Menu

De geconsolideerde weekstaat van het Eurosysteem per 26 augustus 2011

30 augustus 2011

Posten die geen verband houden met monetairbeleidstransacties

In de week die eindigde op 26 augustus 2011 was de daling van EUR 4,0 miljoen in Goud en goudvorderingen (actiefpost 1) het gevolg van de verkoop, in overeenstemming met de “Central Bank Gold Agreement” (Goudovereenkomst tussen de Centrale Banken) die op 27 september 2009 in werking trad, van goud door een centrale bank van het Eurosysteem en van de handel in gouden munten door een andere centrale bank van het Eurosysteem.

De nettopositie van het Eurosysteem in vreemde valuta (actiefposten 2 en 3 minus passiefposten 7, 8 en 9) daalde met EUR 0,8 miljard naar EUR 176,8 miljard ten gevolge van cliënten- en beleggingstransacties en een in Amerikaanse dollar luidende liquiditeitsverschaffende transactie. Op 25 augustus 2011 verviel een 7-daagse transactie ter waarde van USD 0,5 miljard. Deze transactie is door het Eurosysteem uitgevoerd in het kader van de tijdelijke, wederzijdse kredietovereenkomst (“swap line”) tussen de Europese Centrale Bank en het Federal Reserve System.

De door het Eurosysteem voor andere dan monetairbeleidsdoeleinden aangehouden waardepapieren (actiefpost 7.2) stegen met EUR 0,3 miljard naar EUR 335,0 miljard. De post Bankbiljetten in omloop (passiefpost 1) daalde met EUR 4,4 miljard naar EUR 850,2 miljard. De verplichtingen aan de overheid (passiefpost 5.1) stegen met EUR 10,9 miljard naar EUR 62,5 miljard.

Posten die verband houden met monetairbeleidstransacties

De totale kredietverlening door het Eurosysteem aan kredietinstellingen (actiefpost 5 minus passiefposten 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 en 4) daalde met EUR 46,4 miljard naar EUR 289,9 miljard. Op 24 augustus 2011 verviel een basisherfinancieringstransactie van EUR 147,7 miljard en werd een nieuwe transactie van EUR 133,7 miljard verrekend. Op dezelfde datum vervielen termijndeposito’s ter waarde van EUR 96,0 miljard en werden nieuwe deposito’s ter waarde van EUR 110,5 miljard met een looptijd van één week aangetrokken.

Het beroep op de Marginale beleningsfaciliteit (actiefpost5.5) was nihil (vergeleken met EUR 0,1 miljard in de voorafgaande week), terwijl het beroep op de Depositofaciliteit (passiefpost 2.2) EUR 121,2 miljard bedroeg (vergeleken met EUR 105,9 miljard in de voorafgaande week).

De door het Eurosysteem voor monetairbeleidsdoeleinden aangehouden waardepapieren (actiefpost 7.1) stegen met EUR 5,3 miljard naar EUR 175,3 miljard. Deze stijging was het gevolg van het netto resultaat van verrekende aankopen in het kader van het Programma voor de effectenmarkten (“Securities Markets Programme”) en de aflossing van waardepapieren in het kader van het Programma voor de effectenmarkten. In de week die eindigde op 26 augustus 2011 bedroeg de waarde van de gecumuleerde aankopen in het kader van het Programma voor de effectenmarkten derhalve in totaal EUR 115,6 miljard, en de waarde van de portefeuille voor het aankoopprogramma van gedekte obligaties in totaal EUR 59,7 miljard. Beide portefeuilles worden geboekt als waardepapieren die tot de vervaldatum worden aangehouden.

De rekeningen-courant van de kredietinstellingen van het eurogebied

Ten gevolge van alle transacties daalde de rekening-courantpositie van kredietinstellingen bij het Eurosysteem (passiefpost 2.1) met EUR 47,8 miljard naar EUR 197,0 miljard.

Activa (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Goud en goudvorderingen 363.248 −4
2 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 214.935 −941
2.1 Vorderingen op het IMF 75.959 1
2.2 Tegoeden bij banken en beleggingen in waardepapieren, externe leningen en overige externe activa 138.975 −942
3 Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 27.901 588
4 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 18.750 −1.405
4.1 Tegoeden bij banken, beleggingen in waardepapieren en leningen 18.750 −1.405
4.2 Vorderingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
5 Kredietverlening aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 524.581 −14.113
5.1 Basis-herfinancieringstransacties 133.674 −14.015
5.2 Langerlopende herfinancieringstransacties 390.830 0
5.3 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
5.4 Structurele transacties met wederinkoop 0 0
5.5 Marginale beleningsfaciliteit 0 −90
5.6 Kredieten uit hoofde van margestortingen 77 −8
6 Overige vorderingen op kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 49.828 733
7 Waardepapieren uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 510.325 5.656
7.1 Waardepapieren aangehouden voor monetaire-beleidsdoeleinden 175.309 5.324
7.2 Overige waardepapieren 335.015 332
8 Overheidsschuld, luidende in euro 33.944 1
9 Overige activa 328.122 4.472
Totaal activa 2.071.633 −5.013
Passiva (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Bankbiljetten in omloop 850.189 −4.398
2 Verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 431.687 −15.590
2.1 Rekeningen-courant (met inbegrip van reserveverplichtingen) 196.998 −47.832
2.2 Depositofaciliteit 121.190 15.279
2.3 Termijndeposito's 110.500 14.500
2.4 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
2.5 Deposito's uit hoofde van margestortingen 2.998 2.462
3 Overige verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 4.660 2.480
4 Uitgegeven schuldbewijzen 0 0
5 Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 70.910 10.581
5.1 Overheid 62.528 10.868
5.2 Overige verplichtingen 8.382 −287
6 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 44.596 −308
7 Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 2.083 494
8 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 11.773 −90
8.1 Deposito's, tegoeden en overige verplichtingen 11.773 −90
8.2 Verplichtingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
9 Tegenwaarde toegewezen bijzondere trekkingsrechten in het IMF 52.170 0
10 Overige passiva 205.427 1.818
11 Herwaarderingsrekeningen 316.657 0
12 Kapitaal en reserves 81.481 0
Totaal passiva 2.071.633 −5.013

Contactpersonen voor de media