5.5 Kredyt w banku centralnym 0 −90
5.6 Kredyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 77 −8
6 Pozostałe należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro 49.828 733
7 Papiery wartościowe rezydentów strefy euro w euro 510.325 5.656
7.1 Papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej 175.309 5.324
7.2 Pozostałe papiery wartościowe 335.015 332
8 Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych w euro 33.944 1
9 Pozostałe aktywa 328.122 4.472
Aktywa razem 2.071.633 −5.013
Pasywa (w mln EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Banknoty w obiegu 850.189 −4.398
2 Zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 431.687 −15.590
2.1 Rachunki bieżące (w tym rachunki rezerw obowiązkowych) 196.998 −47.832
2.2 Depozyt w banku centralnym na koniec dnia 121.190 15.279
2.3 Depozyty terminowe 110.500 14.500
2.4 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
2.5 Depozyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 2.998 2.462
3 Pozostałe zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro 4.660 2.480
4 Zobowiązania z tytułu emisji certyfikatów dłużnych 0 0
5 Zobowiązania wobec innych rezydentów strefy euro w euro 70.910 10.581
5.1 Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych 62.528 10.868
5.2 Pozostałe zobowiązania 8.382 −287
6 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w euro 44.596 −308
7 Zobowiązania wobec rezydentów strefy euro w walutach obcych 2.083 494
8 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w walutach obcych 11.773 −90
8.1 Depozyty, salda na rachunkach, pozostałe zobowiązania 11.773 −90
8.2 Zobowiązania z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
9 Odpowiednik specjalnych praw ciągnienia (SDR) przyznawanych przez MFW 52.170 0
10 Pozostałe pasywa 205.427 1.818
11 Różnice z wyceny 316.657 0
12 Kapitał i rezerwy kapitałowe 81.481 0
Pasywa razem 2.071.633 −5.013

Kontakt z mediami